ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proxies

P R AA1 K S IY0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proxies-, *proxies*, proxie , proxy
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jax and Piney's proxies, yea.แจ็คออกเสียงแทนไพนี เห็นด้วย June Wedding (2010)
He's encrypted his connection to the proxies.เขาใส่รหัสการเชื่อมต่อไว้ที่พร๊อกซี่ The Internet Is Forever (2010)
Now, I managed to back-trace it through a couple of proxies, but I can't get past a VPN.ผมสาวกลับไปถึง พร็อกซี่ 2-3 อัน แต่เข้าเครือข่ายเสมือนส่วนตัวไม่ได้ Mea Makamae (2011)
Eh, he's been laying low for years, working through friends and proxies.อ้า เขาเริ่มเพียงไม่กี่ปี ทำงานผ่านเพื่อน และผู้รับอำนาจ Red John's Rules (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROXIES    P R AA1 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proxies    (n) prˈɒksɪz (p r o1 k s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, n.; pl. {Proxies}. [Contr. from procuracy. Cf.
   {Proctor}.]
   1. The agency for another who acts through the agent;
    authority to act for another, esp. to vote in a
    legislative or corporate capacity.
    [1913 Webster]
 
       I have no man's proxy: I speak only for myself.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The person who is substituted or deputed to act or vote
    for another.
    [1913 Webster]
 
       Every peer . . . may make another lord of parliament
       his proxy, to vote for him in his absence.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing by which one person authorizes another to vote
    in his stead, as in a corporation meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) The written appointment of a proctor in suits
    in the ecclesiastical courts. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) See {Procuration}. [Obs.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top