ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การบวงสรวง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบวงสรวง-, *การบวงสรวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบวงสรวง[N] worship, See also: propitiation, offering sacrifices to, Syn. การทำการสักการะ, การบูชา, การไหว้บูชา, Example: มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ, Thai definition: การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the word of 'worship'?นายรู้จักคำว่า 'การบวงสรวง' มั้ย? My Sassy Girl (2008)
Sacrifice is what breaks it.การบวงสรวงคือการทำลาย Rose (2010)
The sacrifice happens tonight.การบวงสรวงจะเกิดขึ้นคืนนี้ The Sun Also Rises (2011)
We've had to make a huge sacrifice, Kees de Bree.เราคงต้องทำการบวงสรวงครั้งใหญ่ กีซเดอบรี De Marathon (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblation[N] การเซ่นไหว้, See also: การบวงสรวง
sacrifice[N] การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top