ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconsistency

IH2 N K AH0 N S IH1 S T AH0 N S IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsistency-, *inconsistency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsistency[N] ความไม่สอดคล้องกัน, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. incongruity, Ant. congruity, consistency
inconsistency[N] สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน, Syn. incongruity, Ant. congruity, consistency

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsistencyความไม่ต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inconsistencyความไม่ต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did the gendarmerie say anything about this inconsistency?แล้วตำรวจท้องที่ว่าไงบ้าง? กับเรื่องเวลาที่ขัดกัน The International (2009)
And if they find even the smallest inconsistency in your testimony... they'll file charges.และถ้าเกิดว่าพวกเขาไปเจอ อะไรที่มันไม่ตรงกับคำให้การของคุณ พวกเขาก็จะดำเนินคดี Invisible Leash (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām mai søtkhløng kan) EN: inconsistency   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONSISTENCY    IH2 N K AH0 N S IH1 S T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsistency    (n) ˌɪnkənsˈɪstənsiː (i2 n k @ n s i1 s t @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インコンシステンシー[, inkonshisutenshi-] (n) inconsistency [Add to Longdo]
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch [Add to Longdo]
矛盾[むじゅん, mujun] (n,vs,adj-no) contradiction; inconsistency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconsistency \In`con*sist"en*cy\, n.; pl. {Inconsistencies}.
   [Cf. F. inconsistance.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being inconsistent; discordance in
    respect to sentiment or action; such contrariety between
    two things that both can not exist or be true together;
    disagreement; incompatibility.
    [1913 Webster]
 
       There is a perfect inconsistency between that which
       is of debt and that which is of free gift. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Absurdity in argument ore narration; incoherence or
    irreconcilability in the parts of a statement, argument,
    or narration; that which is inconsistent.
    [1913 Webster]
 
       If a man would register all his opinions upon love,
       politics, religion, and learning, what a bundle of
       inconsistencies and contradictions would appear at
       last!                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Lack of stability or uniformity; unsteadiness;
    changeableness; variableness.
    [1913 Webster]
 
       Mutability of temper, and inconsistency with
       ourselves, is the greatest weakness of human nature.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconsistency
   n 1: the relation between propositions that cannot both be true
      at the same time [syn: {incompatibility}, {mutual
      exclusiveness}, {inconsistency}, {repugnance}]
   2: the quality of being inconsistent and lacking a harmonious
     uniformity among things or parts [ant: {consistence},
     {consistency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top