ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优点

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优点-, *优点*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good morning, Scarlett.[CN] 一定有很多优点 Gone with the Wind (1939)
I'm sure you have some good points, Major.[CN] 我肯定你有优点,少校 The House on Telegraph Hill (1951)
I've got every respect for womankind, but in Texas, it's the men who wear the pants.[CN] 我作为一个女人,有所有女人的优点 但在得克萨斯州,它是穿衬裤的男人 Saratoga Trunk (1945)
Miles had his faults, just like any of the rest of us, but I guess he must've had some good points, too, huh?[CN] 麦尔斯自己也有错,就像我们所有人 但我想他的优点也不少 The Maltese Falcon (1941)
I hope you'll remember me by this little token of my regard and esteem.[CN] 我希望你因为这一点好处和优点记住我。 Stage Fright (1950)
Oh, well, of course, they have some fine qualities.[CN] 当然 他们也有优点 Design for Living (1933)
He has his good points.[CN] - 还说得过去吧 他有很多优点 No Man of Her Own (1950)
That's what's good about them.[CN] 这就是他们的优点 The Prowler (1951)
But the management of the Flamingo was impressed by Dame Blanche.[CN] 那旅馆有个优点,不干涉客人的任何举动 佛莱明戈可是什么人都有 A Streetcar Named Desire (1951)
Their fine points don't particularly appeal to me.[CN] 他们的优点并不十分吸引我 Notorious (1946)
Nobody's all good. Nobody's all bad.[CN] 人人都有优点和缺点 Road House (1948)
In spite of his goodness, she will give him up for someone inferior, if that someone is more, shall we say, attractive.[CN] 看不到他的优点, 她会找一个更次的来代替 我是说如果她感觉那个替代 的人――让我们说――更吸引人 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top