Search result for

semi

(162 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semi-, *semi*
Possible hiragana form: せみ
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semi[PRF] ครึ่ง
Semite[N] ชนชาติโบราณแถบแอฟริกา อาหรับและฮิบรู, See also: ชาวยิว, Syn. Jew
seminal[ADJ] ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ, See also: ซึ่งเป็นต้นแบบ, Syn. generative, originative, lif-giving
seminal[ADJ] ซึ่งสามารถเติบโตได้, See also: ซึ่งสามารถพัฒนาได้
seminal[ADJ] เกี่ยวกับน้ำอสุจิ (ทางชีววิทยา), See also: เกี่ยวกับเมล็ด, Syn. genetic, spermatic
seminar[N] การสัมมนา, See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา, Syn. discussion group, conference, workshop
semipro[N] นักกีฬากึ่งอาชีพ, Syn. semiprofessional
semipro[N] กึ่งอาชีพ, See also: ซึ่งมีลักษณะกึ่งอาชีพ, Syn. semiprofessional
semitic[N] ภาษาตระกูล Afro Asiatic, See also: ได้แก่ภาษาอาหรับฮิบรู ภาษา Akkadian และภาษา Phoenician, Syn. Arabian, Jewish
semitic[ADJ] เกี่ยวกับภาษาตระกูล Afro Asiatic, Syn. Arabian, Jewish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semi-Pref. 'กึ่ง','ครึ่ง'
semi-annual(เซมมิแอน'นวล) adj. ทุกครึ่งปี,ปีละสองหน,ครึ่งปี,อยู่ได้ครึ่งปี
semiautomatic(เซมมิออโทแมท'ทิค) adj. กึ่งอัตโนมัติ, (ปืน) บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ n. ปืนกึ่งอัตโนมัติ.
semibreve(เซม'มิบรีฟว,เซม'ไมบรีฟว) n. เครื่องหมายเต็มเสียง,กึ่งความยาวของเครื่องหมายbreve (เครื่องหมายดนตรีที่ยาวที่สุด)
semicircle(เซมมิเซอ'เคิล) n. ครึ่งวงกลม,รูปครึ่งวงกลม., See also: semicircular adj.
semicolon(เซม'มิโค'เลิน) n. อัฒภาค,เครื่องหมาย";"เป็นเครื่องหมายแยกข้อความ
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน,กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน
semifinal(เซมมิไฟ'เนิล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) รองรอบสุดท้าย,รองรอบชิงชนะเลิศ,การแช่งขันของรองคู่เอก
semifluid(เซมมิฟลู'อิด) adj. กึ่งของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
semiannual(adj) ปีละสองหน
semicircle(n) รูปครึ่งวงกลม
semicircular(adj) เป็นรูปครึ่งวงกลม
semicolon(n) เครื่องหมายอัฒภาค(;)
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
seminary(n) โรงเรียนสอนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi trailerรถกึ่งพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-กึ่ง, ครึ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semi-anthraciteกึ่งแอนทราไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
semi-automatic defrostการละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-automatic weldingการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
semi-circle; semicircleครึ่งวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semi-conductor ignition systemระบบจุดระเบิดแบบสารกึ่งตัวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-elliptic springแหนบกึ่งวงรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-evergreen forest; dry evergreen forestป่าดิบแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
semi-hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบประกอบปิด, คอมเพรสเซอร์แบบประกอบปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semi - permanent depressionดีเปรสชันกึ่งถาวร [อุตุนิยมวิทยา]
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต [TU Subject Heading]
semi-circleรูปครึ่งวงกลม, รูปที่เกิดจากการแบ่งรูปวงกลมเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Semi-Detailed Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างละเอียด
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 20,000 ถึง 1 : 50,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 4-6 หลุมต่อตารางกิโลเมตร (1 หลุม ต่อพื้นที่ประมาณ 150 ไร่) เพื่อทำเป็นแผนที่ดิน มาตราส่วนระหว่าง 1 : 25,000 ถึง 1 : 60,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับอำเภอและการศึกษาความ เป๋นไปได้ในการวางแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับการชลประทานและการระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Semi-fixed costต้นทุนกึ่งคงที่ [การบัญชี]
semi-interquartile rangeกึ่งช่วงควอร์ไทล์, ดู  quartile deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semi-logarithm graphกราฟกึ่งลอการิทึม, กราฟที่มีมาตราส่วนบนแกนนอนเป็นมาตราส่วนเลขคณิต และมาตราส่วนบนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนลอการิทึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Semi-submersibleแท่นเจาะในทะเล
แท่นเจาะในทะเลที่ตัวแท่นและส่วนที่พักอาศัยวางตัวอยู่บนทุ่น/ถังที่สามารถสูบน้ำเข้าออกได้เพื่อให้ตัวแท่นลอยหรือจมตัวลง ใช้เจาะได้ในบริเวณที่น้ำทะเลลึกตั้งแต่ 600-1,500 ฟุต เมื่อจะทำการเจาะก็จะลงสมอเพื่อโยงยึดไม่ให้แท่นเคลื่อนที่ การเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องอาศัยเรือลากจูงไป [ปิโตรเลี่ยม]
