ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penance

P EH1 N AH0 N S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penance-, *penance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penance[N] การสำนึกบาป, See also: การสารภาพบาป, Syn. repentance, compensation, mortification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance,remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)
This is your penance.นี่คือการไถ่บาปของคุณ Field of Dreams (1989)
Did me brother have you doing penance all night again?นี่แกถูกเขา ทำพิธีชำระบาปอีกแล้วหรือ? The Lawnmower Man (1992)
I deserve penance.ได้โปรดล้างบาปให้ลูกด้วย Love So Divine (2004)
Penance?ล้างบาปเหรอ ? Love So Divine (2004)
Father, that's too harsh. Give me another penance.คุณพ่อครับ มันไม่เกินกำลังผมไปหน่อยเหรอครับ ขอเป็นการล้างบาปอย่างอื่นได้มั๊ยครับ Love So Divine (2004)
If I do penance for it...ถ้าลูกจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลบล้างมัน... Love So Divine (2004)
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว The Constant Gardener (2005)
to do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า The Da Vinci Code (2006)
I think she may be doing this as some kind of penance.ฉันคิดว่าเธอคงคิดที่จะ ไถ่ความผิด Atonement (2007)
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins.สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
To do penance for all your sins?เพื่อการไถ่บาปของคุณ? 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penanceHe is doing penance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PENANCE    P EH1 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penance    (n) pˈɛnəns (p e1 n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
難行[なんぎょう, nangyou] (n) penance [Add to Longdo]
難行苦行[なんぎょうくぎょう, nangyoukugyou] (n,vs) penance; hardship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penance \Pen"ance\, v. t. [imp. & p. p. {Penanced}.]
   To impose penance; to punish. "Some penanced lady elf."
   --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penance \Pen"ance\, n. [OF. penance, peneance, L. paenitentia
   repentance. See {Penitence}.]
   1. Repentance. [Obs.] --Wyclif (Luke xv. 7).
    [1913 Webster]
 
   2. Pain; sorrow; suffering. [Obs.] "Joy or penance he feeleth
    none." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) A means of repairing a sin committed, and
    obtaining pardon for it, consisting partly in the
    performance of expiatory rites, partly in voluntary
    submission to a punishment corresponding to the
    transgression, imposed by a confessor or other
    ecclesiastical authority. Penance is the fourth of seven
    sacraments in the Roman Catholic Church. --Schaff-Herzog
    Encyc.
    [1913 Webster]
 
       And bitter penance, with an iron whip. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Quoth he, "The man hath penance done,
       And penance more will do."      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: Any act performed by a person to atone for an
    offense to another; an act of atonement. [Colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penance
   n 1: remorse for your past conduct [syn: {repentance},
      {penitence}, {penance}]
   2: a Catholic sacrament; repentance and confession and atonement
     and absolution
   3: voluntary self-punishment in order to atone for some
     wrongdoing [syn: {penance}, {self-mortification}, {self-
     abasement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top