ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribute

T R IH1 B Y UW0 T   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribute-, *tribute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribute[N] เครื่องบรรณาการ, Syn. memorial
tribute[N] ส่วย, See also: ค่าภาษีซึ่งจ่ายให้ผู้ชนะ, ค่าคุ้มครอง, Syn. fee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tributeบรรณาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ Gandhi (1982)
I feel I'm owed some sort of tribute from you.ผู้รู้สึกเหมือนว่าผมติดหนี้เครื่องบรรณาการกับคุณ Brokedown Palace (1999)
I guess Skip Carn would know a thing or two about paying tribute to you.และผมเดาว่านายสกิ๊ป คาร์นเนี่ยคงรู้อะไรบางอย่าง... ...เกี่ยวกับการจ่ายมอบเครื่องบรรณาการให้คุณ Brokedown Palace (1999)
We're a band called Blood Pollution a Steel Dragon tribute band, the best in Pittsburgh.พวกเรามีชื่อวงว่า "บลัด โพลูชั่น" ..อภินันทนาการแด่วง "สตีล ดราก้อน" ดีที่สุดในพิตต์เบิร์ก Rock Star (2001)
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ.. Rock Star (2001)
-We're a tribute band. -No, dude. We are a cover band.ปัญหาก็คือนายมักจะคิดว่าตัวเองคือ 'สตีล ดราก้อน' Rock Star (2001)
Dad says everybody does, but it's a way of paying tribute to a life well-led.Dad says everybody does, but it's a way of paying tribute to a life well-led. Crusade (2004)
No, they're Kilroy, they're a tribute band to Styx.ไม่ใช่ นี่คิลรอย เป็นวิงเรียนแบบสติกซ์ไง The Perfect Man (2005)
"paid tribute to her husband, Dr. Chris Davis." Spelled wrong.กล่าวขอบคุณสามีของเธอ ด็อกเตอร์คริส เดวิส" สะกดผิดนี่ Imagine Me & You (2005)
A heartfelt tribute to the founding fathers of antonio bay.เงินบริจาคสมทบทุนการกุศล สำหรับผู้ก่อตั้งอ่าวแอนโตนิโอ The Fog (2005)
If I stop the growth of Gu-Da, and receive the loyalty and tribute of Gae-Ma, wouldn't that be killing two birds with one stone?ถ้าข้าหยุดการเติบโตของกูดาได้ และได้รับความภักดีและเครื่องบรรณาการจากเมืองแกมา นั่นจะไม่ฆ่านกสองตัวด้วยหินเพียงก้อนเดียวหรือ? Episode #1.8 (2006)
For he did not wish tribute or song nor monuments, nor poems of war and valor.เพียงระลึกถึงพวกเรา ท่านกล่าวกับข้า ท่านหวังเท่านั้น 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tributeThe verdict is a tribute to their fairness.
tributeThe whole company stood in silence for a few moments, as a tribute to the dead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วย[N] tribute, See also: gift, present, Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล, Thai definition: ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัยโบราณ
เครื่องบรรณาการ[N] tribute, See also: gift, present, Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล, Example: พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บรรณาการ[N] tribute, See also: present, gift, Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ, Example: ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBUTE T R IH1 B Y UW0 T
TRIBUTES T R IH1 B Y UW0 T S
TRIBUTE'S T R IH1 B Y UW0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribute (n) trˈɪbjuːt (t r i1 b y uu t)
tributes (n) trˈɪbjuːts (t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, / ] tribute; gifts, #13,532 [Add to Longdo]
贡品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] tribute, #47,883 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, ] tribute paid by Han dynasty tribes, #432,511 [Add to Longdo]
贡物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] tribute [Add to Longdo]
贡赋[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tribute [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabe {f} | Abgaben {pl}tribute | tributes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] (n) {comp} data attribute [Add to Longdo]
トリビュート[, toribyu-to] (n) tribute [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] (n) {comp} file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribute \Trib"ute\, v. i. [imp. & p. p. {Tributed}; p. pr. & vb.
   n. {Tributing}.]
   To pay as tribute. [R.] --Whitlock (1654).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribute \Trib"ute\, n. [OE. tribut, L. tributum, fr. tribuere,
   tributum, to bestow, grant, pay, allot, assign, originally,
   to a tribe, from tribus tribe; cf. F. tribut. See {Tribe},
   and cf. {Attribute}, {Contribute}.]
   1. An annual or stated sum of money or other valuable thing,
    paid by one ruler or nation to another, either as an
    acknowledgment of submission, or as the price of peace and
    protection, or by virtue of some treaty; as, the Romans
    made their conquered countries pay tribute.
    [1913 Webster]
 
       Millions for defense, but not one cent for tribute.
                          --C. C.
                          Pinckney.
    [1913 Webster]
 
   2. A personal contribution, as of money, praise, service,
    etc., made in token of services rendered, or as that which
    is due or deserved; as, a tribute of affection.
    [1913 Webster]
 
       Implores the passing tribute of a sigh. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A certain proportion of the ore raised, or of its
    value, given to the miner as his recompense. --Pryce.
    Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   {Tribute money}, money paid as a tribute or tax.
 
   {Tribute pitch}. (Mining) See under {Tributer}. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Subsidy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tribute
   n 1: something given or done as an expression of esteem [syn:
      {tribute}, {testimonial}]
   2: payment by one nation for protection by another
   3: payment extorted by gangsters on threat of violence; "every
     store in the neighborhood had to pay him protection" [syn:
     {protection}, {tribute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top