ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disseminate

D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disseminate-, *disseminate*
Possible hiragana form: ぢっせみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disseminate[VI] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate[VT] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate

English-Thai: Nontri Dictionary
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated myelitisไขสันหลังอักเสบหลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated sclerosis; sclerosis, insular; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated tuberculosisวัณโรคกระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Disseminated Formเป็นทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated Intravascular Clotการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated Intravascular Clottingก้อนเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated intravascular coagulationภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจาย [TU Subject Heading]
Disseminated Intravascular Coagulationภาวะลิ่มเลือดกระจายในหลอดเลือด,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด,การกลายเป็นลิ่มของเลือดในหลอดเลือดแพร่กระจาย,เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแพร่กระจาย,การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดกระจายทั่วไป,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดชนิดกระจายทั่วไป,เลือดเป็นลิ่มกระจายในหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just acquire information and disseminate it.พวกเราแค่ ค้นหาข้อมูล จากนั้นเผยแพร่มัน 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาย[V] disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai definition: ทำให้แพร่
ดำแคง[V] spread widely, See also: disseminate, be famous, circulate, diffuse, spread from mouth to mouth, be known far and w, Syn. เลื่องลือ, ระบือไป, ดังสนั่น
ให้ข่าว[V] release the news, See also: disseminate the news, Example: ส.ส.บางคนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม. ครั้งนี้
ให้ข่าว[V] release the news, See also: disseminate the news, Example: ส.ส.บางคนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม. ครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread   
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek   
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round   
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate   FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated   FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSEMINATE D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T
DISSEMINATED D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
DISSEMINATES D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disseminate (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪt (d i1 s e1 m i n ei t)
disseminated (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪtɪd (d i1 s e1 m i n ei t i d)
disseminates (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪts (d i1 s e1 m i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散布[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] disseminate, #14,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM [Add to Longdo]
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disseminate \Dis*sem"i*nate\, v. t. & i. [imp. & p. p.
   {Disseminated}; p. pr. & vb. n. {Disseminating}.] [L.
   disseminatus, p. p. of disseminare to disseminate; dis- +
   seminare to sow, semen seed. See {Seminary}.]
   1. to spread around widely; to sow broadcast or as seed; to
    scatter for growth and propagation, like seed; to spread
    abroad; to diffuse; as, principles, ideas, opinions, and
    errors are disseminated when they are spread abroad for
    propagation.
    [1913 Webster]
 
   2. To spread or extend by dispersion.
    [1913 Webster]
 
       A nearly uniform and constant fire or heat
       disseminated throughout the body of the earth.
                          --Woodward.
 
   Syn: To spread; diffuse; propagate; circulate; disperse;
     scatter.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disseminate
   v 1: cause to become widely known; "spread information";
      "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn:
      {circulate}, {circularize}, {circularise}, {distribute},
      {disseminate}, {propagate}, {broadcast}, {spread},
      {diffuse}, {disperse}, {pass around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top