ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teacher

T IY1 CH ER0   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teacher-, *teacher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teacher[N] ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher[N] สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because your son's teacher is in the showroom and she wants to talk to you.เพราะครูของลูกชายนาย อยู่ที่ห้องแสดงสินค้า และเธอก็อยากคุยกับนาย The Secret of Sales (2017)
Du-il took the injured gym teacher straight to the police.ดูอิล กระทืบครูพละ แล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจ The King (2017)
A teacher sexually assaulted a student, but they settled?ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน นี่จบรึยัง The King (2017)
I bet your teacher sometimes thinks so.บางครั้งครูเธอคงจะคิดอย่างนั้น Life (2017)
She gets detention a lot and she yells at teachers sometimes.นางโดนครูให้อยู่เย็นบ่อย บางทีนางก็ตะคอกครู Split (2016)
We took up a collection amongst the teachers and such,เราเอาขึ้นคอลเลกชันในหมู่ครู และดังกล่าว Hidden Figures (2016)
Monster, "I'm your anger, man." And the teacher says...สัตว์ประหลาด "ผมคือความโกรธของคุณ" ครูบอกว่า... Collateral Beauty (2016)
So, the teacher is really stressing.ครูคนนี้เครียดจัดมาก เขาพูดว่า... Collateral Beauty (2016)
Soraya's husband was the teacher at School... and he died in the wave along with my brother Tigo and the rest of the class.สามีของโสรยาเป็นครูโรงเรียน และเขาเสียชีวิตในคลื่น พร้อมกับพี่ชายของฉัน ทีโก และ ส่วนที่เหลือของชั้น The Vessel (2016)
She was my English teacher in high school, but now she's the principal.เธอเป็นครูสอนอังกฤษสมัยฉัน อยู่ ม.ปลาย ตอนนี้เธอเป็นครูใหญ่แล้ว All We Had (2016)
His teacher wants to enter him for a national competition.ครูอยากให้เขาไปแข่งระดับชาติ From the Land of the Moon (2016)
Well, how about that? My teacher can shoot fireballs out of her butt. You!สอนดับโกรธ แต่ยิงลูกไฟจากก้นได้ The Angry Birds Movie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teacherAccording to our teacher, she entered the hospital.
teacherAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teacherAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teacherA good teacher must be patient with his pupils.
teacherA great scholar is not necessarily a good teacher.
teacherAll students looked up to their homeroom teacher.
teacherAll teachers were young and loved teaching.
teacherAll the class waited for the new teacher.
teacherAll the students look up to their homeroom teacher.
teacherAll the students respect their home room teacher.
teacherAll things considered, he is a good teacher.
teacherAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เกจิอาจารย์[N] instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครูอาวุโส[n. exp.] (khrū āwusō) EN: veteran teacher   
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[n. exp.] (khrū bā ājān) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher   
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher   
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam chan) EN: class teacher ; class instructor   FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū prathomseuksā) EN: elementary school teacher   
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHER    T IY1 CH ER0
TEACHERS    T IY1 CH ER0 Z
TEACHER'S    T IY1 CH ER0 Z
TEACHERS'    T IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teacher    (n) tˈiːtʃər (t ii1 ch @ r)
teachers    (n) tˈiːtʃəz (t ii1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University), #11,698 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor, #18,822 [Add to Longdo]
教师节[Jiào shī jié, ㄐㄧㄠˋ ㄕ ㄐㄧㄝˊ, / ] Teachers' Day, #31,891 [Add to Longdo]
业师[yè shī, ㄧㄝˋ ㄕ, / ] teacher; one's teacher, #130,473 [Add to Longdo]
罢教[bà jiào, ㄅㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] teacher's strike, #153,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrerin {f} | Lehrer {pl}teacher | teachers [Add to Longdo]
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.] [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Sprachlehrer {m} | Sprachlehrer {pl}teacher of languages | teachers of languages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ティーチャー;ティーチャ[, tei-cha-; tei-cha] (n) teacher [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
英語教師[えいごきょうし, eigokyoushi] (n) English teacher [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teacher \Teach"er\, n.
   1. One who teaches or instructs; one whose business or
    occupation is to instruct others; an instructor; a tutor.
    [1913 Webster]
 
   2. One who instructs others in religion; a preacher; a
    minister of the gospel; sometimes, one who preaches
    without regular ordination.
    [1913 Webster]
 
       The teachers in all the churches assembled. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teacher
   n 1: a person whose occupation is teaching [syn: {teacher},
      {instructor}]
   2: a personified abstraction that teaches; "books were his
     teachers"; "experience is a demanding teacher"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top