ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toiler

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toiler-, *toiler*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toiler (n) tˈɔɪlər (t oi1 l @ r)
toilers (n) tˈɔɪləz (t oi1 l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Toiler \Toil"er\, n.
     One who toils, or labors painfully.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toiler
      n 1: one who works strenuously

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top