semicircular canalเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล, ส่วนของหูตอนใน มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อันวางตั้งฉากกันมีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
semi (n) รถบรรทุกหัวลาก
semi-arid (adj ) กึ่งแห้งแล้ง
Semi-vegetarians (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่อาจจะกิน ปลา หรือ สัตว์ปีกได้
semiarid (adj) ที่ที่มีฝนตกน้อย
seminomaเนื้องอกร้ายของอัณฑะ; มักจะเกิดขึ้นในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And semiotics, whatever that is.และวิชาอื่นใด New Haven Can Wait (2008)
that's good for a semi!ที่ดีสำหรับกึ่ง! Gas Pills (2008)
Your father was hit by a goddamn semi.พ่อของแกก็โดนทำร้ายโดยไอ้พวกเหี้ยครึ่งคน Pilot (2008)
Charred, semi-charred, and lightly charred.เกรียมมากๆ เกรียม และเกรียมนิดหน่อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We'll meet the semi-finalists of our singing contest. We'll talk with the four groups after a commercial break.เดี๋ยวเราจะได้พบกับศิลปินกลุ่มมากความสามารถ ที่เพิ่งจะผ่านการแข่งขันอันดุเดือด Scandal Makers (2008)
This is taken directly from the center of the seminiferus tubulus.อันนี้ถูกนำมาจากตรงกลางของอัณฑะ Pathology (2008)
Those of you for the special seminar group, please stay on in this room.นักศึกษากลุ่มที่รอสัมมนา กรุณารออยู่ในห้องนี้ The Reader (2008)
Clearly, this is going to be a unique seminar.สัมมนาคราวนี้คงพิเศษไม่น้อย The Reader (2008)
You've been skipping seminars.เธอโดดคาบสัมมนาหลายครั้งแล้วนะ The Reader (2008)
Or seminar just falls from the skyหรือสัมนา จะร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า Eagles and Angels (2008)
'Cause I'm in a permanently, semi--พอดีผมกำลังจริงจัง ก็ไม่จริงจังมาก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Semi pulls and days, show yourselves!ตอบมาไอ้พวกข้าทาสทั้งหลาย โผล่หัวออกมา! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
semiThe team won the semifinals and advanced to the finals.
semiPretty good. Did you go to today's history seminar?
semiPlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.
semiI'm taking a leave of absence from Aug. 10 till 31 to attend a seminar in Germany.
semiThis seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.
semiHe lives in a house built in a semi foreign style.
semiWe hope that you will be able to join us at this seminar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัฒภาค[N] semicolon, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปอย่างนี้ ; สำหรับคั่นคำหรือประโยค
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[ADJ] semiconscious, Syn. สะลึมสะลือ, เคลิ้ม, Example: คนไข้จะอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะฤทธิ์ของยาสลบ, Thai definition: ที่ไม่ตื่นหรือไม่หลับเต็มที่เพราะเมาหรืองัวเงียเป็นต้น
สารกึ่งตัวนำ[N] semiconductor, Example: ทรานซิสเตอร์และวงจรรวมต้องอาศัยวัสดุสำคัญ ที่เรียกรวมๆ ว่า ”สารกึ่งตัวนำ, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน
สัมมนา[N] seminar, Syn. การประชุม, Example: ตัวแทนจากภาครัฐฯ และเอกชนกว่า 30 คนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดสัมมนาชักชวนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ประเทศไทย, Thai definition: การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
กึ่งราชการ[ADJ] semi-official, Example: มีหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับที่ยอมลงข่าวกึ่งราชการ, Thai definition: ไม่ใช่ทางราชการแท้
มูลโค[N] cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
เตียงลา[N] movable amphitheatre, See also: semicircular stand, Count unit: อัน, Thai definition: อัฒจันทร์สำหรับขึ้นลงซึ่งยกไปตั้งได้
น้ำกาม[N] semen, See also: seminal fluid, sperm, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, สเปิร์ม, Example: การกลืนน้ำกามของผู้ชายอาจทำให้ติดโรคเอดส์ได้, Thai definition: น้ำเชื้อที่เกิดจากความกำหนัดแล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
กลาง[ADJ] half, See also: semi, moderate, Example: พ่อเปรยๆ ว่าไม่อยากให้ซื้อเครื่องเสียงแพงเกินไป เอาราคากลางๆ ก็พอ, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
ครึ่งวงกลม[N] semicircle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช็อกโกแลตกึ่งหวาน[n. exp.] (chǿkkōlaēt keung wān) EN: semi-sweet chocolate   
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread   
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
จุดครึ่ง [n. exp.] (jut khreung) EN: semicolon   
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium   FR: séminaire [m]
กึ่ง[pref. (adj.)] (keung-) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty   FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งอัตโนมัติ[adj.] (keung-attanōmat) EN: semi-automatic   FR: semi-automatique
แห้งแล้ง[adj.] (keung haēng laēng) EN: semi-arid   FR: semi-aride
กึ่งราชการ[adj.] (keung-rātchakān) EN: semi-official   FR: semi-officiel

