Search result for

stray

(59 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stray-, *stray*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stray    [VI] พลัดหลง, See also: หลงทาง, พลัดพราก, Syn. straggle
stray    [VI] ร่อนเร่, See also: พเนจร, เร่ร่อน, Syn. wander
stray    [VI] หันเห, See also: เบี่ยงเบน, ออกนอกเรื่อง, Syn. digress, deviate
stray    [ADJ] ซึ่งพลัดหลง, See also: หลงทาง, Syn. abandoned, lost
stray    [N] คนที่หลงทาง, See also: คนที่พลัดหลง, Syn. waif
stray    [N] สัตว์ที่หลงทาง, See also: สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ, Syn. waif
stray from    [PHRV] หลงทาง, See also: เดินเตร็ดเตร่, Syn. wander from, wander off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stray arcing; stray flashการอาร์กพลาด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stray flash; stray arcingการอาร์กพลาด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strayA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
strayHe is, as it were, a stray sheep.
strayHe strayed from his group.
strayThe stray girl sobbed her name.
strayThe stray dog suddenly came at the child.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)

English-Thai: Nontri Dictionary
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stray(vi) ไถล,เที่ยวไป,เร่ร่อน,บ่ายเบน,หันเห
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือนแช [V] stray, See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant, Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล, Example: เมื่อเลิกประชุมแล้วท่านมักไม่กลับบ้านทันทีคงเชือนแชอยู่ที่ร้านขายสุราที่อยู่ใกล้ๆ ที่ประชุมนั้นเอง
กระเจิดกระเจิง    [V] stray, See also: run away, wander, roam, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: น้ำป่าไหลท่วมมาจนคนกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
สุนัขจรจัด    [N] stray dog, Syn. สุนัขข้างถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ลูกหลง[n. exp.] (lūk long) EN: stray bullet   FR: balle perdue [f]
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]
เพลิดเพลิน[adj.] (phloētphloēn) FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change   FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
สุนัขจรจัด[n. exp.] (sunak jønjat) EN: stray dog   FR: chien vagabond [m] ; chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAY    S T R EY1
STRAYS    S T R EY1 Z
STRAYED    S T R EY1 D
STRAYER    S T R EY1 ER0
STRAYING    S T R EY1 IH0 NG
STRAYHORN    S T R EY1 HH ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stray    (v) (s t r ei1)
strays    (v) (s t r ei1 z)
strayed    (v) (s t r ei1 d)
straying    (v) (s t r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streukapazität {f}stray capacitance [Add to Longdo]
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path [Add to Longdo]
どら猫[どらねこ, doraneko] (n) stray cat [Add to Longdo]
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways [Add to Longdo]
逸る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (uk) to stray from; to get lost [Add to Longdo]
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]
逸れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
逸れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
逸れ矢[それや, soreya] (n) stray arrow [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]
狐矢[きつねや, kitsuneya] (n) (obsc) (See 流れ矢) stray arrow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游荡[yóu dàng, ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] stray [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stray \Stray\, v. i. [imp. & p. p. {Strayed}; p. pr. & vb. n.
   {Straying}.] [OF. estraier, estraer, to stray, or as adj.,
   stray, fr. (assumed) L. stratarius roving the streets, fr. L.
   strata (sc. via) a paved road. See {Street}, and {Stray}, a.]
   1. To wander, as from a direct course; to deviate, or go out
    of the way.
    [1913 Webster]
 
       Thames among the wanton valleys strays. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To wander from company, or from the proper limits; to rove
    at large; to roam; to go astray.
    [1913 Webster]
 
       Now, until the break of day,
       Through this house each fairy stray. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A sheep doth very often stray.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively, to wander from the path of duty or
    rectitude; to err.
    [1913 Webster]
 
       We have erred and strayed from thy ways. --??? of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       While meaner things, whom instinct leads,
       Are rarely known to stray.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deviate; err; swerve; rove; roam; wander.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stray \Stray\, n.
   1. Any domestic animal that has an inclosure, or its proper
    place and company, and wanders at large, or is lost; an
    estray. Used also figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Seeing him wander about, I took him up for a stray.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of wandering or going astray. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stray \Stray\, v. t.
   To cause to stray. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stray \Stray\, a. [Cf. OF. estrai['e], p. p. of estraier. See
   {Stray}, v. i., and cf. {Astray}, {Estray}.]
   Having gone astray; strayed; wandering; as, a strayhorse or
   sheep.
   [1913 Webster]
 
   {Stray line} (Naut.), that portion of the log line which is
    veered from the reel to allow the chip to get clear of the
    stern eddies before the glass is turned.
 
   {Stray mark} (Naut.), the mark indicating the end of the
    stray line.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stray
   adj 1: not close together in time; "isolated instances of
       rebellion"; "a few stray crumbs" [syn: {isolated},
       {stray}]
   2: (of an animal) having no home or having wandered away from
     home; "a stray calf"; "a stray dog"
   n 1: an animal that has strayed (especially a domestic animal)
   v 1: move about aimlessly or without any destination, often in
      search of food or employment; "The gypsies roamed the
      woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The
      cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from
      one town to the next"; "They rolled from town to town"
      [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam},
      {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   2: wander from a direct course or at random; "The child strayed
     from the path and her parents lost sight of her"; "don't
     drift from the set course" [syn: {stray}, {err}, {drift}]
   3: lose clarity or turn aside especially from the main subject
     of attention or course of argument in writing, thinking, or
     speaking; "She always digresses when telling a story"; "her
     mind wanders"; "Don't digress when you give a lecture" [syn:
     {digress}, {stray}, {divagate}, {wander}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top