ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libation

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libation-, *libation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libation[N] น้ำมันลงดินเพื่อเป็นการบวงสรวง, See also: การเทเหล้าองุ่นหรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Some libations for the fair maiden?- แอลกอฮอล บริษุทธิ์สำหรับหญิงสาวที่เลอเลิศ A Cinderella Story (2004)
Your sweet libations, my lady.สุราอันหอมหวาน แด่คุณผู้หญิง A Cinderella Story (2004)
Libations for everybody!ใครอยากดื่มอะไร วันนี้ดื่มฟรี TRON: Legacy (2010)
A liquid libation to ease that frustration?รับเครื่องดื่มไปดับหงุดหงิดหน่อยไหม Shrek Forever After (2010)
(laughing) Might I interest ye fair maidens in some shared libation?โจมตีบุกยึดปราสาท สาวๆ สนใจมาเสิร์ฟเหล้าองุ่น It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Blaine, please offer our guests some holiday libations.เบลน ช่วยเสิร์ฟเหล้าองุ่นให้แขกของเราหน่อย Extraordinary Merry Christmas (2011)
The mood will be celebratory, the food will be catered, the libations will be plentiful, and the dress code will be creative black tie.บรรยากาศแห่งการสังสรรค์จะเริ่มต้น อาหารพร้อมจะเสริฟ ไวน์จะเตรียมพร้อม Prom-asaurus (2012)
Already got a fine libation.ยังไม่ทันไรก็ฉลองกันแล้ว Episode #1.3 (2012)
Let us hasten it with ample libation.ขอให้เราเร่งมัน กับการดื่มสุราที่เพียงพอ Empty Hands (2012)
I was hoping that a libation would loosen her up a little.การดื่มนั่นจะช่วยทำให้เธอคลายลงได้ The Method in the Madness (2012)
Libation?ดื่มหน่อยมั๊ย? Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libation    (n) lˈaɪbˈɛɪʃən (l ai1 b ei1 sh @ n)
libations    (n) lˈaɪbˈɛɪʃənz (l ai1 b ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] libation cup, #27,711 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libation \Li*ba"tion\ (l[-i]*b[=a]"sh[u^]n), n. [L. libatio, fr.
   libare to take a little from anything, to taste, to pour out
   as an offering: cf. F. libation.]
   The act of pouring a liquid or liquor, usually wine, either
   on the ground or on a victim in sacrifice, in honor of some
   deity; also, the wine or liquid thus poured out. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A heathen sacrifice or libation to the earth. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libation
   n 1: (facetious) a serving of an alcoholic beverage
   2: a serving (of wine) poured out in honor of a deity
   3: the act of pouring a liquid offering (especially wine) as a
     religious ceremony

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top