Search result for

น้ำกาม

(19 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำกาม-, *น้ำกาม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำกาม    [N] semen, See also: seminal fluid, sperm, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, สเปิร์ม, Example: การกลืนน้ำกามของผู้ชายอาจทำให้ติดโรคเอดส์ได้, Thai definition: น้ำเชื้อที่เกิดจากความกำหนัดแล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำกามน. นํ้าเชื้อที่เกิดจากความกำหนัด แล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย, น้ำอสุจิ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zoospermiaน้ำกามมีตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
azoospermiaน้ำกามไร้ตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid   FR: sperme [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semen    [N] น้ำอสุจิ, See also: น้ำกาม, Syn. seminal fluid, sperm
sperm    [N] ตัวอสุจิ, See also: น้ำกามผู้ชาย, Syn. seed, semen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate
inseminate(อินเซม'มะเนท) vt. หว่านเมล็ด,เพาะเชื้อ,ฉีดน้ำกามเข้าในช่องคลอด,ทำให้ตั้งครรภ์,ทำให้มีลูก., See also: insemination n.
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
semen(ซี'เมิน) n. น้ำกามซึ่งมีด้วยตัวอสุจิ
seminal(เซม'มิเนิล) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,เกี่ยวกับเมล็ด,สามารถเติบโตได้,สามารถพัฒนาได้,มีพลังแพร่พันธุ์,มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ภายหน้าหรือการเจริญเติบโตภายหน้า, Syn. generative,productive
semination(เซมมะเน'เชิน) n. การหว่านเมล็ด,การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่องคลอดระหว่างการสังวาสหรือโดยเครื่องมือ -Phr. (artificial semination n. การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่อง คลอดโดยเครื่องมือ)
sperm(สเพิร์ม) n. น้ำกามของผู้ชาย,ตัวอสุจิ,ไขปลาวาฬ,=sperm whale (ดู) ,=sperm oil (ดู), See also: spermatoid adj. spermous n.
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal

English-Thai: Nontri Dictionary
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
sperm(n) น้ำกาม

Are you satisfied with the result?

Go to Top