CMU English Pronouncing Dictionary
SEMI    S EH1 M IY0
SEMI    S EH1 M AY0
SEMIS    S EH1 M AY0 Z
SEMITE    S EH1 M AY0 T
SEMIRA    S EH0 M IH1 R AH0
SEMIEN    S EH1 M IY0 N
SEMINAR    S EH1 M AH0 N AA2 R
SEMICON    S EH1 M IH0 K AA2 N
SEMIDRY    S EH2 M IY0 D R AY1
SEMINAL    S EH1 M AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semi-    (j) - (s e1 m i -)
Semite    (n) (s ii1 m ai t)
Semites    (n) (s ii1 m ai t s)
Semitic    (j) (s i1 m i1 t i k)
seminal    (j) (s e1 m i n l)
seminar    (n) (s e1 m i n aa r)
seminars    (n) (s e1 m i n aa z)
seminary    (n) (s e1 m i n @ r ii)
semitone    (n) (s e1 m i t ou n)
semibreve    (n) (s e1 m i b r ii v)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbkreis {m}semi circle [Add to Longdo]
Semikolon {n}; Strichpunkt {m}semicolon; semi-colon [Add to Longdo]
Seminar {n} | Seminare {pl} | Seminar {n} mit praktischer Arbeitseminar | seminars | hands-on seminar [Add to Longdo]
Seminar {n} | Seminare {pl}seminary | seminaries [Add to Longdo]
Seminarist {m}seminarist [Add to Longdo]
Seminarraum {m}seminar room [Add to Longdo]
Seminorm {f} [math.]seminorm [Add to Longdo]
Semiotik {f}semiotics; semeiotics [Add to Longdo]
Semit {m}semite [Add to Longdo]
semiaquatisch {adj}semi-aquatic [Add to Longdo]
semi-präperativ {adj}semi-preparative [Add to Longdo]
Seminom {n}; Hodentumor [med.]seminoma [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
インターゼミ[, inta-zemi] (n) (abbr) (See インターゼミナール) inter seminar [Add to Longdo]
インターゼミナール[, inta-zemina-ru] (n) inter seminar [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修院[xiū yuàn, ㄒㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] seminary (Christian college) [Add to Longdo]
分号[fēn hào, ㄈㄣ ㄏㄠˋ, / ] semicolon (punct.) [Add to Longdo]
化学信息素[huà xué xìn xī sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄙㄨˋ, / ] semiochemical [Add to Longdo]
半保留复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] semiconservative replication [Add to Longdo]
半公开[bàn gōng kāi, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] semi-overt; more or less open [Add to Longdo]
半圆[bàn yuán, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] semicircle [Add to Longdo]
半圆形[bàn yuán xíng, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] semi-circular [Add to Longdo]
半失业[bàn shī yè, ㄅㄢˋ ㄕ ㄧㄝˋ, / ] semi-employed; partly employed; underemployed [Add to Longdo]
半官方[bàn guān fāng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] semi-official [Add to Longdo]
半封建[bàn fēng jiàn, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] semi-feudal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]
分配[ぶんぱい, bunpai] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]
セミコロン[せみころん, semikoron] semicolon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semi- \Sem"i-\ [L. semi; akin to Gr. ???, Skr. s[=a]mi-, AS.
   s[=a]m-, and prob. to E. same, from the division into two
   parts of the same size. Cf. {Hemi-}, {Sandelend}.]
   A prefix signifying half, and sometimes partly or
   imperfectly; as, semiannual, half yearly; semitransparent,
   imperfectly transparent.
   [1913 Webster]
 
   Note: The prefix semi is joined to another word either with
      the hyphen or without it. In this book the hyphen is
      omitted except before a capital letter; as, semiacid,
      semiaquatic, semi-Arian, semiaxis, semicalcareous.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semi
   n 1: one of the two competitions in the next to the last round
      of an elimination tournament [syn: {semifinal}, {semi}]
   2: a truck consisting of a tractor and trailer together [syn:
     {trailer truck}, {tractor trailer}, {trucking rig}, {rig},
     {articulated lorry}, {semi}]
   3: a trailer having wheels only in the rear; the front is
     supported by the towing vehicle [syn: {semitrailer}, {semi}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 semi
  /se'mee/, /se?mi:/
 
   1. n. Abbreviation for ?semicolon?, when speaking. ?Commands to {grind} are
   prefixed by semi-semi-star? means that the prefix is ;;*, not 1/4 of a
   star.
 
   2. A prefix used with words such as ?immediately? as a qualifier. ?When is
   the system coming up?? ?Semi-immediately.? (That is, maybe not for an
   hour.) ?We did consider that possibility semi-seriously.? See also
   {infinite}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top