Search result for

น้ำเชื้อ

(10 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเชื้อ-, *น้ำเชื้อ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเชื้อ    [N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำอสุจิ, Example: ปัจจุบันมีธนาคารทรัพยากรสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาน้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเชื้อน. นํ้าที่ต้มเคี่ยวกระดูกหมูหรือไก่เป็นต้น เพื่อใช้เป็นนํ้าแกงจืดให้มีรสอร่อย
น้ำเชื้อหัวนํ้าหอมหรือนํ้าหวานเป็นต้น.
น้ำเชื่อมน. นํ้าตาลทรายผสมนํ้าตั้งไฟจนละลาย ใช้ใส่ขนม เช่นวุ้นนํ้าเชื่อม ใช้ทำทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หรือใช้ผสมกับแป้งทำขนมชั้นหรือขนมนํ้าดอกไม้เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MSG Solutionsน้ำเชื้อผงชูรส [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเชื้อ[n.] (nāmcheūa) EN: semen ; sperms ; seminal fluid   FR: sperme [m]
น้ำเชื่อม[n.] (nāmcheūam) EN: sirup ; treacle ; molasses   FR: sirop [m] ; mélasse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seed    [N] น้ำเชื้อ, See also: น้ำอสุจิ, Syn. sperm, semen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั

English-Thai: Nontri Dictionary
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน

Are you satisfied with the result?

Go to Top