Search result for

journey

(85 entries)
(0.0558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journey-, *journey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journey[N] การเดินทาง, See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว, Syn. voyage, trip, tour
journey[N] ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
journey[VI] เดินทาง, See also: ท่องเที่ยว, Syn. travel, wander, roam
journeyman[N] ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journey(เจอร์'นี) {journied,journeying,journies} n. การเดินทาง,ระยะทางที่เดิน,ระยะเวลาของการเดินทาง,ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage,
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว,ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen

English-Thai: Nontri Dictionary
journey(n) การเดินทาง,ระยะทาง,หนทาง
journey(vi) เดินทาง
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป Odyssey (2008)
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ Shadow of Malevolence (2008)
And now it seems my journey ends.แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการเดินทางของผมคงจบลงแล้ว Lancelot (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
I met one man on my journey to explore humanityหม่อมฉันได้เห็นถึงความเป็นปุถุชน ของชายคนหนึ่งในการเดินทาง Portrait of a Beauty (2008)
On your long journey to become King, you'll need a guardian angel.หนทางที่จะได้เป็นราชา เจ้าต้องมีเทวดาคอยคุ้มภัย Le Morte d'Arthur (2008)
Because the political road is a tough journey 00:33:00,162 -- 00:33:03,555 On the way here, I have seen that the people are restlessเพราะถนนทางการเมืองนี้ เป็นเส้นทางที่ยากลำบาก Iljimae (2008)
I just want to bring three simple rules to your attention... before we start our journey.ฉันอยากบอกกฏง่าย ๆ 3 ข้อ ก่อนพวกเราจะเริ่มออกเดินทาง Babylon A.D. (2008)
Oh... what a journey we had!โอ.. การเดินทางมาที่นี่มันช่าง... The Secret of Moonacre (2008)
You must continue your journey without me.ที่เจ้าต้องเดินต่อไป โดยไม่มีข้า Kung Fu Panda (2008)
It is time for you to continue your journey without me.ถึงเวลาที่เจ้าจะมีทางเดินเเป็นของตัวเอง โดยไม่มีข้า Kung Fu Panda (2008)
The journey's a lonely one So much more than we knowThe journey's a lonely one So much more than we know Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journeyAre you ready to start your journey?
journeyBefore taking a journey, I got a haircut.
journeyBeing a doctor helped me greatly during the journey.
journeyBut for the rain, we would have had a pleasant journey.
journeyEveryone was enjoying the journey.
journeyFrom Sendai I extended my journey to Aomori.
journeyHe is always writing about journey to other planets.
journeyHe made a journey around the world.
journeyHe made a journey to Paris.
journeyHe set out on a lonely journey.
journeyHe was busy getting ready for his journey.
journeyHe went on a journey a few days ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอนแรม[V] journey, See also: go on a trip (overnight and longer), Example: ในการเดินทัพระยะไกล เหล่าทหารต้องรอนแรมไปตามเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างแสนสาหัส, Thai definition: เดินทางค้างคืนเป็นระยะๆ
เทียวไปเทียวมา[V] travel back and forth, See also: journey to and fro, Syn. เทียวไล้เทียวขื่อ, Example: พ่อผมป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ ผมจึงต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่, Thai definition: ไปมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]
การเดินทาง[n.] (kān doēnthāng) EN: journey ; trip ; travel   FR: voyage [m]
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage   FR: retour [m]`; voyage de retour [m]
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[xp] (khø hai sanuk kap kān doēnthāng) EN: have a good journey   FR: bon voyage !
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthāng) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out   FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNEY    JH ER1 N IY0
JOURNEYS    JH ER1 N IY0 Z
JOURNEYED    JH ER1 N IY0 D
JOURNEYING    JH ER1 N IY0 IH0 NG
JOURNEYMAN    JH ER1 N IY0 M AE2 N
JOURNEYMAN'S    JH ER1 N IY0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journey    (v) (jh @@1 n ii)
journeys    (v) (jh @@1 n i z)
journeyed    (v) (jh @@1 n i d)
journeying    (v) (jh @@1 n i i ng)
journeyman    (n) (jh @@1 n i m @ n)
journeymen    (n) (jh @@1 n i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description [Add to Longdo]
Auslandsreise {f}journey abroad [Add to Longdo]
Durchreise {f}journey through; travel through [Add to Longdo]
Heimfahrt {f}journey home [Add to Longdo]
Herfahrt {f}journey here [Add to Longdo]
Hinfahrt {f}journey there [Add to Longdo]
Reise {f}; Fahrt {f} | eine Reise machenjourney | to go on a journey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
ジャーニー[, ja-ni-] (n) journey [Add to Longdo]
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey [Add to Longdo]
一日路[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]
遠路[えんろ, enro] (n) long road; journey; detour [Add to Longdo]
往路[おうろ, ouro] (n) outward journey [Add to Longdo]
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P) [Add to Longdo]
三日路[みっかじ, mikkaji] (n) three-day journey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同行[tóng xíng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] journey together [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack [Add to Longdo]
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ, ] journey; expedition; voyage [Add to Longdo]
旅程[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]
旅途[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, n.; pl. {Journeys}. [OE. jornee, journee,
   prop., a day's journey, OF. jorn['e]e, jurn['e]e, a day, a
   day's work of journey, F. journ['e]e, fr. OF. jorn, jurn, jor
   a day, F. jour, fr. L. diurnus. See {Journal}.]
   [1913 Webster]
   1. The travel or work of a day. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We have yet large day, for scarce the sun
       Hath finished half his journey.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Travel or passage from one place to another, especially
    one covering a large distance or taking a long time.
    [1913 Webster]
 
       The good man . . . is gone a long journey. --Prov.
                          vii. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: [figurative], A passage through life, or a passage
    through any significant experience, or from one state to
    another.
    [1913 Webster +PJC]
 
       We must all have the same journey's end. --Bp.
                          Stillingfleet.
 
   4. The distance that is traveled in a journey[2], or the time
    taken to complete a journey[2]; as, it's a two-day journey
    from the oasis into Cairo by camel; from Mecca to
    Samarkand is quite a journey.
    [PJC]
 
   Syn: Tour; excursion; trip; expedition; pilgrimage; jaunt.
 
   Usage: {Journey}, {Tour}, {Excursion}, {Pilgrimage}. The word
      journey suggests the idea of a somewhat prolonged
      traveling for a specific object, leading a person to
      pass directly from one point to another. In a tour, we
      take a roundabout course from place to place, more
      commonly for pleasure, though sometimes on business.
      An excursion is usually a brief tour or trip for
      pleasure, health, etc. In a pilgrimage we travel to a
      place hallowed by our religions affections, or by some
      train of sacred or tender associations. A journey on
      important business; the tour of Europe; an excursion
      to the lakes; a pilgrimage to the Holy Land.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, v. i. [imp. & p. p. {Journeyed}; p. pr. &
   vb. n. {Journeying}.]
   To travel from place to place; to go from home to a distance.
   [1913 Webster]
 
      Abram journeyed, going on still toward the south.
                          --Gen. xii. 9.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, v. t.
   To traverse; to travel over or through. [R.] "I journeyed
   many a land." --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journey
   n 1: the act of traveling from one place to another [syn:
      {journey}, {journeying}]
   v 1: undertake a journey or trip [syn: {travel}, {journey}]
   2: travel upon or across; "travel the oceans" [syn: {travel},
     {journey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top