ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meritorious

M EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meritorious-, *meritorious*, meritoriou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meritorious(adj) ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously(adv) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meritorious(เมอริโท'เรียส, -ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ, มีคุณความดี, มีข้อดี, น่าสรรเสริญ, ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy

English-Thai: Nontri Dictionary
meritorious(adj) น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, มีคุณความดี, มีข้อดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to award this junior inspector medal to penny for her meritorious conduct.ที่ให้กับสมาชิกทีมแก็ดเจ็ท... ผมขอมอบรางวัลเหรียญนักสืบเยาวชน... ให้กับเพนนี่ สำหรับการทำความดีของเธอ Inspector Gadget 2 (2003)
Yeogu will once again be lauded for his meritorious service.โยกูจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ สำหรับการทำความดี Episode #1.4 (2010)
Five years ago, she was given the FBI Award for Meritorious Achievement.5 ปีก่อน เธอได้รับรางวัลจากเอฟบีไอ สำหรับความดีความชอบด้านผลงาน The Grimm Identity (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [ f ] ; mérite [ m ]
ทำบุญ[thambun] (v) EN: make merit ; do merit ; perform meritorious deeds ; do good  FR: accomplir une action méritoire ; faire le bien

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MERITORIOUS M EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meritorious (j) mˌɛrɪtˈɔːrɪəʳs (m e2 r i t oo1 r i@ s)
meritoriously (a) mˌɛrɪtˈɔːrɪəʳsliː (m e2 r i t oo1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdienstvoll; verdienstlich { adj } | verdienstvoller | am verdienstvollstenmeritorious | more meritorious | most meritorious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応供[おうぐ, ougu] (n) { Buddh } (See 阿羅漢) arhat (meritorious person, esp. an epithet of Buddha) [Add to Longdo]
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service [Add to Longdo]
軍功[ぐんこう, gunkou] (n) meritorious war service [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience [Add to Longdo]
功臣[こうしん, koushin] (n) meritorious retainer [Add to Longdo]
功績[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P) [Add to Longdo]
功労[こうろう, kourou] (n) meritorious deed; services; (P) [Add to Longdo]
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P) [Add to Longdo]
手柄を立てる[てがらをたてる, tegarawotateru] (exp, v1) to do a meritorious deed [Add to Longdo]
殊勲[しゅくん, shukun] (n) meritorious deeds; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meritorious \Mer`i*to"ri*ous\, a. [L. meritorius that brings in
   money.]
   Possessing merit; deserving of reward or honor; worthy of
   recompense; valuable.
   [1913 Webster]
 
      And meritorious shall that hand be called,
      Canonized, and worshiped as a saint.   --Shak.
   [1913 Webster] -- {Mer`i*to"ri*ous*ly}, adv. --
   {Mer`i*to"ri*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meritorious
   adj 1: deserving reward or praise; "a lifetime of meritorious
       service"; "meritorious conduct" [syn: {meritorious},
       {meritable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top