Search result for

rend

(117 entries)
(0.0928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rend-, *rend*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
renderทำให้, ยื่นให้, ให้คืน, ให้ตอบแทน, ยอมให้
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rend    [VI] ฉีกออก, Syn. tear, rip
rend    [VT] ฉีก, See also: ทำให้ขาด, Syn. tear, rip
render    [VT] ให้ความช่วยเหลือ, See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้, Syn. give help, provide, submit
render    [VT] แปล, See also: ถอดความ, Syn. translate
render    [VT] แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี), Syn. act, play, perform
render    [VT] ทำให้เป็น, Syn. cause to become, make
render    [VT] ยอมแพ้, See also: ยอมจำนน, Syn. give up, surrender
render    [VT] ส่งคืน, Syn. give back, return
render    [VT] ฉาบปูน
rend in    [PHRV] ผ่า, See also: ดึง, ฉีก, Syn. rip in, tear in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render an assistanceให้ความช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render judgmentมีคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render uselessทำให้ไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renderingการให้แสงและเงา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
renderingการให้แสงและเงา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rendJapanese food terms are difficult to render into other languages.
rendHis words rendered me speechless.
rendHis negative attitude rendered all my efforts useless.
rendI was rendered speechless by his rudeness.
rendHe rendered the passage into English.
rendShe rendered the love song very well.
rendThe prime purpose of the profession is the rendering of a public service.
rendThe frost rendered the orange crop worthless.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rend(เรนดฺ) {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉีก,ฉีกขาด,ตัด,แยก,ผ่า,ดึงออก,รบกวนด้วยเสียงดัง,ทำลายจิตใจ, See also: rendible adj.
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง
rendering worksโรงงานปศุสัตว์ นำสัตว์ที่ตายมาทำไขสัตว์ ปุ๋ย หนังและอื่น ๆ, Syn. rendering plant
rendezvous(ราน'ดะว'ู) n. การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุมนุม,ที่ชุมนุมพล,ที่นัดพบในอวกาศของสถานีอวกาศ2ลำ vi. นัดพบ,ชุมนุมกัน pl. rendezvous, Syn. place for meeting
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
horrendous(ฮอเรน'ดัส) adj. น่ากลัว
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda

English-Thai: Nontri Dictionary
rend(vt) พราก,ฉีก,แยก,ตัด,ถอน,ผ่า,แตก
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverend(n) พระ,บาทหลวง
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
surrender(vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว
trend(n) ความเอนเอียง,ทิศทาง,แนวโน้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดความหมาย    [V] translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
ฉีก    [V] rip, See also: rend, tear, rupture, Example: เราสามารถใช้มือฉีกผ้าชิ้นนี้แทนใช้กรรไกรตัดได้, Thai definition: ทำให้ขาดหรือแยกออกจากกัน
การฉีก    [N] tearing, See also: rending, Syn. การดึง, การทึ้ง, Example: การฉีกของกล้ามเนื้อขาทำให้เขาปวดแทบเดินไม่ได้
เจียว [V] render (fat) down, Syn. เจียวน้ำมัน, Example: แม่เจียวน้ำมันแล้วแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำพริกขิง ส่วนกากหมูใส่ขวดไว้สำหรับคุณนาย, Thai definition: ทอดเปลวสัตว์เอาน้ำมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอาใจจริง[v. exp.] (aojai jing ) FR: prendre au sérieux
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer

CMU English Pronouncing Dictionary
RENDA    R EH1 N D AH0
RENDE    R EH1 N D
RENDON    R EH1 N D OW0 N
RENDER    R EH1 N D ER0
RENDERS    R EH1 N D ER0 Z
RENDELL    R EH1 N D AH0 L
RENDING    R EH1 N D IH0 NG
RENDALL    R EH1 N D AH0 L
RENDINA    R EH0 N D IY1 N AH0
RENDERED    R EH1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rend    (v) (r e1 n d)
rends    (v) (r e1 n d z)
render    (v) (r e1 n d @ r)
renders    (v) (r e1 n d @ z)
rending    (v) (r e1 n d i ng)
rendered    (v) (r e1 n d @ d)
rendering    (v) (r e1 n d @ r i ng)
rendition    (n) (r e1 n d i1 sh @ n)
renderings    (n) (r e1 n d @ r i ng z)
rendezvous    (v) (r o1 n d i v uu)

German-Thai: Longdo Dictionary
währendระหว่างที่
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre

Japanese-English: EDICT Dictionary
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
カレンダープログラム[, karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program [Add to Longdo]
カレンダクロック[, karendakurokku] (n) {comp} calendar clock [Add to Longdo]
ガールフレンド[, ga-rufurendo] (n) girl friend; girlfriend; (P) [Add to Longdo]
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, / ] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement [Add to Longdo]
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] render service to repay kindness [Add to Longdo]
渲染[xuàn rǎn, ㄒㄩㄢˋ ㄖㄢˇ, ] rendering (computer graphics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
表示様式[ひょうじようしき, hyoujiyoushiki] graphic rendition [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
描画色モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model [Add to Longdo]
描出[びょうしゅつ, byoushutsu] rendition [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rend \Rend\ (r[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Rent} (r[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Rending}.] [AS. rendan, hrendan; cf. OFries.
   renda, randa, Fries. renne to cut, rend, Icel. hrinda to
   push, thrust, AS. hrindan; or cf. Icel. r[ae]na to rob,
   plunder, Ir. rannaim to divide, share, part, W. rhanu, Armor.
   ranna.]
   1. To separate into parts with force or sudden violence; to
    tear asunder; to split; to burst; as, powder rends a rock
    in blasting; lightning rends an oak.
    [1913 Webster]
 
       The dreadful thunder
       Doth rend the region.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To part or tear off forcibly; to take away by force.
    [1913 Webster]
 
       An empire from its old foundations rent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I will surely rend the kingdom from thee. --1 Kings
                          xi. 11.
    [1913 Webster]
 
   {To rap and rend}. See under {Rap}, v. t., to snatch.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To tear; burst; break; rupture; lacerate; fracture;
     crack; split.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rend \Rend\, v. i.
   To be rent or torn; to become parted; to separate; to split.
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rend
   v 1: tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to
      bottom"; "pull the cooked chicken into strips" [syn:
      {rend}, {rip}, {rive}, {pull}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top