ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิน-, *กิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ)
กิน(vt) 食

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[jiat8] (vt) กิน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
กิน(vt) 먹다

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินข้าวไม่อิ่มeat not enouge
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน(phrase) short-term frustration for long-term gain

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้
กินรา[กิน นะ รา] (n, stoned-word/old-fashioned/rare) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้เพศผู้; กินรีเพศผู้

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] กินแล้ว, ทานข้าวแล้ว, (ชิ แปลว่า ค่ะ ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป จะแปลว่า ทานข้าวแล้วค่ะ)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[chī, ㄔ, ] (vt) กิน, รับประทาน,

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
먹다[มอก-ตะ] (vt) กิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิน(v) take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai Definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
กิน(v) use, See also: take, spend, Syn. ใช้, เปลือง, Example: การผ่าตัดครั้งนี้กินเวลา 3 ชั่วโมง, Thai Definition: ทำให้สิ้นไปหมดไป
กิน(v) corrupt, See also: be venal, be embezzle, Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น, โกงกิน, Example: นักการเมืองคนนี้กินเงินภาษีประชาชน
กิน(v) eat, See also: consume, take, have, Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, รับทาน, บริโภค, Thai Definition: ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ
กินตา(v) deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai Definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
กินนร(n) mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
กินรี(n) half-bird half-woman, See also: female bird with a human head, Example: เขาฝันเห็นกินรีกำลังเล่นน้ำในสระ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: กินนรเพศหญิง, Notes: (กวี/บาลี)
กินลม(v) take the air, See also: take an outing for rest health, Syn. ตากลม, Example: เรามีบริเวณที่จัดไว้เป็นที่นั่งสำหรับกินลม
กินลม(v) catch the wind, Syn. รับลม, ต้านลม, Example: ใบเรือขาดแล้วมันไม่กินลมเลย
กินเจ(v) practice vegetarianism, See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish, Example: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมกินเจ, Thai Definition: ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินก. เคี้ยว เช่น กินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น กินข้าว, ดื่ม เช่น กินนํ้า, ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ
กินโดยปริยายหมายความว่า เปลือง เช่น กินเงิน กินเวลา, ทำให้หมดเปลือง เช่น รถกินนํ้ามัน หลอดไฟชนิดนี้กินไฟมาก
กินรับเอา เช่น กินสินบน, หารายได้โดยไม่สุจริต เช่น กินจอบกินเสียม
กินชนะในการพนันบางอย่าง.
กินกริบก. หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.
กินกันก. เอาเงินกันในระหว่างคู่ขาการพนัน, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินกัน.
กินกำไรก. กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง.
กินกุ้งน้อย<i>ดู ปลาบ ๒</i>.
กินขวา, กินซ้ายก. อาการที่รถ เรือ ว่าว เป็นต้น เคลื่อนลํ้าไปทางขวาหรือซ้ายมากเกินควร.
กินขาดว. ดีกว่ามาก, เหนือกว่ามาก, ชนะเด็ดขาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calendar Methodกินตามวันในปฎิทิน [การแพทย์]
Dietary Recallกินแต่ละวัน [การแพทย์]
Estrogens, Oral, Cyclicกินแอสโตรเจนเป็นรอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eat.กินซะ Complications (2008)
Ateกิน Ip Man 2 (2010)
Eat.กินซะ When I Think About You I Shred Myself (2012)
She's too good.เธอดีเกินไป The Five (2012)
Eat.กินซะ Trial and Error (2013)
Eat.กินสิ The Inspiration (2013)
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's too bad.ที่เลวร้ายเกินไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, that's too bad.โอ้ที่เลวร้ายเกินไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Crapple dumpkins.คแรปล ดัมกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิน[kin] (v) EN: eat ; drink ; consume  FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.)
กิน[kin] (v) EN: use ; take ; spend ; require ; use up  FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กิน...ไม่ลง[kin ... mai long] (v, exp) EN: ?  FR: ?
กินกริบ[kinkrip] (v) EN: corrupt ; be venal ; embezzle
กินกัน[kinkan] (v) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other  FR: s'harmoniser ; s'accorder
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
กินกำไร[kin kamrai] (v, exp) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage  FR: rechercher un profit exagéré
กินขวา[kin khwā] (v, exp) EN: exceed in the right side ; be inclined to the right  FR: déborder à droite ; pencher à droite
กินขาด[kinkhāt] (v) EN: be superior ; be much better ; be much superior  FR: être supérieur ; surpasser
กินข้าว[kinkhāo] (v) EN: eat  FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer

English-Thai: Longdo Dictionary
overspeed(n, vi, vt, adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, See also: ingest
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, See also: tuifa, Syn. tong fa
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicentenary(adj) กินเวลาสองร้อยปี, Syn. bicentennial
bicentennial(adj) กินเวลาสองร้อยปี, Syn. bicentenary
breakfast(vi) ทานอาหารเช้า, See also: กินอาหารเช้า, Syn. eat
batten on(phrv) กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), Syn. fatten on
batten upon(phrv) กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), See also: สมบูรณ์ดี, Syn. fatten on
bolt down(phrv) รีบกิน, See also: กินอย่างเร่งรีบ
browse on(phrv) (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, See also: กิน
cram(vt) กินอย่างตะกละ
cram(vi) กินอย่างตะกละ, Syn. gorge, devour
crop(vt) กินยอดหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
above(อะบัฟว') adv., prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate
abuse(อะบิวซ) vt., n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง, ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj, adv, p) บน, เหนือ, สูงกว่า, ดีกว่า, เกิน
avocation(n) งาน, การงาน, อาชีพ, งานอดิเรก, การทำมาหากิน
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
bait(vt) หลอกล่อ, ให้อาหาร, กินเหยื่อ
batten(vi) อ้วนขึ้น, สมบูรณ์ขึ้น,  กินจุ
bite(vt) กัด, กิน, ตอด, ขบ, ต่อย
boarder(n) นักเรียนกินนอน, นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ, โรงเรียนกินนอน
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
bribe(n) สินบน, การให้สินบน, การติดสินบน, การกินสินบน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer
eat[กิน] (vi, vt, modal, verb) กิน
eat[eat] (vt) กิน
hit the bootle(vt) กินเหล้า, ดื่มเหล้า
hit the bootle(vt) กินเหล้า, ดื่มเหล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
土地台帳[tochi daichou] (n) กิน
バンビ[ばんび, banbi] (n, vi, vt, modal, ver) กิน
eat[ばんび, eat] (n, vt) กิน
食べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt) กิน, รับประทาน
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語) กินอย่างตะกละมูมมาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頂く[いただく, itadaku] TH: กิน  EN: to take food or drink (hum)
占める[しめる, shimeru] TH: กินเนื้อที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
ganz(adv, adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ, Syn. völlig
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
essen(vt) |aß, gegessen| กิน, See also: fressen
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
Esstisch(n) |der, pl. Esstische| โต๊ะกินข้าว, โต๊ะอาหาร
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., Syn. die Bestechung
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง, See also: Related: verlosen
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen

French-Thai: Longdo Dictionary
manger(vt) กิน, Syn. bouffer
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: démesuré, énorme, extrême

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top