Search result for

วัตถุ

(115 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัตถุ-, *วัตถุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แผ่นกั้นวัตถุที่มีลักษณะแบนเรียบ ใช้สำหรับการกั้น ขวาง ไม่ให้มีวัตถุอื่นเข้ามาและออกไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วัตถุนิยม[ADJ] materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
วัตถุบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
วัตถุมงคล[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุเคมี[N] chemicals, See also: substance obtained by chemistry, Example: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย, Thai definition: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี
วัตถุวิสัย[N] objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย[ADJ] objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
วัตถุปัจจัย[N] material element, Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย, Example: งานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังช่วยให้มีวัตถุปัจจัยตามต้องการด้วย
วัตถุระเบิด[N] explosive, Example: วัตถุระเบิดแรงต่ำจะถูกกระตุ้นให้ระเบิดได้โดยการจุดไฟ, Count unit: ชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตถุน. สิ่งของ.
วัตถุดิบน. สิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.
วัตถุนิยมน. ทฤษฎีหรือความเชื่อที่ว่าวัตถุเท่านั้นมีอยู่จริง
วัตถุนิยมการให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม, สสารนิยม ก็ว่า.
วัตถุประสงค์น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น วัตถุประสงค์ของมัธยมศึกษาก็เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และมีคุณธรรม, จุดประสงค์ ก็ว่า.
วัตถุมงคลน. เครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น ตะกรุด ผ้าประเจียด.
วัตถุวิสัยว. ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก, ตรงข้ามกับ จิตวิสัย
วัตถุวิสัยเรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว ว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย, ปรนัย ก็ว่า.
กระจกเงาวัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
black bodyวัตถุดำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
raw materialวัตถุดิบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed objectsวัตถุติดที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporeal objectวัตถุที่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialismวัตถุนิยม, สสารนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Explosivesวัตถุระเบิด [TU Subject Heading]
Eye foreign bodiesวัตถุแปลกปลอมในตา [TU Subject Heading]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหาร [TU Subject Heading]
Foreign bodiesวัตถุแปลกปลอม [TU Subject Heading]
Historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Raw materialsวัตถุดิบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the third type's irrelevant to the point i want to make.แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ Not Cancer (2008)
I can only guess at your motives, My Lady.ข้าทำได้แค่เดาวัตถุประสงค์ของท่าน ท่านหญิง To Kill the King (2008)
How much longer on this ancient piece of shit?อีกนานแคไหนกวาไอวัตถุโบราณนีจะไปถึง Rambo (2008)
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว The Dark Knight (2008)
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา New York, I Love You (2008)
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Nearly half of it's gone, and we're wasting valuable material, okay?แต่รอบนี้ เราเหลือแค่สองชั่วโมงแล้ว ใกล้ถึงครึ่งทางแล้ว อย่าทำให้ วัตถุดิบเสียหายไป โอเคมั้ย? Frost/Nixon (2008)
None. I believed the money was for humanitarian purposes.ไม่รู้เลย ผมเชื่อว่า เป็นเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม Frost/Nixon (2008)
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ? Doubt (2008)
The point being?วัตถุประสงค์ล่ะ? Doubt (2008)
I wouldn't be surprised if he knocked her up on purpose just so he could spend the rest of his life hiding behind a maternity dress.ฉันจะไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาเคาะเธอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อที่เขาจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตของเขาซ่อนอยู่หลังชุดคลุมท้อง Revolutionary Road (2008)
We are working with highly-sensitive, dangerous radio-controlled explosives.เรามีงานที่อันตราย มีเครืองจักรกลและวัตถุระเบิดในวันนี้ Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
วัตถุดิบ[n. exp.] (watthudip) EN: material ; raw material   FR: matière première [f]
วัตถุนิยม[n.] (watthuniyom) EN: materialism   FR: matérialisme [m]
วัตถุบูชา[n. exp.] (watthu būchā) EN: sacred object ; holy object   
วัตถุประสงค์[n.] (watthuprasong) EN: objective ; object ; aim ; goal ; purpose   FR: objectif [m] ; but [m]
วัตถุประสงค์ตามหน้าที่[n. exp.] (watthuprasong tām nāthī) EN: functional objective   FR: objectif fonctionnel [m]
วัตถุประสงค์ระยะสั้น [n. exp.] (watthuprasong raya san) EN: short-term objective   FR: objectif à court terme [m]
วัตถุประสงค์ในระยะยาว[n. exp.] (watthuprasong raya yāo) EN: long-term objective ; long-run objectives   FR: objectif à long terme [m]
วัตถุปัจจัย[n. exp.] (watthu patjai) EN: material element   
วัตถุพยาน[n. exp.] (watthu phayān) EN: tangible evidence   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerostat[N] วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส
artifact[N] วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
bone[N] วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
cat litter[N] วัตถุแห้งที่ใส่ในกล่องสำหรับถ่ายของสัตว์เลี้ยง (โดยเฉพาะแมว), Syn. litter
cat's eye[N] วัตถุเล็กๆ ที่ติดตรงเส้นกลางถนน จะสะท้อนแสงไฟจากรถทำให้เห็นแนวของถนน, See also: ตาแมว
chromium[N] โครเมียม, See also: วัตถุเป็นมันวาวชนิดหนึ่ง
cladding[N] วัตถุที่ใช้หุ้ม
curio[N] วัตถุโบราณที่หายาก
end[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
epicycle[N] วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
aromatic(แอระแมท'ทิค) adj. ซึ่งมีกลิ่นหอม,เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม -n. พืชยาหรือวัตถุที่มีกลิ่นหอม-aromaticity n. (spicy)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)

English-Thai: Nontri Dictionary
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antique(n) โบราณวัตถุ
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
chemical(n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fetish (n ) วัตถุที่แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ อาทิ ชุดชั้นใน รองเท้า ฯลฯ
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
fomite (n ) วัตถุที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค เช่น จานชาม หนังสือ ลูกบิดประตู เสื้อผ้า เป็นต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素材[そざい, sozai] (n) วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
วัตถุบูชา, รูปบูชา[] ( ) วัตถุบูชา, รูปบูชา
間接材料[かんせつざいりょう, kansetsuzairyou] วัตถุดิบทางอ้อม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

German-Thai: Longdo Dictionary
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top