ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncertainly

AH0 N S ER1 T AH0 N L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncertainly-, *uncertainly*, uncertain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncertainly[ADV] อย่างขาดเสถียรภาพ, See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ, Syn. variably, unsteadily, Ant. unvariably, steadily
uncertainly[ADV] ด้วยความไม่มั่นใจ, See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ, Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely, Ant. surely, predictably, definitely

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCERTAINLY    AH0 N S ER1 T AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncertainly    (a) ˈʌnsˈɜːʳtnliː (uh1 n s @@1 t n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncertainly \Un*cer"tain*ly\, adv.
   In an uncertain manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncertainly
   adv 1: in an unsteady manner; "he walked unsteadily toward the
       exit"; "The wounded soldier was swinging unsteadily on
       his legs" [syn: {unsteadily}, {falteringly},
       {uncertainly}] [ant: {steadily}, {steady}]
   2: showing lack of certainty; "he paused uncertainly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top