Search result for

hinfallen

(57 entries)
(1.5594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinfallen-, *hinfallen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hinfallen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hinfallen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll fall.Du wirst hinfallenThe Lovers (1958)
Mr. Constable, don't stumble. Don't fall.Nicht stolpern, nicht hinfallenThe Mouse That Roared (1959)
Where else do you fall when you die in the hot sun in the street of a godforsaken village?Wo wollen Sie sonst hinfallen, in der heißen Sonne... auf der Straße eines gottverlassenen Dorfes. Suddenly, Last Summer (1959)
I like big fat men like you - when they fall, they make more noise.Ich mag fette Kerle wie dich. Wenn die hinfallen, gibt's immer einen Knall. The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Schultz could very easily slip on the ice, fall and wipe out an entire Russian division.Schultz könnte auf dem Eis leicht ausrutschen, hinfallen und eine ganze russische Division auslöschen. Clearance Sale at the Black Market (1968)
I wonder if he'll fall in the lake or in the forest.Wo wird er wohl hinfallen - ins Wasser oder in den Wald? The Dawns Here Are Quiet (1972)
You boys are gonna fall.Kinder, ihr werdet hinfallenThe Spirit of the Beehive (1973)
Let them lay where they fall.Lasst sie liegen, wo sie hinfallenPat Garrett & Billy the Kid (1973)
Waiting for the next syllable in Mickle-ease was like waiting for a child to scream after a fall.Auf die nächste Silbe auf Mickelesisch zu warten, war, als ob man auf den Schrei eines Kindes nach dem Hinfallen wartete. The Falls (1980)
He had a stroke. I saw him hit the floor.Er hatte einen herzanfall, ich hab ihn doch selbst hinfallen sehen. Used Cars (1980)
- General wackiness like that.Wie wenn Dick und Doof hinfallenGood Morning, Vietnam (1987)
- How would anyone see you fall? - No, no, no.Wie kann ich im Radio hinfallenGood Morning, Vietnam (1987)
Not literally falling down.- Nicht wörtlich hinfallenGood Morning, Vietnam (1987)
You'll fall.Du wirst hinfallenHairspray (1988)
Man fall down.Mann hinfallenTreehouse of Horror III (1992)
He purposely went towards the bushes, and Gideon pretended to stumble into them.Und Gideon lief absichtlich in die Büsche, und er tat so, also würde er hineinstolpern und hinfallenLife According to Agfa (1992)
Wow, wow! You think I'm a cretinius moron, who'd fall for the same trick twice?Denkst du wohl, dass ich so einer Kretin bin, dass ich wieder in diesen Trick hinfallen werde? 12:01 (1993)
In case she stumbles Let's don't let her fall~ Falls sie stolpern sollte, lass sie bitte nicht hinfallenCanadian Bacon (1995)
He'd fall or something. He'd ruin the whole ceremony.Er würde hinfallen und die ganze Hochzeit vermasseln. The Invitations (1996)
People don't fall down and get a black eye.Vom Hinfallen kriegst du kein Veilchen. Fallen (1998)
ALLY: Why do I have to always fall down?(Ally) Warum muss ich immer hinfallenTheme of Life (1998)
On Mondays, I go to Central Park and watch rollerbladers fall down.Montags gehe ich zum Central Park und sehe zu, wie die Skater hinfallenBig Daddy (1999)
Kid, don't pick the ones who fall.Kleiner, nicht die, die hinfallenKikujiro (1999)
You might fall between this chair and that television.Du kannst auch hier vorm Fernseher hinfallenUnbreakable (2000)
I'm afraid I'll fall.Ich fürchte ich werde hinfallenNico and Dani (2000)
Wait, she could fall.Warte, sie könnte hinfallenNico and Dani (2000)
You gotta fall down 'cause that's the only way the mummy could catch you.Du müsstest schon hinfallen wenn die Mumie dich erwischen soll. Ali (2001)
All I'm sayin' is it takes all kinds to make a world.Ich meine ja nur, dass die Liebe überall hinfallen kann. Rising (2001)
If we dropped your father on the bathroom floor a thousand times, he would never land that way again. All right, you know what?Wir könnten den Mann tausendmal auf den Boden schmeißen, er würde nie wieder so hinfallenLife Sentence (2001)
I just needed to talk to you, so I faked falling down.Ich muss einfach mit dir reden, also hab ich das hinfallen nur vorgetäuscht. Orpheus Descending (2001)
When real people fall down in life, they get right back up and keep on walking.Wenn echte Menschen im Leben hinfallen, stehen sie wieder auf und laufen weiter. The Real Me (2001)
Don't fall.Nicht hinfallenDay 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Walks, runs, jumps, falls. Walks, lies down, lies down.Gehen, laufen, springen, hinfallen gehen, sich hinlegen, sich hinlegen. The Five Obstructions (2003)
How about falling?Willst du nicht hinfallenThe Five Obstructions (2003)
- Falling. Like he does.- Du willst nicht hinfallen wie er? The Five Obstructions (2003)
We must not fall down, however. "Wir dürfen auf keinen Fall hinfallen." Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Could Manech have lost the glove as he fell?Könnte Manech den Handschuh beim Hinfallen verloren haben? A Very Long Engagement (2004)
I'm in heels out here every day. You don't see me fall down once...Ich lauf den ganzen Tag in High Heels, und du hast mich nie hinfallen sehen. Hustle & Flow (2005)
This ballerina deserves an Oscar!Sari kreischt beim HinfallenFC Venus (2005)
He may fall in and drown!Er kann hinfallen und ertrinken. My Father and My Son (2005)
I don't wanna fall again.- Ich will nicht wieder hinfallenSlippery Slope (2005)
Falling down is not exercise.Hinfallen ist kein Sport. Everybody Hates Hugo (2005)
For God's sake, stay on your feet!Nicht hinfallen, um Himmels Willen. Free Jimmy (2006)
If we fall down, I bet they'll go with us.- Auf Wiedersehen. Wenn wir hinfallen, kommen sie bestimmt mit. Heartbreak Hotel (2006)
Drinking equals falling down equals trauma equals...Trinken ist genau wie hinfallen, was genau wie ein Trauma ist, genau wie-- Son of Coma Guy (2006)
Watch your step there.Vorsicht, nicht hinfallenFred Claus (2007)
Yeah, I know what time it is. I've been looking...Mr. Jack, hinfallenBe Kind Rewind (2008)
Minister, we must be careful not to fall on our asses.Herr Minister, wir müssen aufpassen, dass wir nicht hinfallenCitizen Havel (2008)
Always open the cap like that and everything goes all over the place?Öffne den Deckel nicht so, dass die Tabletten überall hinfallenThe Yellow Handkerchief (2008)
Don't fall.Nicht hinfallenThomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)

German-Thai: Longdo Dictionary
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinfallendtumbling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
転がる[ころがる, korogaru] (sich) rollen, hinfallen, fallen [Add to Longdo]
転げる[ころげる, korogeru] (sich) rollen, hinfallen, fallen [Add to Longdo]
転ぶ[ころぶ, korobu] (sich) rollen, hinfallen, fallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top