ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiation

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiation-, *expiation*
English-Thai: Nontri Dictionary
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expiationการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้างบาป[N] expiation, Syn. การชดเชยความผิด, การไถ่บาป, Example: การล้างบาปเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชดเชยความผิด[n. exp.] (kān chotchoēi khwāmphit) EN: expiation   
การล้างบาป[n. exp.] (kān lāng bāp) EN: expiation   FR: absolution [f]
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expiation (n) ˌɛkspɪˈɛɪʃən (e2 k s p i ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪障消滅[ざいしょうしょうめつ, zaishoushoumetsu] (n) {Buddh} expiation of sins [Add to Longdo]
罪滅ぼし;罪ほろぼし[つみほろぼし, tsumihoroboshi] (n,vs) atonement; expiation [Add to Longdo]
滅罪[めつざい, metsuzai] (n) {Buddh} expiation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expiation \Ex`pi*a"tion\, n. [L. expiatio: cf.F. expiation]
   1. The act of making satisfaction or atonement for any crime
    or fault; the extinguishing of guilt by suffering or
    penalty.
    [1913 Webster]
 
       His liberality seemed to have something in it of
       self-abasement and expiation.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. The means by which reparation or atonement for crimes or
    sins is made; an expiatory sacrifice or offering; an
    atonement.
    [1913 Webster]
 
       Those shadowy expiations weak,
       The blood of bulls and goats.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An act by which the threats of prodigies were averted
    among the ancient heathen. [Obs.] --Hayward.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expiation
   n 1: compensation for a wrong; "we were unable to get
      satisfaction from the local store" [syn: {atonement},
      {expiation}, {satisfaction}]
   2: the act of atoning for sin or wrongdoing (especially
     appeasing a deity) [syn: {expiation}, {atonement},
     {propitiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top