Search result for

offering

(71 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offering-, *offering*, offer
English-Thai: Longdo Dictionary
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offering[N] ของบูชา, See also: เครื่องเส้น, Syn. sacrifice
offering[N] ของถวาย (ทางศาสนา), Syn. gift, contribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if you're offering.ตกลง ถ้าเธอเสนอมา Pret-a-Poor-J (2008)
- Is he offering?- เขาจะทำหรือเปล่า The Bank Job (2008)
I'm offering you your freedom, Mr. Ames.ฉันเสนออิสรภาพให้กับคุณนะ คุณเอมส์ Death Race (2008)
I was merely offering my thoughts on the new French king.หม่อมฉันเพียงแสดงความเห็น ต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์ใหม่ The Other Boleyn Girl (2008)
I did it as a peace offering between us so we may finally draw a line beneath everything.ข้าทำไป เพื่อมิตรภาพระหว่างเรา ฉะนั้น ได้โปรดลืมเรื่องในอดีตไปซะ The Other Boleyn Girl (2008)
Hey, Dong Chul. Offering up my life, I want to watch over youถวายชีวิตของฉัน, เพื่อที่ จะได้คอยปกป้องเธอ Episode #1.7 (2008)
Since when did you start offering your opinions in front of my father?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณเริ่มเสนอความคิดเห็น ของคุณเอง ต่อหน้าพ่อของฉัน? Episode #1.9 (2008)
Do some thinking now, colonel. I'm offering you professional soldiers.รีบคิดรีบทำเสียตอนนี้ผู้พัน ผมขอเสนอทหารมืออาชีพให้คุณ 24: Redemption (2008)
I'm offering you a promotion, and you're hesitating.นายกำลังลังเล ฉันกำลังเสนอเลื่อนขั้นให้นาย และนายกำลังลังเล Marley & Me (2008)
Well, it would be funny if they weren't offering so much damn money.ดีก็จะเป็นตลกถ้าพวกเขาไม่ได้นำเสนอ เงินแช่งมาก Revolutionary Road (2008)
This motel is sinking in red ink... and I'm offering you the last lifeboat.ผมไม่รู้ Bedtime Stories (2008)
What are you offering?คุณยื่นข้อเสนออะไรให้เขา? Eggtown (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offeringAn offering of flowers had been placed at the grave.
offeringI like the Japanese custom of offering guests moist towels, called oshibori.
offeringManagement tried to appease labor by offering them a bonus.
offeringThey attract customers by offering high-quality goods.
offeringWe lured him away from the company by offering him a much larger salary.
offering"What is this? An offering?" "That's right. Put it in this offertory box ... and pull this rope."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเซ่นไหว้[N] offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เครื่องไทยทาน[N] offering given as alms, Syn. ไทยทาน, Example: เขาจัดทำเครื่องไทยทานสำหรับถวายพระในวันพรุ่งนี้, Thai definition: ของสำหรับทำทาน
เครื่องบน[N] oblation, See also: offering, sacrifice, Syn. เครื่องบูชา, เครื่องเซ่น, ของเซ่น, ของไหว้, Count unit: ชุด, ที่
เครื่องบูชา[N] oblation, See also: offering, sacrifice, Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของเซ่น, ของไหว้, Example: พวกพราหมณ์ใช้เลือดเป็นเครื่องบูชาเจ้าแม่กาลี, Count unit: ชุด, ที่, Thai definition: สิ่งที่ใช้บูชาของไทย ใช้ของ 4 อย่างเป็นสำคัญ คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน
เครื่องสังเวย[N] oblation, See also: offering, sacrifice, Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของเซ่น, ของไหว้, Example: ทุกวันพระเขาจะนำดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสังเวยมาบูชาพระภูมิเจ้าที่, Count unit: ชุด, ที่
เครื่องเซ่น[N] offering, See also: oblation, sacrifice, Syn. เครื่องบูชา, ของไหว้, เครื่องสังเวย, เครื่องบวงสรวง, ของสังเวย, ของบูชา, Example: หลังจากที่ซิ้มจัดแจงเครื่องเซ่น เสร็จก็ยกไปที่ศาลเจ้าเพื่อทำบุญ, Count unit: ชุด, ที่
เครื่องกัณฑ์[N] offerings for a monk, Syn. เครื่องกันเทศน์, Example: โยมถวายเครื่องกัณฑ์แด่ภิกษุสงฆ์, Thai definition: เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์, สิ่งของสำหรับถวายพระเทศน์
เครื่องกัณฑ์เทศน์[N] offerings for a monks, Syn. เครื่องกัณฑ์, Example: เครื่องกัณฑ์เทศน์อย่างน้อยควรมีไตร ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น, Thai definition: เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์, สิ่งของสำหรับถวายพระเทศน์
พุทธบูชา[N] offerings to Buddha, See also: holding a Buddhist religious service, Example: ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินสร้างศาลาวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามตามทัศนะของตนเอง, Thai definition: การบูชาพระพุทธเจ้า, เครื่องบูชาพระพุทธเจ้า
เปตพลี[N] offerings for the spirit of the dead person, Syn. เครื่องเซ่น, ของถวาย, บัตรพลี, Thai definition: เครื่องเซ่นสรวงที่กระทำให้แก่ผู้ตายไปแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow   
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
การถวายเทียนพรรษา[n. exp.] (kān thawāi thīen Phansā) EN: Lent candle offering   

