ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whimsy

W IH1 M S IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whimsy-, *whimsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whimsy[N] ความคิดแปลกๆ, See also: ความต้องการแปลกๆ, Syn. bubble, fantasy, whim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or maybe I'm just trying to inject a little whimsy into the proceedings.บางทีฉันต้องลองที่จะใส่ความคิดแปลกๆ เข้าไปในการทำงานบ้างแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
Did you and Chloe both just swear off whimsy?Did you and Chloe both just swear off whimsyWarrior (2010)
I love it. Such a sense of whimsy.ฉันชอบนะ ฟังดูเจ๋งดี We All Deserve to Die (2010)
- What's life without whimsy?ชีวิตต้องเสี่ยงบ้างถึงจะสนุก The Lunar Excitation (2010)
Well, that was the last arrow in my quiver of whimsy.งั้นนั้นก็เป็นอย่างสุดท้ายที่ฉันจะตามใจเธอแล้ว The Thespian Catalyst (2011)
Good golly, Penny, your whimsy is boundless. What do you got for me, wildebeest?คิดดีนี่เพนนี จินตนาการพึลึกกึกกือเธอนี่ไร้ขอบเขตจริงๆ เป็นไงมั่งสัตว์ป่า The Wildebeest Implementation (2011)
They bring a sense of whimsy and nostalgia.มันให้ความรู้สึกแปลกๆ และทำให้คิดถึงบ้านน่ะ And the Disappearing Bed (2011)
Masculine, yet with a touch of whimsy.ความเป็นชาย มาพร้อมกับความคิดแปลก ๆ Christmas Help (2012)
That whimsy little pickup has Gary written all over it. Keys?ที่รถกระบะเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่าง รวดเร็วได้แกรี่เขียนทั่วมัน คีย์? Jack Reacher (2012)
Mary Poppins is the very enemy of whimsy and sentiment.แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ เป็นศัตรูของความเอาแต่ใจ Saving Mr. Banks (2013)
"No whimsy or sentiment" says the woman who sent a flying nanny with a talking umbrella to save the children.ไม่มีความเอาแต่ใจ" เธอพูดมาได้ คนที่ส่งพี่เลี้ยงบินได้กับร่มพูดได้ มาช่วยเด็กๆเนี่ยนะ Saving Mr. Banks (2013)
Hard logic versus romantic whimsy - that is your choice.ตรรกะยากๆ กับทำตามใจสบายๆ นั่นแหล่ะตัวเลือกคุณ The Six Thatchers (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIMSY    W IH1 M S IY0
WHIMSY    HH W IH1 M S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whimsy    (n) wˈɪmziː (w i1 m z ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whimsey \Whim"sey\, Whimsy \Whimsy\, n.; pl. {Whimseys}or
   {Whimsies}. [See {Whim}.]
   [1913 Webster]
   1. A whim; a freak; a capricious notion, a fanciful or odd
    conceit. "The whimsies of poets and painters." --Ray.
    [1913 Webster]
 
       Men's folly, whimsies, and inconstancy. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Mistaking the whimseys of a feverish brain for the
       calm revelation of truth.       --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A whim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whimsy \Whim"sy\, n.
   A whimsey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whimsy
   n 1: an odd or fanciful or capricious idea; "the theatrical
      notion of disguise is associated with disaster in his
      stories"; "he had a whimsy about flying to the moon";
      "whimsy can be humorous to someone with time to enjoy it"
      [syn: {notion}, {whim}, {whimsy}, {whimsey}]
   2: the trait of acting unpredictably and more from whim or
     caprice than from reason or judgment; "I despair at the
     flightiness and whimsicality of my memory" [syn:
     {flightiness}, {arbitrariness}, {whimsicality}, {whimsy},
     {whimsey}, {capriciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top