Search result for

go by

(55 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go by-, *go by*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go by[PHRV] ผ่านไป, See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน, Syn. come along, come by, go past
go by[PHRV] (เวลา) ผ่าน, Syn. fly by, go on
go by[PHRV] ปล่อยให้ผ่านไป (เช่น โอกาสฯลฯ) โดยไม่ฉวยไว้
go by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น
go by[PHRV] ทำงานได้ด้วย, See also: แล่นได้ด้วย, Syn. run on, work by
go by[PHRV] ทำงานด้วย, See also: ถูกควบคุมด้วย, Syn. run on, work by
go by[PHRV] เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)
go by[PHRV] นำทางโดย
go by[PHRV] ปฏิบัติตาม
go by[PHRV] รู้จักกันในนาม, See also: ชื่อ, Syn. call by, pass by

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll go by on my way home. I'll check in on her.ฉันจะไปดูระหว่างทางกลับบ้าน จะไปตรวจเธอให้ Pilot (2008)
I can go by myself from hereข้ากลับเองได้แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
Even the dead go by boat!ไม่เห็นมีไรเลย Gomorrah (2008)
Sometimes years go by between sightings.มันเล็ดรอดสายตาฉันไปปีแล้วปีเล่า Up (2009)
So give us the money, and we'll go by ourselves.เอาเงินมาให้แล้ว แล้วเราจะไปเอง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Let you go by.กระจายมันให้ทั่วร่าง Dragonball: Evolution (2009)
I mean, did you go by yourself?คุณไปคนเดียวเหรอ? Chuck Versus the Best Friend (2009)
He likes to go by Flynn these days.เขาชอบออกไปข้างนอกับฟลินน์ทั้งวัน Peekaboo (2009)
If you want to die, go by yourself.ขอโทษว่ะ. Crows Zero II (2009)
As soon as you see someone go by, ... you laugh, act like you're having a great time.พอมีคนเดินผ่ามา ทุกคนหัวเราะนะ ทำเหมือนว่าทุกคนกำลังสนุกมาก In a World Where the Kings Are Employers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go byDon't go by what the newspapers say.
go byDon't let such a good opportunity go by.
go byDo you go by bus, by train, or by subway?
go byDo you go by train or by car?
go byHow much will it cost you to go by air?
go byI don't go by what he says.
go byI don't want to go by plane, if I can help it.
go byI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.
go byIf anything should be wrong with my car, I would go by bus.
go byIf I go by air once again, I will have flown in an airplane five times.
go byIf it should rain tomorrow, we would go by bus.
go byIf I were to go abroad, I would go by boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปทางลัด[V] take a shortcut, See also: go by a shortcut, Ant. ไปทางอ้อม, Example: วิธีเดียวที่คุณจะไปให้ทันเวลา คือ คุณต้องไปทางลัด, Thai definition: เดินทางไปในทางที่ระยะสั้นกว่าทางปกติ
อ้อม[V] go by an indirect or roundabout route, See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass, Ant. ตรง, ลัด, Example: พวกเรามาผิดทาง จริงๆ แล้วเราจะต้องอ้อมไปอีกด้านของตึก
ล่วงเลย[V] pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
ผ่านหน้า[V] pass, See also: go by, Example: รถเมล์สายที่เขาจะขึ้นเพิ่งผ่านหน้าเขาไปเมื่อตะกี้นี้เอง, Thai definition: เคลื่อนที่ล่วงจุดตรงหน้าไป
โฉบ[V] pass, See also: go by, past, move, Syn. เฉียดกราย, Example: ทุกวันที่เดินไปโรงเรียนผมมักโฉบผ่านไปที่ร้านเกมส์
เฉียดกราย[V] pass, See also: go by, move past, Syn. เฉียด, Example: คุณล้ำไม่เคยเฉียดกรายมาดูบ้านหลังนั้นเลย นับแต่หันหลังไปจากคุณจุ๋ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับวัน[adv.] (nap wan) EN: as days go by ; day by day   FR: jour après jour
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double   FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
ไปทาง[v.] (paithāng) EN: take a shortcut ; go by a shortcut   FR: prerndre un raccourci
ปฏิบัติตามกฎ[v. exp.] (patibat tām kot) EN: go by the book   

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome [Add to Longdo]
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across [Add to Longdo]
経由[けいゆ(P);けいゆう, keiyu (P); keiyuu] (n-adv) (1) through; by way of; via; (vs) (2) to go via; to go by way of; (P) [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook [Add to Longdo]
陸を行く[りくをいく, rikuwoiku] (exp,v5k-s) to travel overland; to go by land [Add to Longdo]
陸行[りっこう, rikkou] (n,vs) go by land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go by
   v 1: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
      {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
      by}, {go along}]
   2: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   3: be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name
     again" [syn: {go by}, {go under}]
   4: be or act in accordance with; "Go by this rule and you'll be
     safe"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top