Search result for

voyage

(81 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voyage-, *voyage*
Possible hiragana form: う゛ぉやげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voyage[N] การเดินทาง, See also: การเดินทางไกล, Syn. journey
voyage[N] การเดินทางไปในอวกาศ
voyage[VI] เดินทางโดยทางเรือ
voyage[VI] เดินทางโดยทางเรือ
voyage[N] เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyageur[N] ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) ,การเดินทางไกล,การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย,การทัศนาจร,เรื่องราวการเดินทาง,วิถีชีวิต. vi. เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
voyage(vi) เดินทางทางเรือ,ทัศนาจร,ท่องเที่ยว
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage charterสัญญาเช่าเรือแบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bon voyage, Frankเดินทางโดนสวัสดิภาพล่ะ แฟรงก์ Death Race (2008)
Bon voyage, Charles Muntz, and good luck capturing the monster of Paradise Falls!โชคดี ชาร์ลส์ มันซ์ท ขอให้จับตัวสัตว์ประหลาดกลับมาได้ Up (2009)
- On a secret voyage.- เป็นความลับค่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Bon voyage!เดินทางโดยสวัสดิภาพ! Would I Think of Suicide? (2009)
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน Brain Invaders (2009)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)
So, the Enterprise has had it's maiden voyage, has it?งั้นยานเอ็นเตอร์ไพรส์ก็เปิดซิงท่องอวกาศแล้วสิ Star Trek (2009)
THESE ARE THE VOYAGES OF THE STARSHIP ENTERPRISEนี่คือการเดินทางของยานอวกาศ เอ็นเตอร์ไพรส์ Star Trek (2009)
Bon voyage.เดินทางปลอดภัยนะ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- I will rise again. - "Bon voyage".ผมจะเรืองอำนาจอีกครั้ง "เดินทางปลอดภัย" Sherlock Holmes (2009)
A bottle of champagne on Ana's pelvis and wish Danny a bon voyage?เปิดขวดแชมเปญแล้วรดลงบนอุ้งเชิงกรานยัยอนา และขอให้แดนนี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ The Glamorous Life (2010)
He wasn't planning no sea voyage.เขาไม่ได้วางแผนที่จะออกเดินทางทางทะเล So (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voyageAs you know, life is compare to a voyage.
voyageAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
voyageA voyage to the moon in a spaceship is no longer a dream.
voyageFor their honeymoon they took a voyage around the world.
voyageHe has a notion that life is a voyage.
voyageHe set out on his historic voyage.
voyageHe started his voyage around the world in his sailboat.
voyageHe thinks that life is like a voyage in a sense.
voyageHe went on a voyage to America.
voyageI am about to take my last voyage, a great leap in the dark.
voyageI enjoyed the voyage across the Pacific.
voyageIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทนำเที่ยว[n. exp.] (børisat namthīo) FR: organisateur de voyages [m]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
โชคดี[n. exp.] (chōkdī) EN: good luck ! bon voyage !   FR: bonne chance ! ; bon voyage !
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOYAGE    V OY1 AH0 JH
VOYAGED    V OY1 AH0 JH D
VOYAGER    V OY1 AH0 JH ER0
VOYAGES    V OY1 AH0 JH AH0 Z
VOYAGERS    V OY1 IH0 JH ER0 Z
VOYAGER'S    V OY1 IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voyage    (v) (v oi1 i jh)
voyaged    (v) (v oi1 i jh d)
voyager    (n) (v oi1 @ jh @ r)
voyages    (v) (v oi1 i jh i z)
voyagers    (n) (v oi1 @ jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reise {f} | Reisen {pl}voyage | voyages [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P) [Add to Longdo]
ボンボワイヤージュ[, bonbowaiya-ju] (int) (See よい旅を) bon voyage (fre [Add to Longdo]
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]
往航[おうこう, oukou] (n) outward voyage [Add to Longdo]
帰航[きこう, kikou] (n,vs,adj-no) homeward voyage or flight [Add to Longdo]
航する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) (arch) to voyage [Add to Longdo]
航海[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) sail; voyage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\ (?; 48), n. [OE. veage, viage, OF. veage,
   viage, veiage, voiage, F. voyage, LL. viaticum, fr. L.
   viaticum traveling money, provision for a journey, from
   viaticus belonging to a road or journey, fr. via way, akin to
   E. way. See {Way}, n., and cf. {Convey}, {Deviate},
   {Devious}, {Envoy}, {Trivial}, {Viaduct}, {Viaticum}.]
   [1913 Webster]
   1. Formerly, a passage either by sea or land; a journey, in
    general; but not chiefly limited to a passing by sea or
    water from one place, port, or country, to another;
    especially, a passing or journey by water to a distant
    place or country.
    [1913 Webster]
 
       I love a sea voyage and a blustering tempest. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       So steers the prudent crane
       Her annual voyage, borne on winds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the voyage of their life
       Is bound in shallows and in miseries. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or practice of traveling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nations have interknowledge of one another by voyage
       into foreign parts, or strangers that come to them.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Course; way. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. t.
   To travel; to pass over; to traverse.
   [1913 Webster]
 
      With what pain
      [I] voyaged the unreal, vast, unbounded deep. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. i. [imp. & p. p. {Voyaged}; p. pr. & vb. n.
   {Voyaging}.] [Cf. F. voyager.]
   To take a voyage; especially, to sail or pass by water.
   [1913 Webster]
 
      A mind forever
      Voyaging through strange seas of thought alone.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voyage
   n 1: an act of traveling by water [syn: {ocean trip}, {voyage}]
   2: a journey to some distant place
   v 1: travel on water propelled by wind or by other means; "The
      QE2 will sail to Southampton tomorrow" [syn: {voyage},
      {sail}, {navigate}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 voyage [vwajaʒ]
   journey; trip; voyage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top