ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cascade

K AE0 S K EY1 D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cascade-, *cascade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cascade[VI] ตกลงมาเหมือนน้ำตก
cascade[N] น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่), Syn. waterfall, watercouse
cascade[N] ลักษณะเหมือนน้ำตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cascade(n) น้ำตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cascade controlการควบคุมแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cascade firingการปล่อยกระแสเป็นลำดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cascade foldชั้นหินคดโค้งเป็นหลั่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cascaded carryการทดแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ
การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cascade Sequenceการเร่งเป็นขั้นๆ [การแพทย์]
cascade spillwaycascade spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cascade Systemการทำงานแบบ"ขั้นน้ำตก" [การแพทย์]
cascade weircascade weir, ฝายขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, last year we went with a cascade of pink and white roses.อ่า ปีที่แล้ว เราทำน้ำตกเล็กๆสีชมพูกับดอกกุหลาบขาว In Buddy's Eyes (2008)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
Gentlemen, I asked for a cascade of sparks timed to the rhythm.สุภาพบุรุษ ฉันกำลังร้องขอเพื่อ ประกายน้ำตกระยิบระยับของจังหวะดนตรี Props (2012)
Cascade failure.ล่มลงต่อเนื่อง Passengers (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตก[N] waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASCADE K AE0 S K EY1 D
CASCADED K AE0 S K EY1 D IH0 D
CASCADES K AE0 S K EY1 D Z
CASCADE'S K AE0 S K EY1 D Z
CASCADES' K AE0 S K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cascade (v) kˈæskˈɛɪd (k a1 s k ei1 d)
cascaded (v) kˈæskˈɛɪdɪd (k a1 s k ei1 d i d)
cascades (v) kˈæskˈɛɪdz (k a1 s k ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小瀑布[xiǎo pù bù, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] cascade [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaskade {f} | Kaskaden {pl}cascade | cascades [Add to Longdo]
Kaskadenbombenwurf {m} [mil.]cascade bombing [Add to Longdo]
Kaskadenmotor {m}cascade motor [Add to Longdo]
Kaskadenschaltung {f}cascade connection; tandem connection [Add to Longdo]
Kaskadensortierung {f}cascade sorting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケーディングスタイルシート[, kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS [Add to Longdo]
カスケード[, kasuke-do] (adj-na,n) cascade [Add to Longdo]
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
カスケード表示[カスケードひょうじ, kasuke-do hyouji] (n) {comp} cascade [Add to Longdo]
縦続[じゅうぞく, juuzoku] (n) concatenation; cascade (connection) [Add to Longdo]
縦続接続[じゅうぞくせつぞく, juuzokusetsuzoku] (n) cascade (connection) (electronics) [Add to Longdo]
小滝[おたき, otaki] (n) cascade [Add to Longdo]
瀑布[ばくふ, bakufu] (n) waterfall; cataract; cascade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cascade \Cas*cade"\ (k[a^]s*k[=a]d"), n. [F. cascade, fr. It.
   cascata, fr. cascare to fall.]
   A fall of water over a precipice, as in a river or brook; a
   waterfall less than a cataract.
   [1913 Webster]
 
      The silver brook . . . pours the white cascade.
                          --Longjellow.
   [1913 Webster]
 
      Now murm'ring soft, now roaring in cascade. --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cascade \Cas*cade"\, v. i.
   1. To fall in a cascade. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. To vomit. [Slang] --Smollett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cascade
   n 1: a small waterfall or series of small waterfalls
   2: a succession of stages or operations or processes or units;
     "progressing in severity as though a cascade of genetic
     damage was occurring"; "separation of isotopes by a cascade
     of processes"
   3: a sudden downpour (as of tears or sparks etc) likened to a
     rain shower; "a little shower of rose petals"; "a sudden
     cascade of sparks" [syn: {shower}, {cascade}]
   v 1: rush down in big quantities, like a cascade [syn:
      {cascade}, {cascade down}]
   2: arrange (open windows) on a computer desktop so that they
     overlap each other, with the title bars visible

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cascade
  n.
 
   1. A huge volume of spurious error-message output produced by a compiler
   with poor error recovery. Too frequently, one trivial syntax error (such as
   a missing ?)? or ?}?) throws the parser out of synch so that much of the
   remaining program text is interpreted as garbaged or ill-formed.
 
   2. A chain of Usenet followups, each adding some trivial variation or
   riposte to the text of the previous one, all of which is reproduced in the
   new message; an {include war} in which the object is to create a sort of
   communal graffito.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cascade /kaskad/ 
  waterfall

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top