Search result for

自由

(54 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自由-, *自由*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
自由[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
自由[じゆう, jiyuu] (n adj) อิสระ

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp,adj-na,n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
自由[じゆうに, jiyuuni] (adv) (See 自由) freely [Add to Longdo]
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の身[じゆうのみ, jiyuunomi] (n) freedom; free man; free woman [Add to Longdo]
自由意志[じゆういし, jiyuuishi] (n) free will [Add to Longdo]
自由意志論[じゆういしろん, jiyuuishiron] (n) (philosophical) libertarianism [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, ] freedom; free; liberty [Add to Longdo]
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] liberalism [Add to Longdo]
自由亚洲电台[Zì yóu Yà zhōu Diàn tái, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] Radio Free Asia [Add to Longdo]
自由企业[zì yóu qǐ yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] free enterprise (in capitalist theory) [Add to Longdo]
自由[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] liberalization; freeing (from sth) [Add to Longdo]
自由[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, ] free radical [Add to Longdo]
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] radical scavenger [Add to Longdo]
自由市场[zì yóu shì chǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] free market [Add to Longdo]
自由[zì yóu dù, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄨˋ, ] (math.) (number of) degrees of freedom; variance [Add to Longdo]
自由意志[zì yóu yì zhì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄧˋ ㄓˋ, ] free will [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An old woman limped along the street.1人の老婆が不自由な足で通りを歩いていた。
You are free to go anytime, as long as you get back by five.5時までに戻りさえすれば、何時に出かけるのも自由ですよ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自由気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いた方がいいんじゃないかな。
Your encouragement will draw her out.あなたが勇気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
You shall want for nothing.あなたには何も不自由はさせない。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので自由にお取り下さい。
Now that you have finished your work, you are free to go home.あなたはもう仕事を終えたのだから家に帰るのは自由だ。
How did you spend your free time?あなたは自由な時間をどのように過ごしますか。
You are free to go or stay.あなたは自由に去ることもとどまることもできる。
You are free to talk with anyone.あなたは誰とでも自由に話すことができる。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿易の擁護者である。
That poor lady is disabled.あの女性は気の毒にからだが不自由だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now time to make The Statue of Liberty reappear in my life, or as I like to call her, Sam.[JA] いよいよ自由の女神を 出現させる時が来た サムだ The Secret of Sales (2017)
I'd forgotten that, and it's almost cost me everything I love, my wife, my kids, my money.[CN] 我们都知道 他不可能真的让自由女神像消失 The Secret of Sales (2017)
She doesn't have an attitude repertoire, she doesn't have anything.[JA] 自由だから ローラには裏表がなくて 誰に対しても同じ態度なの ローラには裏表がなくて 誰に対しても同じ態度なの  ()
Let me taste[CN] 之后就能获得一辈子的自由 The Villainess (2017)
But Esther jumped, didn't she? She wasn't...[CN] - 才不知道。 估计想从我的悬崖上做自由落体。 The Secret of the Flame Tree (2017)
It's a big, free country.[JA] アメリカは自由の国なのよ Stalker's Prey (2017)
The Free Folk will help us.[JA] 自由民が手を貸してくれる Eastwatch (2017)
David Copperfield made The Statue of Liberty vanish.[JA] 自由の女神を消した The Secret of Sales (2017)
AIDS, QUEIQUI, AND PROCTO TESTS - VARICOSE - BOOBS[CN] 焦虑或是压力 一个自由的超我 无性别的个体 在受困时就会攻击  ()
It's like you're pissing out of the corner of a pillowcase.[CN] 我父親有一隻墨西哥式、天主教徒 一刀未剪、原始、有機的 本土、自由奔放的墨西哥老二 Louis C.K. 2017 (2017)
So, what I felt was happiness at being able to exercise this freedom, and being able to take this journey and broaden my borders, to the point that I don't need it anymore.[JA] だから 自由を手に入れて 思ったように生き始めて 幸せを感じたわ 境界線がずっと広がったの  ()
You're free to walk the castle, the beaches, to go wherever you want.[JA] あなたは城の中を自由に歩ける 砂浜へも行ける The Queen's Justice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] free format [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
自由[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] Freiheit [Add to Longdo]
自由貿易[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] Freihandel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top