Search result for

vag

(143 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vag-, *vag*
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagal[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
vague[ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง, Ant. absolute, certain, specific, unquestionable
vagary[N] สิ่งที่คาดเดาไม่ได้, See also: ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้, Syn. caprice, inconsistency, whimsy
vagina[N] ช่องคลอด
vaginal[ADJ] เกี่ยวกับช่องคลอด
vagrant[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Syn. bum, drifter, tramp, vagabond, Ant. gentleman, toiler, workman
vagrant[ADJ] จรจัด, See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, Syn. vagabond, homeless, stray
vagabond[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, คนพเนจร, Syn. vagrant, tramp, Ant. gentleman, workman
vagabond[ADJ] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด, Syn. homeless, vagabond
vagabond[VI] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant
vagary(วะแก'รี) n. ความไม่แน่นอน,การกระทำที่ไม่แน่นอน,พฤติการณ์ที่แปลกประหลาด,ความคิดประหลาด ๆ, Syn. notion,whim
vagina(วะไจ'นะ) n. ช่องคลอด,ปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด pl. -nas,-nas
vaginal(แวจ'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับช่องคลอด,เกี่ยวกับปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก

English-Thai: Nontri Dictionary
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
vagina(n) โยนี,ช่องคลอด
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน
vagrant(n) คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagabondคนเร่ร่อน, คนพเนจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagina๑. ปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ sheath; thecal]๒. ช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginal resection; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalectomy; resection, vaginal; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalitisปลอกหุ้มอัณฑะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginapexy; colpopexy; vaginofixation; vaginopexyการเย็บตรึงช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginate-มีปลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginateมีกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vaginectomy; resection, vaginal; vaginalectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal smearsการป้ายตรวจหาเชื้อจากช่องคลอด [TU Subject Heading]
Vaginosis, Bacterialภาวะแบคทีเรียลวาไจโนลิส [TU Subject Heading]
Vagrant childrenเด็กจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Another has a live rat sewed inside her vaginaอื่นๆมีหนูชีวิต sew inside ช่องคลอดของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
Vagrancy, wasn't it?จรจัดเป็นไม่ได้หรือ First Blood (1982)
Killed for vagrancy, in 'Jerkwater', USA.ฆ่าจรจัดใน เมืองโง่ สหรัฐอเมริกา First Blood (1982)
It's pretty vague.มันค่อนข้างจะคลุมเครือ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That it's not some vague thing with you... like it is with others.เรื่องนี้คุณชัดเจนกว่าใคร Schindler's List (1993)
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป Squeeze (1993)
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง The Truman Show (1998)
Never date a man who knows more about your vagina than you do.อย่าเดทกับผู้ชายที่รู้เรื่อง / ช่องคลอดของเธอมากกว่าที่เธอรู้จะดีกว่า City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vagI vaguely remember meeting him.
vagHe is always vague about his intentions.
vagShe made a few vague comments about the matter.
vagI've had a vague uneasiness.
vagHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
vagShe had a vague feeling of guilt.
vagI have a very vague idea of what you are talking about.
vagShe gave us a vague answer.
vagI sometimes have abnormal vaginal bleeding.
vagHe put me off with a vague answer.
vagQuestioned about his policies, the candidate gave only vague answer.
vagThis paragraph is vague.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศหญิง[N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คนพเนจร[N] tramp, See also: vagabond, vagrant, hobo, Syn. คนร่อนเร่พเนจร, Example: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น, Thai definition: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
คนจรจัด[N] vagrant, See also: vagabond, Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Example: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
มุบมิบ[ADV] in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผาด[ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
เลาๆ[ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ช้างป่า[n. exp.] (chāng pā) EN: wild elephant   FR: éléphant sauvage [m]
ช้างเถื่อน[n. exp.] (chāng theūoen) EN: wild elephant   FR: éléphant sauvage [m]
ช่องคลอด[n.] (chøngkhløt) EN: vagina ; cunt   FR: vagin [m]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUE    V EY1 G
VAGINA    V AH0 JH AY1 N AH0
VAGARY    V EY1 G ER0 IY0
VAGUER    V EY1 G ER0
VAGELOS    V AH0 JH EH1 L OW0 S
VAGUELY    V EY1 G L IY0
VAGINAL    V AH0 JH AY1 N AH0 L
VAGUEST    V EY1 G IH2 S T
VAGRANT    V EY1 G R AH0 N T
VAGUINE    V AH0 G W IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vague    (j) (v ei1 g)
vagary    (n) (v ei1 g @ r ii)
vagina    (n) (v @1 jh ai1 n @)
vaguer    (j) (v ei1 g @ r)
vaginal    (j) (v @1 jh ai1 n l)
vaginas    (n) (v @1 jh ai1 n @ z)
vagrant    (n) (v ei1 g r @ n t)
vaguely    (a) (v ei1 g l ii)
vaguest    (j) (v ei1 g i s t)
vagabond    (n) (v a1 g @ b o n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vagabundenleben {n}vagrant life [Add to Longdo]
vagabundieren; streunento stray [Add to Longdo]
vagabundierend; unstet; wandernd {adj}vagrant [Add to Longdo]
vagal {adj} [anat.]vagal [Add to Longdo]
vage {adj}vague [Add to Longdo]
vage; unbestimmt; dunkel {adv}vaguely [Add to Longdo]
vage; unbestimmtunassertive [Add to Longdo]
Vagolytikum {n} [med.]vagolytic [Add to Longdo]
Vagotonie {f}; Verschiebung des vegetativen Gleichgewichts [med.]vagotonia [Add to Longdo]
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy, #5,090 [Add to Longdo]
阴道[yīn dào, ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct, #12,404 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vague; vast, #14,987 [Add to Longdo]
阴部[yīn bù, ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
迷走神经[mí zǒu shén jīng, ㄇㄧˊ ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] vagus nerve, #39,141 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] vague; remote, #40,437 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vagrant; ruffian, #51,210 [Add to Longdo]
阴门[yīn mén, ㄇㄣˊ, / ] vagina (med.); vulva; pudenda, #99,959 [Add to Longdo]
阴户[yīn hù, ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばく, baku] VAGE, DUNKEL, WUEST, WEIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  VAG
         VRML Architecture Group (org., VRML)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top