Search result for

สาธารณชน

(27 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธารณชน-, *สาธารณชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณชน[N] public, Syn. มวลชน, หมู่ชน, มหาชน
สาธารณชน[N] public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai definition: ประชาชนทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธารณชนน. ประชาชนทั่วไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Authorities believe that he is a significant threat to the public and are asking for any information that could lead to his capture.ทางการเชื่อว่าเขาเป็นภับต่อสาธารณชน และขอให้ประชาชน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ The Day the Earth Stood Still (2008)
Mr. Vice President, I believe Juma came here to humiliate the president and stage a public execution.ท่านรองฯ ครับ ผมเชื่อว่าที่จูม่า มาที่นี่ เพราะว่าต้องการทำลาย ปธน. และตั้งใจจะประหารชีวิตท่านต่อหน้าสาธารณชน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Of your personal life made public.ของชีวิตส่วนตัวถ่ายทอดให้สาธารณชนรับรู้ Gone with the Will (2009)
Today "prime focus" takes a look at the question that's on everyone's minds.สาธารณชนควรจะได้ยินทั้งสองฝ่าย V (2009)
If...anomalies have appeared in the past, and they have, is Pristichampsus was sunning itself by the Nile 3,000 years ago, that's the stuff of legend.ถ้า... ประตูมิติเปิดออกต่อถ้าสาธารณชนหละ ในอดีต และมีพวกเรา Episode #3.1 (2009)
We'll make our public debut.เราจะไปโชว์ตัวต่อสาธารณชนกัน The Lost Boy (2009)
I can't control what our government does, but I can and do influence public opinion, and in the end, that's what'll make the difference.ผมไม่อาจควบคุมในสิ่ง ที่รัฐบาลตัดสินใจทำ แต่ผมสามารถมี อิทธิพลเหนือความคิดเห็น ของสาธารณชนได้ และในท้ายที่สุด มันจะมีผลที่แตกต่างกัน There Is No Normal Anymore (2009)
I can and do influence public opinion dale is a traitor.ผมสามารถมีอิทธิพลเหนือ ความคิดเห็นของสาธารณชน เดลเป็นคนทรยศ A Bright New Day (2009)
We must not underestimate the importance of popular opinionแต่เราจะต้องไม่ประเมิน ต่ำเกินไปถึงความสำคัญ ในความคิดเห็นสาธารณชน A Bright New Day (2009)
- Left them in her room. I thought that better than a public display. You sure she got them?นำมันไปไว้ในห้องนาง ข้าคิดว่านี้ดีกว่าการประกาศต่อสาธารณชน เจ้าแน่ใจนะว่านางจะได้รับ? Sweet Dreams (2009)
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธารณชน[n.] (sāthāranachon) EN: public ; general public   FR: public [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public[N] มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น,ปรากฎการณ์,ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display,event,scene
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)

English-Thai: Nontri Dictionary
general(n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top