หรือคุณหมายถึง lewdneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lewdness

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lewdness-, *lewdness*, lewdnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity

English-Thai: Nontri Dictionary
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
There's an air of lewdness here that I haven't sensed before.นี่มีบรรยากาศของความลามกอยู่แถวนี้ ที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อน Love Now (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lewdness    (n) ljˈuːdnəs (l y uu1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
淫蕩[いんとう, intou] (adj-na,n) dissipation; lewdness [Add to Longdo]
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na,n) lewdness; lasciviousness [Add to Longdo]
好色[こうしょく, koushoku] (adj-na,n,adj-no) lust; sensuality; lewdness; (P) [Add to Longdo]
邪淫[じゃいん, jain] (n) lewdness [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na,n) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lewd \Lewd\ (l[=u]d), a. [Compar. {Lewder} (-[~e]r); superl.
   {Lewdest}.] [{OE}. lewed, lewd, lay, ignorant, vile, AS.
   l[=ae]wed laical, belonging to the laity.]
   1. Not clerical; laic; laical; hence, unlearned; simple.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a priest be foul, on whom we trust,
       No wonder is a lewed man to rust.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So these great clerks their little wisdom show
       To mock the lewd, as learn'd in this as they. --Sir.
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the lower classes, or the rabble; idle and
    lawless; bad; vicious. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       But the Jews, which believed not, . . . took unto
       them certain lewd fellows of the baser sort, . . .
       and assaulted the house of Jason.   --Acts xvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Too lewd to work, and ready for any kind of
       mischief.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to the promiscuous indulgence of lust; dissolute;
    lustful; libidinous. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Suiting, or proceeding from, lustfulness; involving
    unlawful sexual desire; as, lewd thoughts, conduct, or
    language.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lustful; libidinous; licentious; profligate; dissolute;
     sensual; unchaste; impure; lascivious; lecherous;
     rakish; debauched. -- {Lewd"ly}, adv. -- {Lewd"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lewdness
   n 1: the trait of behaving in an obscene manner [syn:
      {obscenity}, {lewdness}, {bawdiness}, {salaciousness},
      {salacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top