Search result for

แห้งแล้ง

(45 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แห้งแล้ง-, *แห้งแล้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้งแล้ง[V] dry, Syn. แห้ง, แล้ง, Ant. ชุ่มชื้น
แห้งแล้ง[V] be arid, See also: be dry, have dry weather, be waterless, Syn. กันดาร, แร้นแค้น, Example: ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไปเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามา, Thai definition: ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แห้งแล้งว. ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeric; aridแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Droughts are occurring all over the planet.ความแห้งแล้งเกิดขึ้นทั่วโลก Home (2009)
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ.. The Breath (2009)
Arid.แห้งแล้ง Free to Be You and Me (2009)
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง Bone Voyage (2009)
Far too arid.แห้งแล้งมานาน... The Red Serpent (2010)
Games to appease the gods and end the drought!การแข่งเพื่อบรรเทาความโกรธของเหล่าทวยเทพ และทำให้ความแห้งแล้งสิ้นสุด Shadow Games (2010)
As you well know, the drought has parched the cityอย่างที่เจ้ารู้ ความแห้งแล้งทำให้ทั้งเมืองต้องการน้ำ Shadow Games (2010)
This drought is driving the city mad!ความแห้งแล้ง กำลังจะทำให้เมืองนี้เกิดจลาจล Shadow Games (2010)
This drought seems never to end.ความแห้งแล้งดูท่าจะไม่ยอมสิ้นสุด Legends (2010)
It's just a sip, but, you know, the drought--มันน้อยมาก แต่นายก็ต้องเข้าใจ ความแห้งแล้ง The Thing in the Pit (2010)
It's as barren as me in here, Will.ดูแห้งแล้งจังนะ วิลล์ Journey to Regionals (2010)
You showed me the towers because you didn't know what they were.อืมม แห้งแล้งหน่อย หาดชายสวยงาม เป็นรัฐล่มสลาย Blowback (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; dry   FR: aride ; sec ; stérile
แห้งแล้ง[adj.] (keung haēng laēng) EN: semi-arid   FR: semi-aride

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arid[ADJ] แห้ง, See also: แห้งแล้ง, Syn. dry
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
dead[ADJ] แห้งแล้ง, See also: เสื่อมสภาพ, Syn. infertile, barren, unproductive, Ant. fertile
parched[ADJ] แห้งแล้ง, Syn. burned, withered, dried
wild[ADJ] แห้งแล้ง, See also: ห่างไกล, รกร้าง
yeld[ADJ] ว่างเปล่า, See also: แห้งแล้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse

English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top