ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libation

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libation-, *libation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libation[N] น้ำมันลงดินเพื่อเป็นการบวงสรวง, See also: การเทเหล้าองุ่นหรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Some libations for the fair maiden?- แอลกอฮอล บริษุทธิ์สำหรับหญิงสาวที่เลอเลิศ A Cinderella Story (2004)
A liquid libation to ease that frustration?รับเครื่องดื่มไปดับหงุดหงิดหน่อยไหม Shrek Forever After (2010)
The mood will be celebratory, the food will be catered, the libations will be plentiful, and the dress code will be creative black tie.บรรยากาศแห่งการสังสรรค์จะเริ่มต้น อาหารพร้อมจะเสริฟ ไวน์จะเตรียมพร้อม Prom-asaurus (2012)
I was hoping that a libation would loosen her up a little.การดื่มนั่นจะช่วยทำให้เธอคลายลงได้ The Method in the Madness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libation (n) lˈaɪbˈɛɪʃən (l ai1 b ei1 sh @ n)
libations (n) lˈaɪbˈɛɪʃənz (l ai1 b ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] libation cup, #27,711 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libation \Li*ba"tion\ (l[-i]*b[=a]"sh[u^]n), n. [L. libatio, fr.
   libare to take a little from anything, to taste, to pour out
   as an offering: cf. F. libation.]
   The act of pouring a liquid or liquor, usually wine, either
   on the ground or on a victim in sacrifice, in honor of some
   deity; also, the wine or liquid thus poured out. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A heathen sacrifice or libation to the earth. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libation
   n 1: (facetious) a serving of an alcoholic beverage
   2: a serving (of wine) poured out in honor of a deity
   3: the act of pouring a liquid offering (especially wine) as a
     religious ceremony

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top