ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自由

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自由-, *自由*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, ] freedom; free; liberty, #1,327 [Add to Longdo]
自由[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, ] free radical, #13,715 [Add to Longdo]
自由[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] liberalization; freeing (from sth), #17,370 [Add to Longdo]
自由[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] freestyle swimming, #23,121 [Add to Longdo]
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, ] carefree; free and easy; leisurely, #23,391 [Add to Longdo]
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] liberalism, #25,211 [Add to Longdo]
言论自由[yán lùn zì yóu, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] (constitutional) freedom of speech, #28,655 [Add to Longdo]
自由[zì yóu dù, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄨˋ, ] (math.) (number of) degrees of freedom; variance, #28,790 [Add to Longdo]
自由市场[zì yóu shì chǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] free market, #37,981 [Add to Longdo]
自由[zì yóu dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Party, #44,133 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
自由[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
自由[じゆう, jiyuu] (n adj) อิสระ

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp,adj-na,n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
自由[じゆうに, jiyuuni] (adv) (See 自由) freely [Add to Longdo]
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の身[じゆうのみ, jiyuunomi] (n) freedom; free man; free woman [Add to Longdo]
自由意志[じゆういし, jiyuuishi] (n) free will [Add to Longdo]
自由意志論[じゆういしろん, jiyuuishiron] (n) (philosophical) libertarianism [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An old woman limped along the street.1人の老婆が不自由な足で通りを歩いていた。
You are free to go anytime, as long as you get back by five.5時までに戻りさえすれば、何時に出かけるのも自由ですよ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自由気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いた方がいいんじゃないかな。
Your encouragement will draw her out.あなたが勇気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
You shall want for nothing.あなたには何も不自由はさせない。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので自由にお取り下さい。
Now that you have finished your work, you are free to go home.あなたはもう仕事を終えたのだから家に帰るのは自由だ。
How did you spend your free time?あなたは自由な時間をどのように過ごしますか。
You are free to go or stay.あなたは自由に去ることもとどまることもできる。
You are free to talk with anyone.あなたは誰とでも自由に話すことができる。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿易の擁護者である。
That poor lady is disabled.あの女性は気の毒にからだが不自由だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now time to make The Statue of Liberty reappear in my life, or as I like to call her, Sam.[JA] いよいよ自由の女神を 出現させる時が来た サムだ The Secret of Sales (2017)
When you're free to be yourself[CN] 尤其當你自由的時候 À Nous la Liberté (1931)
Hand over Siegfried's murderer - and you shall be free![CN] 交出殺人兇手,你們就能自由 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Because work means liberty.[CN] 因為工作意謂著獲得自由 À Nous la Liberté (1931)
She doesn't have an attitude repertoire, she doesn't have anything.[JA] 自由だから ローラには裏表がなくて 誰に対しても同じ態度なの ローラには裏表がなくて 誰に対しても同じ態度なの  ()
So here's to us two and liberty![CN] 很快我們就會成為兩個自由的人了! À Nous la Liberté (1931)
It's a big, free country.[JA] アメリカは自由の国なのよ Stalker's Prey (2017)
The Free Folk will help us.[JA] 自由民が手を貸してくれる Eastwatch (2017)
So here's to us two and liberty![CN] 現在我們真的自由 À Nous la Liberté (1931)
His deed is ours. His fate is ours.[CN] 他的自由就是我們的自由 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
So here's to us two and liberty![CN] 現在我們真的自由了! À Nous la Liberté (1931)
David Copperfield made The Statue of Liberty vanish.[JA] 自由の女神を消した The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自由形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] free format [Add to Longdo]
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
自由[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] Freiheit [Add to Longdo]
自由貿易[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] Freihandel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top