Search result for

ความเหมาะสม

(47 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเหมาะสม-, *ความเหมาะสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมาะสม[N] suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai definition: เข้ากันดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proprietyความเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
social optimumความเหมาะสมทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power optimumความเหมาะสมทางอำนาจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic optimumความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social optimumความเหมาะสมที่สุดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've already got him in solitary, a half-decent paralegal will have him out of there by next week.ดูตามความเหมาะสมแล้ว เขาจะได้ออกมา Law Abiding Citizen (2009)
With your permission, we'd like to conduct a test to determine your suitability for service.คุณอนุญาติให้เราทำการดำเนินการทดสอบ ความเหมาะสมสำหรับภารกิจนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
They enable the parasite to grow.ร่างของเขามีความเหมาะสม สำหรับการเติบโตของปรสิต Snakehead (2009)
A justified expense, should remedy result.การใช่จ่ายต้องดูที่ความเหมาะสมด้วย Mark of the Brotherhood (2010)
I didn't approve of your thing with Colin, but at least I had the decency to talk to you about it.ฉันไม่ได้เห็นด้วยสิ่งที่คุณทำกับโคลิน แต่อย่างน้อย ฉันมีความเหมาะสมที่จะคุยกับคุณถึงเรื่องนี้ The Witches of Bushwick (2010)
The insurance company will do as they see fit.บริษัทประกันจะจัดการตามความเหมาะสม Dae Mul (2010)
Whether decency is in me is irrelevant.ถึงความเหมาะสมในตัวฉันมันนอกประเด็น Me and the Devil (2011)
Feng Guozhang and Duan Qirui to issue a joint telegram against the Republic.ถังเซาอี้อยู่ข้างสาธารณรัฐ ไม่มีความเหมาะสมต่อหน้าที่ของเขา 1911 (2011)
He was trying so hard to be reasonable.เขาได้พยายาม \ อย่างมากเพื่อความเหมาะสม Bloodletting (2011)
The Purple Heart is the only award the army gives out for which you are not recommended but entitled, from being injured.ที่กองทัพไม่ได้ให้เพราะความเหมาะสม แต่ได้เพราะอาการบาดเจ็บ Half a World Away (2011)
With hard work ... with honesty, with clarity, with decency.ด้วยการทำงานหนัก ด้วยความจริงใจ ความชัดเจน ความเหมาะสม Iron Sky (2012)
It was an arranged marriage.มันเป็นการหมั้นหมาย ตามความเหมาะสม Skin Deep (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหมาะสม[n.] (khwām mǿsom) FR: convenance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aptitude[N] ความเหมาะสม, Syn. fitness, aptness, suitability
congruity[N] ความเหมาะสม, Syn. appropriateness
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
felicitous[ADJ] ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
fitness[N] ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence
marriageability[N] ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
meritleness[N] ความคู่ควร, See also: ความเหมาะสม
propriety[N] ความเหมาะสม, See also: ความถูกต้อง, Syn. aptness, suitability, accordance, Ant. inconsistencey, incongruity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behoove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
behove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
convenance(คอน'วะนานซฺ) n. ความเหมาะสมประเพณีนิยม
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top