ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retribution

R EH2 T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retribution-, *retribution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retribution[N] ผลกรรมสนอง, Syn. punishment, retaliation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense

English-Thai: Nontri Dictionary
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even better. This is a bad guy retribution scenario.ที่ดียิ่งขึ้น นี้เป็นสถานการณ์กรรมคนเลว Showtime (2002)
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม Underworld (2003)
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.และช่วงเวลาแห่งการโกรธแค้นและการตามล่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้น Underworld (2003)
It's retributionหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง A Tale of Two Sisters (2003)
I demand retribution!ฉันต้องการลงโทษ! Balls of Fury (2007)
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด The Mist (2007)
No retribution.ก็ไม่มีการรับโทษ Brothers of Nablus (2008)
If it would help you feel a sense of retribution,ถ้าฉันช่วยคุณก็เพราะรู้สึกผิด The Arrival (2008)
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ Excalibur (2008)
What, retribution?ความยุติธรรมอะไร? Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Don't you want retribution from Suzuran for killing your brother?ซูซูรันต้องได้รับบทเรียน จากการฆ่าคุณมาคีโอะ Crows Zero II (2009)
You-You're not suggesting that this is some kind of retribution?คุณไม่ได้สื่อถึงเรื่องผลแห่งกรรมใช่มั้ย Demonology (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวร[N] retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
กรรมตามสนอง[N] retribution, See also: nemesis, Syn. กรรมตามทัน, Example: มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาปบุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ผลกรรม[N] retribution, See also: deserved fate, Syn. บาปกรรม, เวรกรรม, กรรม, Ant. ผลบุญ, Example: ผลกรรมที่เขาได้รับคือต้องสูญเสียตาทั้งสองข้าง, Thai definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต
เวรกรรม[N] fate, See also: retribution, Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร, Example: เขาทำเวรกรรมมามากในชาติที่แล้ว
กรรมวิบาก[N] retribution, Syn. กรรมตามสนอง, Example: กรรมวิบากที่เขาได้รับนั้นสาสมแล้ว, Thai definition: ผลของกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
เวร[n.] (wēn) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis   
เวรกรรม[n. exp.] (wēn kam) EN: fate ; retribution ; bad turn   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRIBUTION    R EH2 T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retribution    (n) rˌɛtrɪbjˈuːʃən (r e2 t r i b y uu1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报应[bào yìng, ㄅㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] retribution; judgment, #17,643 [Add to Longdo]
恶报[è bào, ㄜˋ ㄅㄠˋ, / ] retribution, #85,151 [Add to Longdo]
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergeltung {f} | Vergeltungen {pl}retribution | retributions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪報[あくほう, akuhou] (n) karmic retribution [Add to Longdo]
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
応報[おうほう, ouhou] (n) retribution [Add to Longdo]
果報[かほう, kahou] (adj-na,n) (1) good fortune; luck; happiness; (2) {Buddh} (See 業・ごう) vipaka (retribution) [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
罪の報い[つみのむくい, tsuminomukui] (exp) retribution for one's crime; punishment for one's crime [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
切り得[きりどく, kiridoku] (n) no retribution for a samurai killing a commoner [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (n) (divine) punishment; curse; retribution; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retribution \Ret`ri*bu"tion\, n. [L. retributio: cf. F.
   r['e]tribution.]
   1. The act of retributing; repayment.
    [1913 Webster]
 
       In good offices and due retributions, we may not be
       pinching and niggardly.        --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given in repayment or compensation; return
    suitable to the merits or deserts of, as an action;
    commonly, condign punishment for evil or wrong.
    [1913 Webster]
 
       All who have their reward on earth, . . .
       Naught seeking but the praise of men, here find
       Fit retribution, empty as their deeds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, reward and punishment, as distributed at the
    general judgment.
    [1913 Webster]
 
       It is a strong argument for a state of retribution
       hereafter, that in this world virtuous persons are
       very often unfortunate, and vicious persons
       prosperous.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Repayment; requital; recompense; payment; retaliation.
     [1913 Webster] Retributive

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retribution
   n 1: a justly deserved penalty [syn: {retribution}, {requital}]
   2: the act of correcting for your wrongdoing
   3: the act of taking revenge (harming someone in retaliation for
     something harmful that they have done) especially in the next
     life; "Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord"--
     Romans 12:19; "For vengeance I would do nothing. This nation
     is too great to look for mere revenge"--James Garfield; "he
     swore vengeance on the man who betrayed him"; "the swiftness
     of divine retribution" [syn: {vengeance}, {retribution},
     {payback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top