ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

propitiation

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propitiation-, *propitiation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propitiation(พระพิช'ชีเอ'เชิน) n. การทำให้โน้มเอียง,การปลอบโยน,การบรรเทา,การลุแก่โทษ,สิ่งปลอบโยน,สิ่งบรรเทา, Syn. conciliationว

English-Thai: Nontri Dictionary
propitiation(n) การประจบ,การเอาใจ,การปลอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบวงสรวง[N] worship, See also: propitiation, offering sacrifices to, Syn. การทำการสักการะ, การบูชา, การไหว้บูชา, Example: มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ, Thai definition: การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propitiation (n) prˈəpˌɪʃɪˈɛɪʃən (p r @1 p i2 sh i ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propitiation \Pro*pi`ti*a"tion\, n. [L. propitiatio: cf. F.
   propitiation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of appeasing the wrath and conciliating the favor
    of an offended person; the act of making propitious.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) That which propitiates; atonement or atoning
    sacrifice; specifically, the influence or effects of the
    death of Christ in appeasing the divine justice, and
    conciliating the divine favor.
    [1913 Webster]
 
       He [Jesus Christ] is the propitiation for our sins.
                          --1 John ii.
                          2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propitiation
   n 1: the act of placating and overcoming distrust and animosity
      [syn: {placation}, {conciliation}, {propitiation}]
   2: the act of atoning for sin or wrongdoing (especially
     appeasing a deity) [syn: {expiation}, {atonement},
     {propitiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top