ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宽裕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宽裕-, *宽裕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty, #22,173 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your father didn't have any more money.[CN] - 你爸爸手头并不宽裕 8 Women (2002)
Uh, no. No, I'm flush at the moment.[CN] 呃,没有,手头很宽裕 In the Name of the Father (1993)
If you are poor it is a real alternative, free of charge.[CN] 如果你手头不宽裕的话 它是个不错的选择,因为完全免费 The Code (2001)
No, I just meant somebody who's well fixed... and who could spare the $99,000 without missing it too much.[CN] 不,我的意思是 希望他宽裕点... 可以拿得出九万九千美金 而不会总是惦记着这钱 The Palm Beach Story (1942)
Bobby, this is Sailor and Lula, the 2 most recent strandees, of the economic variety.[CN] 两位刚从外地来... 手头也不怎么宽裕 Wild at Heart (1990)
"he would have 30,000 more lire."[CN] "他会宽裕出3万里拉" A Girl in Australia (1971)
Or a music teacher. It's very romantic, and earns a good living.[CN] 或者一个音乐老师 非常浪漫 经济宽裕 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And, just to help out, you know... because I guess you're hitting...[CN] 我们算是帮点小忙 我猜你们日子过得不宽裕 对不对? The Big One (1997)
We're a poor school that counts every penny to pay for a river rat's dream of a college education.[CN] 我们学校经济不宽裕 为了维系教学工作都得精打细算 Glory Road (2006)
- Fiber optics on the fence. - Your timeframe?[CN] 在围墙上有光纤传感器 你们的时间宽裕吗? Passage: Part 2 (2002)
There are all manner of reasons why Jay here needs just as much bread as myself.[CN] 杰手头也不比我宽裕 Intimacy (2001)
-(Aaron)So if congress use it's legal authority to shut down the federal reserve system the American people would be much better off...[CN] (Aaron)所以如果国会用它合法的权利来关闭联邦储备局那么美国人经济将更加宽裕 现在的年轻人受到"信用"的影响,他们认为信用是好东西 你不想破坏你的信用 America: Freedom to Fascism (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top