ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

travelling

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travelling-, *travelling*, travell
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's travelling abroad.-หล่อนเดินทางไปต่างประเทศ. -ขอบคุณค่ะ. Suspiria (1977)
Last month, the travelling papers were blue.เดือนที่แล้ว เอกสารการเดินทางเป็นสีฟ้า Anastasia (1997)
- Was your family travelling with you?ครอบครัวคุณนั่งมาด้วยรึเปล่า Unbreakable (2000)
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน Shrek 2 (2004)
"Magical." - Miss La Roche! I refuse to allow you to continue travelling with us.คุณลาโรช ผมไม่ให้คุณเดินทางไปกับเรา Around the World in 80 Days (2004)
I'm not travelling with you. I'm making my own way.ฉันไม่ได้ไปกับคุณ ฉันไปของฉันเอง Around the World in 80 Days (2004)
Prince Hapi would be honored to have Phileas Fogg and his travelling companions at his banquet.เจ้าชายฮาปี้ขอเชิญฟิเลียส ฟ็อกก์ และผู้ติดตามไปร่วมงานเลี้ยงขอรับ Around the World in 80 Days (2004)
# I'm travelling at the speed of lightเงิน 200 ดอลลาร์ Shaun of the Dead (2004)
the super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
OK, thanks to Sid, we're now travelling together.โอเค ขอบคุณซิด\ เราจะเดินทางไปด้วยกัน Ice Age: The Meltdown (2006)
The police now believe üôé that the man is travelling with a female accompliceทางตำรวจเชื่อว่าชายคนนี้ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงอีกคนหนึ่ง Mr. Bean's Holiday (2007)
Ah... they say it will continue travelling through the solar system and beyond...อืม.. ไปโคจรรอบระบบสุริยะ 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
travellingFlying is the quickest method of travelling.
travellingHe has a great fancy for travelling.
travellingHe likes travelling abroad by air.
travellingI am very fond of travelling by train.
travellingI prefer travelling by train to flying.
travellingI saved the travelling expenses by staying at a cheap hotel.
travellingNothing is more delightful to me than travelling.
travellingNothing is so pleasant as travelling alone.
travellingThere are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.
travellingTravelling is easy these days.
travellingTravelling was much more difficult in those days.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
travelling
travelling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travelling

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrkosten { pl }; Fahrtkosten { pl }travelling costs; travel costs [Add to Longdo]
Handelsvertreter { m }; Handelsvertreterin { f }travelling salesman; travelling saleswoman [Add to Longdo]
Reisebegleiter { m }; Reisebegleiterin { f }travelling companion [Add to Longdo]
Reisekosten { pl }; Reisespesen { pl }travelling expenses; travel cost [Add to Longdo]
Reisekostenabrechnung { f }travelling expenses accounting; travel expense report [Add to Longdo]
Reisetasche { f } | Reisetaschen { pl }travelling bag | travelling bags [Add to Longdo]
Reisewecker { m }travelling clock [Add to Longdo]
Wanderwelle { f } | Wanderwellen { pl }travelling wave | travelling waves [Add to Longdo]
Wanderzirkus { m }travelling circus [Add to Longdo]
Wanderbursche { m } | Wanderburschen { pl }travelling journeyman | travelling journeymen [Add to Longdo]
Wandertheater { n }, Tourneetheater { n }; Wanderbühne { f } | Wandertheater { pl }; Tourneetheater { pl }; Wanderbühnen { pl }travelling theatre; travelling theater [ Am. ] | travelling theatres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]
走行[そうこう, soukou] (n, vs) running a wheeled vehicle (e.g. car); running to program, job, etc.; traveling; travelling; (P) #3,732 [Add to Longdo]
同行[どうこう, doukou] (n, vs) (1) accompanying; travelling together; traveling together; (2) (abbr) same bank #6,995 [Add to Longdo]
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance #18,121 [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na, n, vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travel \Trav"el\, v. i. [imp. & p. p. {Traveled}or {Travelled};
   p. pr. & vb. n. {Traveling} or {Travelling}.] [Properly, to
   labor, and the same word as travail.]
   1. To labor; to travail. [Obsoles.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To go or march on foot; to walk; as, to travel over the
    city, or through the streets.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass by riding, or in any manner, to a distant place,
    or to many places; to journey; as, a man travels for his
    health; he is traveling in California.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass; to go; to move.
    [1913 Webster]
 
       Time travels in divers paces with divers persons.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 travelling
   n 1: the act of going from one place to another; "he enjoyed
      selling but he hated the travel" [syn: {travel},
      {traveling}, {travelling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top