ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecrate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecrate-, *consecrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consecrate(vt) อุทิศตนให้กับ, Syn. give, dedicate, commit
consecrate to(phrv) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า, Syn. dedicate to
consecrate to(phrv) อุทิศชีวิตให้, See also: เสียสละเพื่อ, Syn. dedicate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consecrate(คอน'ซิเครท) vt., n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, อุทิศให้, อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless, hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ถวาย, อุทิศ, ฉลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sergeant verified death but Jones the J.P. would have to consecrate the ground before the Reverend Jones could have his dyin' wish.จ่าโธมัสมาตรวจศพเอง แต่โจนส์ สัปเหร่อ จะต้องขุดหลุมฝังศพ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, back before I consecrated my life to mozzarella, ก่อนที่ฉันจะผันตัวเป็นแม่บ้านหัวฟู Back in Business (2008)
Well, uh, it turns out, all the great monarchs have always had holy men by their sides to consecrate wars...ก็.. กลายเป็นว่า มหากษัตริย์ทุกองค์ต้องมี The End of the World as We Knew It (2011)
But only with a samurai sword consecrated with a shinto blessing.ต้องใช้ดาบซามูไร ลงอาคมแบบชินโต Party On, Garth (2012)
Theon of the House Greyjoy, you would this day consecrate your faith to the drowned God?ธีออน แห่งตระกูลเกรย์จอย เจ้าจะอุทิศตนให้แก่ เทพแห่งน้ำใช่หรือไม่ What Is Dead May Never Die (2012)
All we need is the blood, consecrated ground, and a demon.ทั้งหมดที่เราต้องการก็คือเลือด พื้นดินศักดิ์สิทธิ์และปีศาจ Clip Show (2013)
We're gonna consecrate the ground, and you're gonna get to fessing up.เราจะปลุกเสกที่พื้นดิน และเธอก็จะสารภาพเอง Clip Show (2013)
Now that we got the consecrated ground, ตอนนี้ที่เรามีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Sacrifice (2013)
These columns are all that remain of this oldest temple in the Roman forum, first consecrated to Saturn 2, 500 years ago.คอลัมน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ นี้วัดเก่าแก่ในฟอรั่มโรมัน ถวายแรกที่ดาวเสาร์ 2, 500 ปีที่ผ่านมา The Clean Room (2014)
This location is consecrated ground for the League.สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสหพันธ์ The Climb (2014)
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.ฉันมีข้อตกลงกับหลวงพ่อแอนดรูวส์ เรื่องไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท ไวน์ดอน คอร์เทซ ราคาถูก ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก แต่อย่าไปบอกพวกคาทอลิกล่ะ Smell the Weakness (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consecrateShe consecrated her life to the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเสก(v) recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai Definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา(n) consecrated water, Example: วันนี้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของคณะรัฐมนตรี, Thai Definition: น้ำที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (โบราณ)
น้ำสังข์(n) blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai Definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[nāmphraphiphatsattayā] (n, exp) EN: consecrated water

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consecrate
consecrated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecrate
consecrated
consecrates

WordNet (3.0)
consecrate(v) render holy by means of religious rites, Syn. hallow, bless, sanctify, Ant. desecrate
give(v) give entirely to a specific person, activity, or cause, Syn. consecrate, dedicate, commit, devote
ordain(v) appoint to a clerical posts, Syn. consecrate, ordinate, order
vow(v) dedicate to a deity by a vow, Syn. consecrate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Consecrate

a. [ L. consceratus, p. p. of conscerare to conscerate; con- + sacrare to consecrate, sacer sacred. See Sacred. ] Consecrated; devoted; dedicated; sacred. [ 1913 Webster ]

They were assembled in that consecrate place. Bacon. [ 1913 Webster ]

Consecrate

v. t. [ imp. & p. p. Consecrated; p. pr. & vb. n. Consecrating. ] 1. To make, or declare to be, sacred; to appropriate to sacred uses; to set apart, dedicate, or devote, to the service or worship of God; as, to consecrate a church; to give (one's self) unreservedly, as to the service of God. [ 1913 Webster ]

One day in the week is . . . consecrated to a holy rest. Sharp. [ 1913 Webster ]

2. To set apart to a sacred office; as, to consecrate a bishop. [ 1913 Webster ]

Thou shalt consecrate Aaron and his sons. Ex. xxix. 9. [ 1913 Webster ]

3. To canonize; to exalt to the rank of a saint; to enroll among the gods, as a Roman emperor. [ 1913 Webster ]

4. To render venerable or revered; to hallow; to dignify; as, rules or principles consecrated by time. Burke.

Syn. -- See Addict. [ 1913 Webster ]

Consecrater

n. Consecrator. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress #9,858 [Add to Longdo]
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1, vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P) #15,619 [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) { Buddh } (See 伝法灌頂, 阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
聖域[せいいき, seiiki] (n, adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off [Add to Longdo]
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g, vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]
饌米[せんまい, senmai] (n) offering of consecrated rice [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top