ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go up-, *go up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา, See also: S. shoot down in flames, fan the flames, R. flame

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go up(phrv) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน), Syn. bring up, come up, get up, go up to, Ant. come down, go down, go down to
go up(phrv) ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)
go up(phrv) เพิ่มขึ้น, See also: สูงขึ้น
go up(phrv) พอง, See also: โป่ง, Ant. go down
go up(phrv) สร้างขึ้น, See also: ก่อสร้าง, สร้าง, Syn. put up, set up
go up(phrv) ระเบิด, Syn. blow up, send up
go up(phrv) ส่งเสียงดังยิ่งขึ้น
go up(phrv) (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง, See also: ม่านยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง
go up(phrv) เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ), Syn. be up, come up, go up to
go up(phrv) ผ่านขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น, Syn. go up to, Ant. stay down, keep down

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go up and give her a hand.ฉันขึ้นไปช่วยหล่อนข้างบนดีกว่า Rebecca (1940)
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้ The Little Prince (1974)
I'm just gonna go up there and take a look around. Nobody's gonna see me.ฉันแค่ไปสำรวจรอบๆที่นั่น ไม่มีใครเห็นฉันหรอกน่ะ Phantasm (1979)
I'm gonna go up anyway.I'd say the ice it's buried in is 100, 000 years old, at least. The Thing (1982)
We still have to go up the mountain.พวกเรายังต้องขึ้นเขานะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Come, drink some water, we'll go up the mountain.เอ้า, ดื่มน้ำซะ, เราจะขึ้นเขากัน. Return of the Condor Heroes (1983)
Go up yourself if you have the guts.เจ้าก็ขึ้นไปเองสิถ้ากล้าจริง. Return of the Condor Heroes (1983)
You know that we are building the Alexei Leonov to also go up there.คุณรู้ไหมว่าเรากำลังสร้าง แอเลคไส ลีอนอฟยังไปถึงที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you want to go up in front of me?คุณอยากจะขึ้นไปก่อนไหม? Clue (1985)
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้ Clue (1985)
It's extremely dangerous... to go up on top and round them up in the wild.มันเสี่ยงเกินไป ถ้าเกิดมันหลุดออกไปข้างนอก Day of the Dead (1985)
I'm not even sure they'll go up top when we run out of the specimens we have.ฉันไม่รู้ว่าพวกนั้น จะจับมาให้อีกมั้ย ถ้าตัวทดลองเราหมด Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go upAs the demand increases, prices go up.
go upAs we go up higher, the air becomes cooler.
go upAs we go up higher, the air becomes thinner.
go upAs you go up higher, the air becomes thinner.
go upEvery time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking.
go upGo upstairs and bring down my trunk.
go upGo upstairs and go to bed.
go upGo up these stairs.
go upGo up the stairs.
go upGo up to ground level at exit B2.
go upHe was seen to go upstairs.
go upI go up to the rooftop when I want to see the blue sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งค่า(v) rise, See also: go up, Ant. อ่อนค่า, Example: วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย, Thai Definition: มีราคาเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นไป(v) go upward, See also: up, Syn. ขึ้น, Ant. ลงมา, Example: คุณยายขึ้นไปนอนพักอยู่ข้างบน หลังจากที่ไปหาหมอมาแล้ว, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่ไปสู่ทิศทางข้างบน
ขึ้น(v) go up, See also: up, rise, Ant. ลง, ลด, Example: ขณะที่ธงกำลังขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องยืนตรงเคารพธงชาติ, Thai Definition: ไปสู่เบี้องบน เบื้องสูง, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง
ดำเกิง(v) go up, See also: arise, ascend, spring up, Syn. ขึ้น, เถกิง, Ant. ลง, ตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้น[kheun] (v) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb  FR: monter ; gravir
ขึ้น[kheun] (v) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price  FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นบันได[kheun bandai] (v, exp) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder  FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นไป[kheun pai] (v, exp) EN: go upward  FR: monter
ขึ้นราคา[kheun rākhā] (v, exp) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices  FR: augmenter le prix
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
แพงขึ้น[phaēng kheun] (v, exp) EN: go up in price ; become more expensive  FR: enchérir ; renchérir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] go upstream; trace the source #32,160 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] go up #49,836 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] go upstream; trace the source #1,004,081 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] go up; rainbow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
遡る(P);溯る;逆上る(oK);泝る[さかのぼる, sakanoboru] (v5r, vi) to go back; to go upstream; to make retroactive; (P) #14,509 [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r, vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) #16,538 [Add to Longdo]
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp, v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
屋根に上がる[やねにあがる, yaneniagaru] (exp, v5r) to go up on the roof [Add to Longdo]
階段を上る[かいだんをのぼる, kaidanwonoboru] (exp, v5r) to go up the stairs [Add to Longdo]
立ち上る;立ちのぼる;立上る[たちのぼる, tachinoboru] (v5r, vi) to go up; to rise up [Add to Longdo]
楼に登る[ろうにのぼる, rouninoboru] (exp, v5r) (See 登楼) to go up a tower; to climb a tower [Add to Longdo]
亙古[こうこ, kouko] (n) (arch) (obsc) from long ago up until the present day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go up
   v 1: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
      forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
      {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
      {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   2: increase in value or to a higher point; "prices climbed
     steeply"; "the value of our house rose sharply last year"
     [syn: {rise}, {go up}, {climb}]
   3: move towards; "We were approaching our destination"; "They
     are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
     [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
     {draw close}, {come near}]
   4: be erected, built, or constructed; "New buildings are going
     up everywhere"
   5: go upward with gradual or continuous progress; "Did you ever
     climb up the hill behind your house?" [syn: {climb}, {climb
     up}, {mount}, {go up}]
   6: burn completely; be consumed or destroyed by fire; "The hut
     burned down"; "The mountain of paper went up in flames" [syn:
     {burn down}, {burn up}, {go up}]
   7: travel up, "We ascended the mountain"; "go up a ladder"; "The
     mountaineers slowly ascended the steep slope" [syn: {ascend},
     {go up}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top