ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vagary

V EY1 G ER0 IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagary-, *vagary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagary[N] สิ่งที่คาดเดาไม่ได้, See also: ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้, Syn. caprice, inconsistency, whimsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagary(วะแก'รี) n. ความไม่แน่นอน,การกระทำที่ไม่แน่นอน,พฤติการณ์ที่แปลกประหลาด,ความคิดประหลาด ๆ, Syn. notion,whim

English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGARY V EY1 G ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagary (n) vˈɛɪgəriː (v ei1 g @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfall {m} | Einfälle {pl}vagary | vagaries [Add to Longdo]
Laune {f} | Launen {pl} | Launen der Naturvagary | vagaries | vagaries of nature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagary \Va*ga"ry\ (v[.a]*g[=a]"r[y^] or v[a^]g"[.a]*r[-e]), n.;
   pl. {Vagaries} (v[.a]*g[=a]"r[i^]z or v[a^]g"[.a]*r[-e]z).
   [L. vagari to stroll about. See {Vague}.]
   [1913 Webster]
   1. A wandering or strolling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a wandering of the thoughts; a wild or fanciful
    freak; a whim; a whimsical purpose. "The vagaries of a
    child." --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       They changed their minds,
       Flew off, and into strange vagaries fell. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagary
   n 1: an unexpected and inexplicable change in something (in a
      situation or a person's behavior, etc.); "the vagaries of
      the weather"; "his wealth fluctuates with the vagaries of
      the stock market"; "he has dealt with human vagaries for
      many years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top