Search result for

ดีงาม

(31 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีงาม-, *ดีงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีงาม[ADJ] good, See also: fine, Syn. ดี, บริสุทธ์, สะอาด, งดงาม, Example: การบวช การสวดมนต์ การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To all its sweet sordidness.เป็นที่ที่วิเศษและดีงาม Chuck in Real Life (2008)
I've got rid of a good woman in the queen.ข้ากำจัดสตรีที่ดีงามอย่างราชินีทิ้งไป The Other Boleyn Girl (2008)
You have inspired good. But you spat in the faces of Gotham's criminals.คุณก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม แต่คุณเหยียบ ย้ำบนหน้าผู้ร้ายของก๊อธแธม The Dark Knight (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
You must give him a pretty bad time if making babies is the only way he can prove he's got a pair of balls.คุณต้องให้เขาเวลาที่ไม่ดีงาม ถ้าทำให้ทารกเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีคู่ของลูก Revolutionary Road (2008)
"MY CUP RUNNETH OVER."ด้วยความดีงาม และความเมตตาอย่างแท้จริง House on Fire (2009)
YOU GUYS CHOOSE THIS...ฉันอยากจะเห็นความดีงามของมนุษย์ House on Fire (2009)
TURNING PEOPLE OVER LIKE ROCKSฉันเลือกที่จะมองเห็นความดีงามของพวกเขา House on Fire (2009)
I was actually falling into the huge hole created by my absence of basic human graces.อันที่จริงแล้วผมตกลงไป ในหลุมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีตัวตนของผม จากพื้นฐานความดีงามของมนุษย์ Smite (2009)
How? He wants to show me his tattoo.แต่ไม่ใช่แบบที่ดีงามนักค่ะ Everyone (2009)
I'm wedged in pretty good.ฉันถูกแทรกในความดีงาม Water (2009)
He counted on your goodness, there's no shame in that.เขาคาดหวังความดีงามจากเธอ ไม่มีอะไรต้องรู้สึกผิด I Will Rise Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีงาม[adj.] (dī-ngām) EN: good ; fine   

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
wally(เว'ลี) adj. ดีงาม,ดีเลิศ,เยี่ยม
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy

English-Thai: Nontri Dictionary
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top