Search result for

be worth

(45 entries)
(0.0805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worth-, *be worth*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'd better be worth all this trouble.เจ้าน่าจะมีค่ามาก กับการก่อปัญหาเหล่านี้นะ Duel of the Droids (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
He'll be worth a few bucks.มันจะมีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- "'If they save even one life"'- - "'... it would be worth it. '-"ถ้าพวกเค้าช่วยได้แม้เพียง 1 ชีวิต" ".. นั่นก็คุ้มค่าเพียงพอ" Marley & Me (2008)
It's raining cats, dogs, and Democrats out there, so this had better be worth it;ฝนตกหนักมาก แล้วพวกเรียกร้องสิทธิก็อยู่เต็มไปหมด หวังว่าเรื่องที่เขาจะพูดมันจะน่าสนใจพอนะ Changeling (2008)
"It would seem to me that would be worthwhile.""ผมรู้สึกได้ว่ามันคุ้มค่า กับความพยายาม" Frost/Nixon (2008)
So... having someone to get us a credible information, that would be worth something to us.ดังนั้น ใครสักคนที่สามารถหาข้อมูลมาได้ นั่นคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเรา Prison Break: The Final Break (2009)
It's okay, Oz. I think it'll be worth the wait.ฉันได้ข้อความคุณ ดีค่ะ Some Kinda Love (2009)
And a young scientist is gonna be worth 20 old politicians.และนักวิทยาศาสตร์หนุ่มหนึ่งคน มีค่าพอ ๆ นักการเมืองแก่ๆ 20 คนเชียวนะ 2012 (2009)
Would all those lives be worth it?คุ้มกับชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียไปมั้ย? Omnivore (2009)
You'll be worth more than this soulless bastard.แต่คุณก็มีคุณค่ามากว่าไอ้ผู้ชายไร้วิญญาณคนนี้ Home Is the Place (2009)
It's gotta be worth some money.มันต้องมีราคาอยู่แล้วสิ Ben 10: Alien Swarm (2009)
I hope it turns out to be worth the expense.ข้าหวังว่ามันคงจะคุ้มค่า กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปนะ Defenders of Peace (2009)
It'll be worth twice as much to us on the black market.มันคงจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อไปขายในตลาดมืด The Gungan General (2009)
No, if he's a representative, he might be worth something as well.ไม่ เขาเป็นถึงผู้แทน อาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างก็ได้ The Gungan General (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be worthAll these books will be worth their weight in gold someday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มค่าเหนื่อย    [V] be worth one's work, See also: be worthwhile, Syn. คุ้มค่าแรง, Example: งานนี้อาจจะคุ้มค่าเหนื่อยของคุณ, Thai definition: พอกับความเหนื่อย
ไม่มีค่า [V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
หมดค่า    [V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
ขาดค่า    [V] be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
คุ้มค่า    [V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, Syn. คุ้ม, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม, Example: เราต้องคิดว่า แนวทางใดที่คุ้มค่ามากที่สุดในการเก็บรักษาเครื่องมือ, Thai definition: พอสมควร
คุ้ม    [V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, get one's money' worth, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, เสมอทุน, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้มค่า, Example: รถคันนี้ซื้อแล้วคุ้มมากเลย แทบจะไม่ต้องซ่อมเลย, Thai definition: พอสมควร
คุ้ม    [V] be worth, See also: be worthwhile, Example: เราสามารถตักตวงผลประโยชน์ได้เกินคุ้มอยู่แล้ว, Thai definition: พอสมควร
มีค่า    [V] be worthy of, Example: ความห่วงใยของเธอมีค่าต่อฉันมากทีเดียว, Thai definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
น่าคิด    [V] be considerable, See also: be worth thinking about, be substantial, Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง, Example: เรื่องที่คุณแต๋วพูดมานั้นน่าคิดไม่น้อย
ควรค่า    [V] be worthy of, See also: deserve, be worthwhile, be valuable, Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร, Example: นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ, Thai definition: มีคุณสมบัติเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neūay) EN: be worth one's work ; be worthwhile   FR: valoir la peine
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless   FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
มีค่า[v. exp.] (mī khā) EN: be worthy of   FR: avoir de la valeur
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一見に値する[いっけんにあたいする, ikkenniataisuru] (exp,vs-s) to be worth seeing [Add to Longdo]
一読の価値が有る;一読の価値がある[いちどくのかちがある, ichidokunokachigaaru] (exp) to be worth reading [Add to Longdo]
飲める[のめる, nomeru] (v1) (1) to be able to drink; (2) to be worth drinking [Add to Longdo]
割に合う;割にあう;割りに合う[わりにあう, wariniau] (exp,v5u) to be worth it; to pay [Add to Longdo]
銭の取れる[ぜにのとれる, zeninotoreru] (exp,v1) to be worth the money [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
足りる[たりる, tariru] (v1,vi) (1) (in the form verb に足りる) (See 取るに足りない) to be sufficient; to be enough; (2) to be worth doing; to be worthy; (3) to be sufficient; to answer; to do; (P) [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r,vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, ] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be [Add to Longdo]
百读不厌[bǎi dú bù yàn, ㄅㄞˇ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] be worth reading a hundred times [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top