ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

privilege

P R IH1 V IH0 L IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privilege-, *privilege*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
privilege(n) ข้อได้เปรียบ, See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์, Syn. due, perquisite, right
privilege(n) โอกาส, Syn. chance
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์
privileged(adj) ที่ได้เปรียบ, Syn. exempt, vested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่, ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิพิเศษ, ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
underprivileged(อัน'เดอะพริฟ'วะลิจดฺ) adj. ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน, ไม่ได้สิทธิเพราะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
privilege(n) อภิสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, เอกสิทธิ์, ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, ให้เอกสิทธิ์แก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privilegeเอกสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilegeเอกสิทธิ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilegeเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege of witnessเอกสิทธิ์ของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilege, breach ofการละเมิดเอกสิทธิ์ (ของฝ่ายนิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, diplomaticเอกสิทธิ์ทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, executiveเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, frankingสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, question ofปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ ดู confidential communication ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย Rebecca (1940)
He has no privileges in this court.เขามีสิทธิ์ในการศาลนี้ คุณสามารถเลือกคนที่คุณเช่นที่ จะปกป้องคุณ How I Won the War (1967)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้ Punchline (1988)
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้ Titanic (1997)
Just a handful of people have had the privilege of hearing itมีคนแค่หยิบมือเดียวมีบุญพอจะได้ฟัง The Legend of 1900 (1998)
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
privilegeDiplomats are allowed various privileges.
privilegeEvery privilege carries responsibility with it.
privilegeHe abused the privilege.
privilegeHe had the privilege of studying abroad for two years.
privilegeHe has the privilege of private education.
privilegeHe has the privileges of membership.
privilegeHe must have abused the privilege.
privilegeI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
privilegeIt is a privilege to meet you.
privilegeIt was a great privilege working with you.
privilegeThe dictator abused his privileges to his heart's content.
privilegeThe notorious dictator abused his privileges to his heart's content.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรแข็ง(n) privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai Definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
อภิสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ในการค้า ทุกคนควรมีสิทธิ์เท่ากัน ไม่ควรมีใครได้อภิสิทธิ์, Thai Definition: สิทธินอกเหนือขอบเขต, สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้, สิทธิที่ได้รับนอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
เอกสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, perk, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติจะได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นที่จำเป็น, Thai Definition: สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ, Notes: (อังกฤษ)
สิทธิพิเศษ(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai Definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อภิสิทธิ์[aphisit] (n) EN: privilege ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ]
บัตรเบ่ง[bat beng] (n, exp) EN: privilege
บัตรแข็ง[bat khaeng] (n, exp) EN: privilege ; special privilege
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[kān chai ēkkasit dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of privilege
ข้อได้เปรียบ[khø dāi prīep] (n, exp) EN: advantage ; privilege
พระราชเอกสิทธิ์[phrarātcha-ēkkasit] (n, exp) EN: royal privilege
ผู้ด้อยโอกาส[phū dǿi ōkāt] (n, exp) EN: underprivileged

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIVILEGE P R IH1 V IH0 L IH0 JH
PRIVILEGED P R IH1 V IH0 L IH0 JH D
PRIVILEGES P R IH1 V IH0 L IH2 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
privilege (n) prˈɪvəlɪʤ (p r i1 v @ l i jh)
privileged (j) prˈɪvəlɪʤd (p r i1 v @ l i jh d)
privileges (n) prˈɪvəlɪʤɪz (p r i1 v @ l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privileg { n }; Sonderrecht { n } | Privilegien { pl } | mit einem Privileg ausstattenprivilege | privileges | to privilege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp, v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege [Add to Longdo]
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P) [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n, vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]
光栄[こうえい, kouei] (adj-na, n) honour; honor; glory; privilege; (P) [Add to Longdo]
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post [Add to Longdo]
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Privilege \Priv"i*lege\, v. t. [imp. & p. p. {Privileged}; p.
   pr. & vb. n. {Privileging}.] [Cf. F. privil['e]gier.]
   [1913 Webster]
   1. To grant some particular right or exemption to; to invest
    with a peculiar right or immunity; to authorize; as, to
    privilege representatives from arrest.
    [1913 Webster]
 
       To privilege dishonor in thy name.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring or put into a condition of privilege or exemption
    from evil or danger; to exempt; to deliver.
    [1913 Webster]
 
       He took this place for sanctuary, And it shall
       privilege him from your hands.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Privilege \Priv"i*lege\, n. [F. privil[`e]ge, L. privilegium an
   ordinance or law against or in favor of an individual; privus
   private + lex, legis, law. See {Private}, and {Legal}.]
   [1913 Webster]
   1. A peculiar benefit, advantage, or favor; a right or
    immunity not enjoyed by others or by all; special
    enjoyment of a good, or exemption from an evil or burden;
    a prerogative; advantage; franchise.
    [1913 Webster]
 
       He pleads the legal privilege of a Roman.
                          --Kettlewell.
    [1913 Webster]
 
       The privilege birthright was a double portion.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A people inheriting privileges, franchises, and
       liberties.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Stockbroker's Cant) See {Call}, {Put}, {Spread}, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Breach of privilege}. See under {Breach}.
 
   {Question of privilege} (Parliamentary practice), a question
    which concerns the security of a member of a legislative
    body in his special privileges as such.
 
   {Water privilege}, the advantage of having machinery driven
    by a stream, or a place affording such advantage. [ U. S.]
    
 
   {Writ of privilege} (Law), a writ to deliver a privileged
    person from custody when arrested in a civil suit.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prerogative; immunity; franchise; right; claim; liberty.
 
   Usage: {Privilege}, {Prerogative}. Privilege, among the
      Romans, was something conferred upon an individual by
      a private law; and hence, it denotes some peculiar
      benefit or advantage, some right or immunity, not
      enjoyed by the world at large. Prerogative, among the
      Romans, was the right of voting first; and, hence, it
      denotes a right of precedence, or of doing certain
      acts, or enjoying certain privileges, to the exclusion
      of others. It is the privilege of a member of Congress
      not to be called in question elsewhere for words
      uttered in debate. It is the prerogative of the
      president to nominate judges and executive officers.
      It is the privilege of a Christian child to be
      instructed in the true religion. It is the prerogative
      of a parent to govern and direct his children.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 privilege
   n 1: a special advantage or immunity or benefit not enjoyed by
      all
   2: a right reserved exclusively by a particular person or group
     (especially a hereditary or official right); "suffrage was
     the prerogative of white adult males" [syn: {prerogative},
     {privilege}, {perquisite}, {exclusive right}]
   3: (law) the right to refuse to divulge information obtained in
     a confidential relationship
   v 1: bestow a privilege upon [syn: {privilege}, {favor},
      {favour}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 privilege /privileʒə/
  privilege

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top