ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journey

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journey-, *journey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journey(n) การเดินทาง, See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว, Syn. voyage, trip, tour
journey(n) ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
journey(vi) เดินทาง, See also: ท่องเที่ยว, Syn. travel, wander, roam
journeyman(n) ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journey(เจอร์'นี) { journied, journeying, journies } n. การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ระยะเวลาของการเดินทาง, ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว, ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen

English-Thai: Nontri Dictionary
journey(n) การเดินทาง, ระยะทาง, หนทาง
journey(vi) เดินทาง
journeyman(n) คนงาน, ผู้ชำนาญงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
You'll need something before your journey back.คุณต้องทานอะไรก่อนเดินทางกลับ Gandhi (1982)
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Two of these brothers walked out of the desert 150 years after having found the Grail and began the long journey back to France, but only one of them made it.2 ใน 3 พี่น้อง เดินออกจากทะเลทราย 150 ปี หลังจากที่พวกเขาได้คันพบจอกศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มเดินทางระยะยาวกลับไปที่ฝรั่งเศส Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It is our custom before a long journey first to sit down.มันเป็นของเราเองก่อนที่จะเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะนั่งลง The Russia House (1990)
I'll make a special journey just to talk about myself.ฉันจะทำให้การเดินทางพิเศษเพียงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง The Russia House (1990)
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง Wuthering Heights (1992)
A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain.คนฟรีที่เริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน มีข้อสรุปที่แน่นอน The Shawshank Redemption (1994)
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง In the Mouth of Madness (1994)
During my journeys through all the networks, I have grown aware of my existence.ระหว่างที่ผมเดินทางผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ผมได้รับรู้ถึงความมีชีวิตของตน Ghost in the Shell (1995)
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล" Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journeyAre you ready to start your journey?
journeyBefore taking a journey, I got a haircut.
journeyBeing a doctor helped me greatly during the journey.
journeyBut for the rain, we would have had a pleasant journey.
journeyEveryone was enjoying the journey.
journeyFrom Sendai I extended my journey to Aomori.
journeyHe is always writing about journey to other planets.
journeyHe made a journey around the world.
journeyHe made a journey to Paris.
journeyHe set out on a lonely journey.
journeyHe was busy getting ready for his journey.
journeyHe went on a journey a few days ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอนแรม(v) journey, See also: go on a trip (overnight and longer), Example: ในการเดินทัพระยะไกล เหล่าทหารต้องรอนแรมไปตามเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างแสนสาหัส, Thai Definition: เดินทางค้างคืนเป็นระยะๆ
เทียวไปเทียวมา(v) travel back and forth, See also: journey to and fro, Syn. เทียวไล้เทียวขื่อ, Example: พ่อผมป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ ผมจึงต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[doēnthāng] (v) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave  FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[doēnthāng klai] (v, exp) EN: take a trip ; travel ; journey  FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[doēnthāng klap] (n, exp) EN: return journey  FR: voyage retour [ m ] ; retour [ m ]
เดินทางออก[doēnthāng øk] (n, exp) EN: outward journey  FR: voyage aller [ m ] ; aller [ m ]
จุดจบ[jut jop] (n, exp) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end  FR: point final [ m ] ; conclusion [ f ]
การเดินทาง[kān doēnthāng] (n) EN: journey ; trip ; travel  FR: voyage [ m ]
ขากลับ[khāklap] (n) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage  FR: retour [ m ]`; voyage de retour [ m ]
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[khø hai sanuk kap kān doēnthāng] (xp) EN: have a good journey  FR: bon voyage !
ออกเดินทาง[øk doēnthāng] (v) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out  FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller
ปลายทาง[plāithāng] (n) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey  FR: destination [ f ] ; terminus [ m ] ; point de chute [ m ] ; but [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
journey
journeys
journeyed
journeying
journeyman
journeyman's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journey
journeys
journeyed
journeying
journeyman
journeymen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack #4,526 [Add to Longdo]
同行[tóng xíng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] journey together #5,122 [Add to Longdo]
旅途[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ,  ] journey; trip #10,552 [Add to Longdo]
旅程[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ,  ] journey; trip #11,639 [Add to Longdo]
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ,  ] journey; expedition; voyage #17,094 [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西   / 西  ] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey #17,766 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrtsbeschreibung { f }journey description [Add to Longdo]
Auslandsreise { f }journey abroad [Add to Longdo]
Durchreise { f }journey through; travel through [Add to Longdo]
Heimfahrt { f }journey home [Add to Longdo]
Herfahrt { f }journey here [Add to Longdo]
Hinfahrt { f }journey there [Add to Longdo]
Reise { f }; Fahrt { f } | eine Reise machenjourney | to go on a journey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょ, ryo] (n, vs) travel; trip; journey; (P) #1,493 [Add to Longdo]
道中[どうちゅう, douchuu] (n-adv, n-t) along the way; journey #9,785 [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) #12,618 [Add to Longdo]
旅路[たびじ, tabiji] (n) journey; route of a journey #18,056 [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1, 旅) journey without a destination [Add to Longdo]
ジャーニー[ja-ni-] (n) journey [Add to Longdo]
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey [Add to Longdo]
一日路[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n, vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, n.; pl. {Journeys}. [OE. jornee, journee,
   prop., a day's journey, OF. jorn['e]e, jurn['e]e, a day, a
   day's work of journey, F. journ['e]e, fr. OF. jorn, jurn, jor
   a day, F. jour, fr. L. diurnus. See {Journal}.]
   [1913 Webster]
   1. The travel or work of a day. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We have yet large day, for scarce the sun
       Hath finished half his journey.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Travel or passage from one place to another, especially
    one covering a large distance or taking a long time.
    [1913 Webster]
 
       The good man . . . is gone a long journey. --Prov.
                          vii. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: [figurative], A passage through life, or a passage
    through any significant experience, or from one state to
    another.
    [1913 Webster +PJC]
 
       We must all have the same journey's end. --Bp.
                          Stillingfleet.
 
   4. The distance that is traveled in a journey[2], or the time
    taken to complete a journey[2]; as, it's a two-day journey
    from the oasis into Cairo by camel; from Mecca to
    Samarkand is quite a journey.
    [PJC]
 
   Syn: Tour; excursion; trip; expedition; pilgrimage; jaunt.
 
   Usage: {Journey}, {Tour}, {Excursion}, {Pilgrimage}. The word
      journey suggests the idea of a somewhat prolonged
      traveling for a specific object, leading a person to
      pass directly from one point to another. In a tour, we
      take a roundabout course from place to place, more
      commonly for pleasure, though sometimes on business.
      An excursion is usually a brief tour or trip for
      pleasure, health, etc. In a pilgrimage we travel to a
      place hallowed by our religions affections, or by some
      train of sacred or tender associations. A journey on
      important business; the tour of Europe; an excursion
      to the lakes; a pilgrimage to the Holy Land.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, v. i. [imp. & p. p. {Journeyed}; p. pr. &
   vb. n. {Journeying}.]
   To travel from place to place; to go from home to a distance.
   [1913 Webster]
 
      Abram journeyed, going on still toward the south.
                          --Gen. xii. 9.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journey \Jour"ney\, v. t.
   To traverse; to travel over or through. [R.] "I journeyed
   many a land." --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journey
   n 1: the act of traveling from one place to another [syn:
      {journey}, {journeying}]
   v 1: undertake a journey or trip [syn: {travel}, {journey}]
   2: travel upon or across; "travel the oceans" [syn: {travel},
     {journey}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top