Search result for

caprice

(25 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caprice-, *caprice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caprice[N] การเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. whim, vagary, notion
caprice[N] แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty

English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A blue two-door Caprice.รถคาพรีซสองประตูสีฟ้า Swan Song (2010)
The caprice is almost ready to get back out on that high seas.เรือของเรา ใกล้ที่จะพร้อมออกทะเลแล้วนะ Harmony (2010)
It's called the Caprice.มันเรียกว่า เดอะ แคปริซ Harmony (2010)
I guess we gotta go find the Caprice. I know where the boat is.เดาว่า เราต้องออกไป ตามหาเรือแคปริซ เองแล้ว Harmony (2010)
If I burden myself with a little helpmate during my adventures, this is not out of sentiment or caprice, it is that he has many fine qualities of his own that he has overlooked in his obsession with me.ถ้าผมเพิ่มภาระให้ตัวเองด้วยการหาเพื่อนผู้ช่วยในการผจญภัยนี้ มันไม่ใช่เพราะอารมณ์หรือทำตามอำเภอใจ มันเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติดีๆมากมาย ที่เขามองข้ามตัวเองไป เพราะเค้าหลงชื่นชมผมอยู่ The Sign of Three (2014)
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง Pride & Prejudice (2005)
That'd really help me out. It's on Samson, half block, silver Caprice.ผมจะได้โล่งใจ จอดที่แซมสัน ไม่ไกล คาร์พรีซสีเงิน The Pursuit of Happyness (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPRICE    K AH0 P R IY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caprice    (n) (k @1 p r ii1 s)
caprices    (n) (k @1 p r ii1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f} | Launen {pl}caprice | caprices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
戯れ[たわむれ, tawamure] (n) play; sport; fun; caprice; joke; jest; flirtation; (P) [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
浮薄[ふはく, fuhaku] (adj-na,n) frivolous; fickle; insincere; caprice; cold-heartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caprice \Ca*price"\ (k[.a]*pr[=e]s"), n. [F. caprice, It.
   capriccio, caprice (perh. orig. a fantastical goat leap), fr.
   L. caper, capra, goat. Cf {Capriole}, {Cab}, {Caper}, v. i.]
   1. An abrupt change in feeling, opinion, or action,
    proceeding from some whim or fancy; a freak; a notion.
    "Caprices of appetite." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) See {Capriccio}.
 
   Syn: Freak; whim; crotchet; fancy; vagary; humor; whimsey;
     fickleness.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capriccio \Ca*pric"cio\ (k[.a]*pr[=e]t"ch[-o]), n. [It. See
   {Caprice}.]
   1. (Mus.) A piece in a free form, with frequent digressions
    from the theme; a fantasia; -- often called {caprice}.
    [1913 Webster]
 
   2. A caprice; a freak; a fancy. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caprice
   n 1: a sudden desire; "he bought it on an impulse" [syn:
      {caprice}, {impulse}, {whim}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 caprice [kapris]
   caprice; whim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top