ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voyage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voyage-, *voyage*
Possible hiragana form: う゛ぉやげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voyage(n) การเดินทาง, See also: การเดินทางไกล, Syn. journey
voyage(n) การเดินทางไปในอวกาศ
voyage(vi) เดินทางโดยทางเรือ
voyage(vi) เดินทางโดยทางเรือ
voyage(n) เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyageur(n) ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) , การเดินทางไกล, การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย, การทัศนาจร, เรื่องราวการเดินทาง, วิถีชีวิต. vi. เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
voyage(n) การเดินเรือ, การทัศนาจร, การเดินทางไกล
voyage(vi) เดินทางทางเรือ, ทัศนาจร, ท่องเที่ยว
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage charterสัญญาเช่าเรือแบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Shortly after the death of my father... my mother decided that it would be the best to send me to Cadiz... as though a voyage at sea would purify me.แม่ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือส่งผมไปคาดิซ หลังจากพ่อตายได้ไม่นาน ราวกับจะให้ทะเลทำให้ผมบริสุทธิ์ Don Juan DeMarco (1994)
This maiden voyage of Titanic must make headlines.เที่ยวแรกของไททานิค ต้องพาดหัวข่าว Titanic (1997)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
It's a voyage too long perfume too strongการเดินทางที่ยาวไป น้ำหอมที่หอมเกิน The Legend of 1900 (1998)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
Once the voyage comes to an end, เมื่อบทเพลงใกล้จะจบ.. Secret (2007)
Cassandra, who is forsaking us for her brother Edward and his family at the coast whilst Robert voyages to the West Indies with Lord Craven's expedition.คาสซานดร้า จะจากพวกเราไปอยู่กับ เอ็ดเวิร์ดพี่ชายและครอบครัวที่ชายทะเล ส่วนโรเบิร์ตก็จะเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน Becoming Jane (2007)
We can take her out for a maiden voyage Saturday.พามันแล่นกินลมครั้งแรกวันเสาร์ Cassandra's Dream (2007)
Out, on your way. Bon voyage and fuck off.ออกไป มาทางไหนไปทางนั้นเลย ไปไกลๆเลยไป๊ RocknRolla (2008)
And I always felt like I was robbed of that headlong voyage through the uterine canal.รู้สึกเหมือนโดนแย่ง ประสบการณ์ในท้องแม่ Chuck Versus the Marlin (2008)
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน Brain Invaders (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voyageAs you know, life is compare to a voyage.
voyageAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
voyageA voyage to the moon in a spaceship is no longer a dream.
voyageFor their honeymoon they took a voyage around the world.
voyageHe has a notion that life is a voyage.
voyageHe set out on his historic voyage.
voyageHe started his voyage around the world in his sailboat.
voyageHe thinks that life is like a voyage in a sense.
voyageHe went on a voyage to America.
voyageI am about to take my last voyage, a great leap in the dark.
voyageI enjoyed the voyage across the Pacific.
voyageIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [ m ] ; indemnité de voyage [ f ]
บริษัทนำเที่ยว[børisat namthīo] (n, exp) FR: organisateur de voyages [ m ]
บริษัทท่องเที่ยว[børisat thǿngthīo] (n, exp) EN: travel agency  FR: agence de voyages [ f ] ; agence de tourisme [ f ]
บริษัททัวร์[børisat thūa] (n, exp) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau  FR: agence de voyages [ f ]
เช็คเดินทาง[chek doēnthāng] (n, exp) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)  FR: chèque de voyage [ m ]
โชคดี[chōkdī] (n, exp) EN: good luck ! bon voyage !  FR: bonne chance ! ; bon voyage !
เดินทาง[doēnthāng] (v) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave  FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[doēnthāng klai] (v, exp) EN: take a trip ; travel ; journey  FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[doēnthāng klap] (n, exp) EN: return journey  FR: voyage retour [ m ] ; retour [ m ]
เดินทางออก[doēnthāng øk] (n, exp) EN: outward journey  FR: voyage aller [ m ] ; aller [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
voyage
voyage
voyaged
voyaged
voyager
voyager
voyages
voyages
voyagers
voyager's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voyage
voyaged
voyager
voyages
voyagers

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reise { f } | Reisen { pl }voyage | voyages [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, Syn. voyager
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
航海[こうかい, koukai] (n, vs, adj-no) sail; voyage; (P) #5,040 [Add to Longdo]
渡航[とこう, tokou] (n, vs) voyage; (P) #15,405 [Add to Longdo]
潜航[せんこう, senkou] (n, vs) submarine voyage; underwater navigation #16,969 [Add to Longdo]
難航[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
ボイジャー(P);ボイエジャ[boija-(P); boieja] (n) voyager; (P) [Add to Longdo]
ボンボワイヤージュ[bonbowaiya-ju] (int) (See よい旅を) bon voyage (fre [Add to Longdo]
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\ (?; 48), n. [OE. veage, viage, OF. veage,
   viage, veiage, voiage, F. voyage, LL. viaticum, fr. L.
   viaticum traveling money, provision for a journey, from
   viaticus belonging to a road or journey, fr. via way, akin to
   E. way. See {Way}, n., and cf. {Convey}, {Deviate},
   {Devious}, {Envoy}, {Trivial}, {Viaduct}, {Viaticum}.]
   [1913 Webster]
   1. Formerly, a passage either by sea or land; a journey, in
    general; but not chiefly limited to a passing by sea or
    water from one place, port, or country, to another;
    especially, a passing or journey by water to a distant
    place or country.
    [1913 Webster]
 
       I love a sea voyage and a blustering tempest. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       So steers the prudent crane
       Her annual voyage, borne on winds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the voyage of their life
       Is bound in shallows and in miseries. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or practice of traveling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nations have interknowledge of one another by voyage
       into foreign parts, or strangers that come to them.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Course; way. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. t.
   To travel; to pass over; to traverse.
   [1913 Webster]
 
      With what pain
      [I] voyaged the unreal, vast, unbounded deep. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. i. [imp. & p. p. {Voyaged}; p. pr. & vb. n.
   {Voyaging}.] [Cf. F. voyager.]
   To take a voyage; especially, to sail or pass by water.
   [1913 Webster]
 
      A mind forever
      Voyaging through strange seas of thought alone.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voyage
   n 1: an act of traveling by water [syn: {ocean trip}, {voyage}]
   2: a journey to some distant place
   v 1: travel on water propelled by wind or by other means; "The
      QE2 will sail to Southampton tomorrow" [syn: {voyage},
      {sail}, {navigate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 voyage /vwajaʒ/ 
  journey; trip; voyage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top