Search result for

voyage

(81 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voyage-, *voyage*
Possible hiragana form: う゛ぉやげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voyage[N] การเดินทาง, See also: การเดินทางไกล, Syn. journey
voyage[N] การเดินทางไปในอวกาศ
voyage[VI] เดินทางโดยทางเรือ
voyage[VI] เดินทางโดยทางเรือ
voyage[N] เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyageur[N] ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voyage(วอย'อิจฺ) n. การเดินทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรือหรือทางอากาศ) ,การเดินทางไกล,การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย,การทัศนาจร,เรื่องราวการเดินทาง,วิถีชีวิต. vi. เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร. vt. เดินทางข้าม., See also: voyager n. -S...
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
voyage(vi) เดินทางทางเรือ,ทัศนาจร,ท่องเที่ยว
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage charterสัญญาเช่าเรือแบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyage policyกรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages around the worldการเดินทางรอบโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's it say? - You're going on a sea voyage...คุณกำลังในการเดินทางทะเลยาว Help! (1965)
And bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ Gandhi (1982)
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Bon voyage, Barley.Bon Voyage, ข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
Fifteen hundred years ago a small band of Polynesian voyagers discovered ...one of the most remote islands on earth.300 ปีมาแล้ว... นักเดินเรือโพลีนีเซียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลสุดขอบโลก Rapa Nui (1994)
Shortly after the death of my father... my mother decided that it would be the best to send me to Cadiz... as though a voyage at sea would purify me.แม่ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือส่งผมไปคาดิซ หลังจากพ่อตายได้ไม่นาน ราวกับจะให้ทะเลทำให้ผมบริสุทธิ์ Don Juan DeMarco (1994)
Bon voyage, motherfucker.บินให้สบายนะไอ้สันขวาน Heat (1995)
We have enough food here for five voyages.คุณไม่เห็นเหรอ? เรามีอาหารเหลือเฟือ สำหรับนักท่องเที่ยว 5 คน James and the Giant Peach (1996)
This maiden voyage of Titanic must make headlines.เที่ยวแรกของไททานิค ต้องพาดหัวข่าว Titanic (1997)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
It's a voyage too long perfume too strongการเดินทางที่ยาวไป น้ำหอมที่หอมเกิน The Legend of 1900 (1998)
Maybe, instead of an emotional voyage, what you need is a bodily one.แบบว่าแทนที่จะเดินทางไปในจินตนาการ ฉันว่าคุณน่าจะไปสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่า Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voyageAs you know, life is compare to a voyage.
voyageAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
voyageA voyage to the moon in a spaceship is no longer a dream.
voyageFor their honeymoon they took a voyage around the world.
voyageHe has a notion that life is a voyage.
voyageHe set out on his historic voyage.
voyageHe started his voyage around the world in his sailboat.
voyageHe thinks that life is like a voyage in a sense.
voyageHe went on a voyage to America.
voyageI am about to take my last voyage, a great leap in the dark.
voyageI enjoyed the voyage across the Pacific.
voyageIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทนำเที่ยว[n. exp.] (børisat namthīo) FR: organisateur de voyages [m]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
โชคดี[n. exp.] (chōkdī) EN: good luck ! bon voyage !   FR: bonne chance ! ; bon voyage !
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOYAGE    V OY1 AH0 JH
VOYAGED    V OY1 AH0 JH D
VOYAGER    V OY1 AH0 JH ER0
VOYAGES    V OY1 AH0 JH AH0 Z
VOYAGERS    V OY1 IH0 JH ER0 Z
VOYAGER'S    V OY1 IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voyage    (v) (v oi1 i jh)
voyaged    (v) (v oi1 i jh d)
voyager    (n) (v oi1 @ jh @ r)
voyages    (v) (v oi1 i jh i z)
voyagers    (n) (v oi1 @ jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reise {f} | Reisen {pl}voyage | voyages [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P) [Add to Longdo]
ボンボワイヤージュ[, bonbowaiya-ju] (int) (See よい旅を) bon voyage (fre [Add to Longdo]
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]
往航[おうこう, oukou] (n) outward voyage [Add to Longdo]
帰航[きこう, kikou] (n,vs,adj-no) homeward voyage or flight [Add to Longdo]
航する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) (arch) to voyage [Add to Longdo]
航海[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) sail; voyage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\ (?; 48), n. [OE. veage, viage, OF. veage,
   viage, veiage, voiage, F. voyage, LL. viaticum, fr. L.
   viaticum traveling money, provision for a journey, from
   viaticus belonging to a road or journey, fr. via way, akin to
   E. way. See {Way}, n., and cf. {Convey}, {Deviate},
   {Devious}, {Envoy}, {Trivial}, {Viaduct}, {Viaticum}.]
   [1913 Webster]
   1. Formerly, a passage either by sea or land; a journey, in
    general; but not chiefly limited to a passing by sea or
    water from one place, port, or country, to another;
    especially, a passing or journey by water to a distant
    place or country.
    [1913 Webster]
 
       I love a sea voyage and a blustering tempest. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       So steers the prudent crane
       Her annual voyage, borne on winds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the voyage of their life
       Is bound in shallows and in miseries. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or practice of traveling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nations have interknowledge of one another by voyage
       into foreign parts, or strangers that come to them.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Course; way. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. t.
   To travel; to pass over; to traverse.
   [1913 Webster]
 
      With what pain
      [I] voyaged the unreal, vast, unbounded deep. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyage \Voy"age\, v. i. [imp. & p. p. {Voyaged}; p. pr. & vb. n.
   {Voyaging}.] [Cf. F. voyager.]
   To take a voyage; especially, to sail or pass by water.
   [1913 Webster]
 
      A mind forever
      Voyaging through strange seas of thought alone.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voyage
   n 1: an act of traveling by water [syn: {ocean trip}, {voyage}]
   2: a journey to some distant place
   v 1: travel on water propelled by wind or by other means; "The
      QE2 will sail to Southampton tomorrow" [syn: {voyage},
      {sail}, {navigate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 voyage /vwajaʒ/ 
  journey; trip; voyage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top