ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be concerned

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be concerned-, *be concerned*, be concern, be concerne
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not be concerned.อย่ากังวลเลย. Suspiria (1977)
If I had shunned death or feared it, I would not be here now nor would you be concerned for me.ถ้าผมเลี่ยงหรือกลัวความตาย ผมคงไม่มาที่นี่ และคุณก็ไม่ต้องห่วง Gandhi (1982)
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
These are a special kind of persons which are designed by law to be concerned only for their stockholders.กฎหมายกำหนดให้ บุคคลพิเศษนี้คำนึงถึง เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น The Corporation (2003)
is the last thing you should be concerned about,มันเป็นเรื่องสุดท้ายที่ แกควรกังวล, Mission: Impossible III (2006)
- Nothing to be concerned about governor.มีอะไรผิดปกติเหรอ คุณแจ็คสััน ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับ... ...ท่านผู้ตรวจการ Bandidas (2006)
Maybe we should be concerned about other problems as well.บางทีเราควรจะกังวลกับปัญหาอื่นด้วย An Inconvenient Truth (2006)
You don't need to be concerned that there's any connection between David's death and the phone call he made to you.คุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีเรื่องเชื่อมโยง ระหว่างการตายของเดวิด พาล์มเมอร์ กับการที่เขาโทรหาคุณ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
You have every right to be concerned.คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นห่วงทุกประการ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Should I be concerned about this?ผมควรเป็นห่วงเรื่องนี้ไหม? Ratatouille (2007)
- Nothing to be concerned about.- ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Numb (2007)
I was told there's nothing to be concerned about.หมอบอกผมมาว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be concernedI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
be concernedThe statesman seems to be concerned with the affair.
be concernedWhat that fortuneteller said yesterday is nothing to be concerned about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
อาทร[V] care, See also: be concerned, help, aid, Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห่วง[V] be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
แคร์[V] care, See also: be concerned, be interested, be worried, Syn. สนใจ, เอาใจใส่, ห่วงใย, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, Example: คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น
อาวรณ์[V] cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะยาทะแยแส[V] be generous, See also: be concerned about, be interested in, care for, Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ, เอาใจใส่, Thai definition: เอาใจใส่เป็นพิเศษ
น่าฟัง[V] be interesting, See also: be concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, Example: เรื่องที่ท่านพูดถึงน่าฟังมากสำหรับเด็กๆ
นอนตาไม่หลับ[V] be concerned, See also: be worry, Example: ชาวบ้านนอนตาไม่หลับเพราะหวาดผวาโจรผู้ร้าย, Thai definition: นอนด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวล
อนาทร[V] care, See also: be concerned, worry, Example: เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned   FR: se soucier de ; se préoccuper de
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with   
วิตกกังวล[v.] (witokkangwon) EN: worry ; be anxious ; be concerned   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱面子[ài miàn zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] be concerned about face-saving; be sensitive about one's reputation, #45,238 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
少しも気にならない[すこしもきにならない, sukoshimokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned at all; not mind at all; not care a bit [Add to Longdo]
全然気にならない[ぜんぜんきにならない, zenzenkininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top