Search result for

peddler

(38 entries)
(0.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peddler-, *peddler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peddler[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, Syn. vendor, trader, salesperson
peddler[N] คนขายยาผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peddler(เพด'เดลอะ) n. พนักงานเร่ขาย,ผู้เผย-แพร่., Syn. pedlar,pedler, See also: pedlery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
peddler(n) คนเร่ขายของ,ผู้เผยแพร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peddlerผู้ค้าเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peddlers and peddlingการขายเร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้ The Russia House (1990)
Everything else is just junk, worthy of a peddler or the trash heap.ตัวอื่น ๆน่ะขยะทั้งนั้น ควรเอาไปเร่ขายหรือไม่ก็โยนทิ้ง The Red Violin (1998)
Can't be the plumber, the peddler the parlor, cause I've paid those billsไม่ใช่ช่างประปา พ่อค้าเร่ หรือช่างทำผม เพราะฉันจ่ายเงินเขาแล้ว Sita Sings the Blues (2008)
He seeks Marcellus, the cunt peddler.เขาพยายามมาร์เซลลัเร่ขายหี Fugitivus (2012)
Designer drug peddler who allegedly committed suicide four nights ago.ผู้ที่สงสัยว่าฆ่าตัวตายเมื่อ 4 คืนก่อน Masquerade (2012)
You'll find there's little tolerance for flesh peddlers in the new King's Landing.แล้วจะรู้ว่าเราไม่ทนพวกแพร่ข่าวลวง ในคิงส์แลนดิงใหม่ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Your husband is an influence peddler.สามีคุณเป็นผู้มีอิทธิพล Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peddlerThe peddler carried a big bundle on his back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าเร่[N] travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
หาบเร่[N] peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker   FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDDLER    P EH1 D L ER0
PEDDLERS    P EH1 D L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peddler    (n) (p e1 d l @ r)
peddlers    (n) (p e1 d l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausierer {m} | Hausierer {pl}peddler | peddlers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金魚売り[きんぎょうり, kingyouri] (n) goldfish peddling; goldfish peddler [Add to Longdo]
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker [Add to Longdo]
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker [Add to Longdo]
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler [Add to Longdo]
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets) [Add to Longdo]
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman [Add to Longdo]
油売り[あぶらうり, aburauri] (n) (1) oil peddler; (2) lazy person [Add to Longdo]
立ち売り[たちうり, tachiuri] (n) peddler [Add to Longdo]
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar [Add to Longdo]
旅商人[たびしょうにん;たびあきんど, tabishounin ; tabiakindo] (n) peddler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小贩[xiǎo fàn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] peddler, #17,351 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peddler \Ped"dler\, n. [OE. pedlere, pedlare, also peddare,
   peoddare, fr. OE. ped a basket, of unknown origin.]
   One who peddles; a traveling trader; one who travels about,
   retailing small wares; a hawker. [Written also {pedlar} and
   {pedler}.] "Some vagabond huckster or peddler." --Hakluyt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peddler
   n 1: someone who travels about selling his wares (as on the
      streets or at carnivals) [syn: {peddler}, {pedlar},
      {packman}, {hawker}, {pitchman}]
   2: an unlicensed dealer in illegal drugs [syn: {pusher}, {drug
     peddler}, {peddler}, {drug dealer}, {drug trafficker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top