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFERING    AO1 F ER0 IH0 NG
OFFERING    AO1 F R IH0 NG
OFFERINGS    AO1 F ER0 IH0 NG Z
OFFERINGS    AO1 F R IH0 NG Z
OFFERING'S    AO1 F ER0 IH0 NG Z
OFFERING'S    AO1 F R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offering    (v) (o1 f @ r i ng)
offerings    (n) (o1 f @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭品[jì pǐn, ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, ] offering, #46,004 [Add to Longdo]
供品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] offering, #72,313 [Add to Longdo]
供物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, ] offering [Add to Longdo]
奉现[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] offering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
プライベートオファーリング[, puraibe-toofa-ringu] (n) private offering; PO [Add to Longdo]
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body) [Add to Longdo]
意見具申[いけんぐしん, ikengushin] (n,vs) offering one's opinion (to someone on something) [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit [Add to Longdo]
花瓶;華瓶[けびょう, kebyou] (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offer \Of"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Offered}; p. pr. & vb. n.
   {Offering}.] [OE. offren, {AS}. offrian to sacrifice, fr. L.
   offerre; ob (see {OB-}) + ferre to bear, bring. The English
   word was influenced by F. offrir to offer, of the same
   origin. See 1st {Bear}.]
   1. To present, as an act of worship; to immolate; to
    sacrifice; to present in prayer or devotion; -- often with
    up.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt offer every day a bullock for a sin
       offering for atonement.        --Ex. xxix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices.
                          --1 Pet. ii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to or before; to hold out to; to present for
    acceptance or rejection; as, to offer a present, or a
    bribe; to offer one's self in marriage.
    [1913 Webster]
 
       I offer thee three things.      --2 Sam. xxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. To present in words; to proffer; to make a proposal of; to
    suggest; as, to offer an opinion. With the infinitive as
    an objective: To make an offer; to declare one's
    willingness; as, he offered to help me.
    [1913 Webster]
 
   4. To attempt; to undertake.
    [1913 Webster]
 
       All that offer to defend him.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To bid, as a price, reward, or wages; as, to offer a
    guinea for a ring; to offer a salary or reward.
    [1913 Webster]
 
   6. To put in opposition to; to manifest in an offensive way;
    to threaten; as, to offer violence, attack, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To propose; propound; move; proffer; tender; sacrifice;
     immolate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offering \Of"fer*ing\, n.
   1. The act of an offerer; a proffering.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is offered, esp. in divine service; that which
    is presented as an expiation or atonement for sin, or as a
    free gift; a sacrifice; an oblation; as, sin offering.
    [1913 Webster]
 
       They are polluted offerings more abhorred
       Than spotted livers in the sacrifice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sum of money offered, as in church service; as, a
    missionary offering. Specif.: (Ch. of Eng.) Personal
    tithes payable according to custom, either at certain
    seasons as Christmas or Easter, or on certain occasions as
    marriages or christenings.
    [1913 Webster]
 
       [None] to the offering before her should go.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Burnt offering}, {Drink offering}, etc. See under {Burnt}.
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offering
   n 1: something offered (as a proposal or bid); "noteworthy new
      offerings for investors included several index funds" [syn:
      {offer}, {offering}]
   2: money contributed to a religious organization
   3: the verbal act of offering; "a generous offer of assistance"
     [syn: {offer}, {offering}]
   4: the act of contributing to the funds of a church or charity;
     "oblations for aid to the poor" [syn: {oblation}, {offering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top