ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schooling

S K UW1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schooling-, *schooling*, school
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schooling(n) การเรียนการสอน, Syn. discipline, nurture, teaching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schooling(สคูล'ลิง) n. การเรียนการสอน (โดยเฉพาะในโรงเรียน), Syn. training

English-Thai: Nontri Dictionary
schooling(n) ระบบการศึกษา, การเรียนการสอน, แผนการศึกษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my 16, 982 hours of schooling have I ever been sentenced to detention.ใน 16 ปีกับอีก 982 ชั่วโมงของชีวิตฉันที่โรงเรียนนี่ ฉันก็เคยถูกคาดทัณฑ์บนเหมือนกันน่า Carrnal Knowledge (2009)
Oh, i-i, uh, I forgot to send in the quarterly home schooling thing.โอ้ ฉันๆ อ่า ฉันลืมส่งการบ้าน Ourselves Alone (2009)
Six. Damn, Lane, you should be schooling this bull.หก เห้อ นายน่าจะเอามันอยู่นะเลน Out of the Chute (2011)
I mean, we're not trying to relive schooling in the 80s!จริงหรอ Operation Proposal (2012)
One night my schooling ended.แล้วคืนหนึ่ง... การเรียนของผมก็จบลง The Hundred-Foot Journey (2014)
He's only had three years of schooling but his genius for innovation more than makes up for that.เขามีเพียงสามปีของการศึกษา, แต่พรสวรรค์ของเขาสำหรับ นวัตกรรมมากกว่าทำให้ขึ้นสำหรับการที่ The World Set Free (2014)
Looks like her schooling took place wherever they were stationed.ดูเหมือนว่าเธอจะย้ายโรงเรียน ตามที่ที่พวกเขาไป The Grimm Identity (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolingI will have to wait till I finish schooling and start earning money.
schoolingKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [ m ] ; éducation (scolaire) [ f ] ; apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ] ; études [ fpl ] ; scolarité [ f ]
ประถมศึกษา 1[prathomseuksā neung] (n, exp) EN: elementary schooling grade 1  FR: première année primaire
ประถมศึกษา ...[prathomseuksā ...] (n, exp) EN: elementary schooling grade ... (from 1 to 6)  FR: ... année primaire (1 à 6)
ย่นระยะการเรียนให้สั้นลง[yon raya kān rīen hai san long] (v, exp) EN: shorten the period of schooling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCHOOLING S K UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schooling (v) skˈuːlɪŋ (s k uu1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarmfisch { m }schooling fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーリング[suku-ringu] (n) schooling [Add to Longdo]
ディスクーリング[deisuku-ringu] (n) deschooling [Add to Longdo]
ホームスクーリング[ho-musuku-ringu] (n) home schooling [Add to Longdo]
帰米[きべい, kibei] (n) name given to Japanese-American children (nisei) who were sent by their parents to Japan before WW2 to receive their schooling [Add to Longdo]
庭の訓;庭の訓え[にわのおしえ, niwanooshie] (n) (arch) (See 庭訓) homeschooling; home-schooling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schooling \School"ing\, n.
   1. Instruction in school; tuition; education in an
    institution of learning; act of teaching.
    [1913 Webster]
 
   2. Discipline; reproof; reprimand; as, he gave his son a good
    schooling. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Compensation for instruction; price or reward paid to an
    instructor for teaching pupils.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 School \School\, v. t. [imp. & p. p. {Schooled}; p. pr. & vb. n.
   {Schooling}.]
   1. To train in an institution of learning; to educate at a
    school; to teach.
    [1913 Webster]
 
       He's gentle, never schooled, and yet learned.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To tutor; to chide and admonish; to reprove; to subject to
    systematic discipline; to train.
    [1913 Webster]
 
       It now remains for you to school your child,
       And ask why God's Anointed be reviled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The mother, while loving her child with the
       intensity of a sole affection, had schooled herself
       to hope for little other return than the waywardness
       of an April breeze.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schooling \School"ing\, a. [See {School} a shoal.] (Zool.)
   Collecting or running in schools or shoals.
   [1913 Webster]
 
      Schooling species like the herring and menhaden. --G.
                          B. Goode.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schooling
   n 1: the act of teaching at school
   2: the process of being formally educated at a school; "what
     will you do when you finish school?" [syn: {school},
     {schooling}]
   3: the training of an animal (especially the training of a horse
     for dressage)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top