Search result for

ต้องตา

(35 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องตา-, *ต้องตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องตา[V] please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai definition: ทำให้น่าดูชวนมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้องตาก. ถูกตา.
ต้องตาว. น่าดู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, and when you didn't, I wanted to die.ใช่ และ เมื่อคุณไม่ทำ ฉันต้องตายแน่ Pret-a-Poor-J (2008)
She's dead unless we can find what's cancer...เธอต้องตายไม่มีประโยชน์ที่พิสูจน์ว่าเป็นมะเร็ง Not Cancer (2008)
- You didn't think a death sentence... - People die!คุณไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องความตาย คนทุกคนต้องตาย Dying Changes Everything (2008)
It is perfectly simple. One of us has to die.นี่เป็นอะไรที่ง่ายมาก เราคนนึงต้องตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
We have to find this sorcerer and quickly.\ เราต้องตามหาตัวพ่อมดคนนั้นโดยเร็ว The Mark of Nimueh (2008)
If there is the slightest doubt about this girl, she must die or the whole kingdom may perish.ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่นางจะเป็นคนทำ นางก็ต้องตายมิเช่นนั้นอาณาจักรอาจจะต้องล่มสลาย The Mark of Nimueh (2008)
And sadly, she must die by fire.งั้นก็น่าเศร้าเสียจริงที่นางก็ต้องตายด้วยไฟ The Mark of Nimueh (2008)
It's my fault Gwen's going to die.มันเป็นความผิดของผมที่ทำให้กเวนต้องตาย The Mark of Nimueh (2008)
You don't have to track it.ไม่จำเป็นต้องตามรอยมันแล้ว Lancelot (2008)
One of us has to die. What have you done?หนึ่งในพวกเราต้องตาย/Nคุณทำอะไรลงไป? The Moment of Truth (2008)
No, Arthur, this will be your death!ไม่ อาเธอร์ ครั้งนี้เจ้าจะต้องตาย Excalibur (2008)
Arthur will die.อาเธอร์.. จะต้องตาย Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องตา[v.] (tǿngtā) EN: please the eye ; be pleased with the looks of   FR: être fasciné ; être ébloui
ต้องตา[X] (tǿng tām) FR: conforme à ; en accord avec

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye-catching[ADJ] สะดุดตา, See also: ต้องตา, เตะตา
mortal[ADJ] ต้องตาย, Syn. perishable, Ant. immortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top