ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潔白

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潔白-, *潔白*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you produce evidence to clear him?あなたは彼の潔白を証明する証拠を出せますか。
It follows from this that he must be innocent.このことから当然彼は潔白にちがいないということになる。
The fact manifests his innocence.その事実は彼の潔白を証明する。
Masaru claims that he is innocent.マサルは潔白であると主張した。
The fact that I'm here proves that I'm innocent.私がここにいるという事実が、私が潔白だという証拠だ。
I have every reason to believe that he is innocent of the crime.私には彼がその犯罪について潔白だと信じる十分な理由がある。
I am convinced of your innocence.私はあなたの潔白を確信している。
I am convinced that my son is innocent.私は息子の潔白を信じています。
I affirmed that he was innocent.私は彼が潔白だと断言した。
I tried to convince him of my innocence.私は彼に私の潔白を信じさせようと努めた。
I can bear witness to his innocence.私は彼の潔白を証言することが出来る。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.清廉潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a beautiful landscape.[CN] #多麼潔白無瑕# "只要用埃塞克斯洗衣服" - 多麼美麗的風景 The Executioner (1963)
"Wash me... and I shall be whiter than snow."[CN] 擦拭我... 我就會比雪還潔白 Children of the Revolution (1996)
All in white, how beautiful![CN] 全身潔白無暇,太美了! House (1977)
It's snowing like in the good old days.[CN] 大片潔白的雪花漫天飛舞 12:08 East of Bucharest (2006)
The whole world thought you were Public Enemy Number One, and you proved them wrong.[JA] 最悪のテロ犯とされたあなたは 世間に潔白を証明したし― Clue (2016)
Both have motive, both...[JA] - 動機もあるわ - 潔白 Best Foot Forward (2015)
An innocent man... who trusted us![JA] 潔白ではない! Welcome Back, Jim Gordon (2015)
You're the most innocent person I've ever known.[JA] 私の知る限りで 一番潔白な人だ Black Maps and Motel Rooms (2015)
Your flesh is very white.[CN] 你的肌膚 非常潔白 Oh, Woe Is Me (1993)
So, unless you want to come clean right now...[JA] だから 今すぐに潔白を主張しなくてもいい... Parabiosis (2015)
White dove feathers that he let her little wings fly free, and it was all my fault.[CN] 潔白的羽毛而讓放開她自己飛呢 這都是我的錯呢 矮油 500 Years of Solitude (2014)
King Julien, I caught the diaper thief. -It was Mort! -Mort?[JA] 潔白です! Diapers Are the New Black (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潔白[けっぱく, keppaku] -sauber, integer, unschuldig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top