ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maternity

M AH0 T ER1 N AH0 T IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maternity-, *maternity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maternity[N] ความเป็นแม่, See also: ความเป็นมารดา, Syn. parenthood, mothership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา

English-Thai: Nontri Dictionary
maternity(n) ความเป็นแม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternityการให้กำเนิด (ทารก), ความเป็นแม่, มาตุภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity grantเงินช่วยเหลือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity rightsสิทธิเนื่องด้วยการคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternity serviceบริการช่วยเหลือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Maternity leaveการลาคลอด [TU Subject Heading]
Maternity Nursingการพยาบาลมารดาและทารก [การแพทย์]
Maternity Service, In-Patientบริการดูแลแม่ในโรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Satoh will be your teacher... until Ms. Kawashima returns from maternity leave.อาจารย์ ซาโต้จะมาเป็นคุณครูของพวกเธอ... จนกว่า อาจารย์คาวาชิม่ากลับมา หลังจากคลอดเสร็จ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She wore a maternity belt around.เจนนี่ใส่เข็มขัดรัดท้องไว้ตลอด Jenny, Juno (2005)
The maternity ward.ที่พักฟื้นหลังคลอด The Omen (2006)
I guess setting up this maternity factory... on top of a heavy metal club wasn't particularly secret.แต่สงสัยว่า ห้องผลิตบน เฮฟวี่เมทัลผับ.. จะไม่เป็นความลับ Shoot 'Em Up (2007)
Maternity lingerie--คนเป็นแม่นี่มันลำบากจริงๆ Hello, Little Girl (2008)
No one's gonna hire me knowing I have to go on maternity leave.ไม่มีใครจ้างฉันแน่ ถ้ารู้ว่าฉันต้องลาคลอด All in the Family (2008)
That new mom in maternity donated them to terminal care.พวกคุณแม่ในตึกกุมารฯ ส่งมันมาที่แผนกผู้ป่วยขั้นสุดท้ายน่ะ Sí se puede (2008)
Jj,what are we going to do without you when you go on maternity leave?เจเจ เธอจะทำอะไรต่อเมื่อ เธอเป็นแม่คนแล้ว Catching Out (2008)
She'll be taking over for me while i'm on maternity leave.เธอมาทำงานกับเราตอนที่ฉันลาคลอด Catching Out (2008)
We've been monitoring city hospital maternity wards for any suspicious activity.เรากำลังเฝ้าดู โรงพยาบาลทำคลอดในเมือง ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย Resurrection (2008)
Maternity ward was handing out free samples.แผนกเด็กอ่อนเค้าแจกตัวอย่างฟรี Joy (2008)
Now, maternity leave.เราจะขอลาคลอด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maternityAfter her maternity leave, she resumed her old job.
maternityI'm taking maternity leave from Sep.30 to Oct.14.
maternityShe will start her maternity leave next week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดคลุมท้อง[N] maternity dress, See also: maternity clothes

CMU English Pronouncing Dictionary
MATERNITY    M AH0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maternity    (n) mˈətˈɜːʴnɪtiː (m @1 t @@1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] maternity department; maternity ward; obstetrics, #26,919 [Add to Longdo]
产假[chǎn jià, ㄔㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] maternity leave, #40,138 [Add to Longdo]
产院[chǎn yuàn, ㄔㄢˇ ㄩㄢˋ, / ] maternity hospital, #123,713 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbindungsheim {n}maternity hospital [Add to Longdo]
Mutterschaft {f} | Mutterschaften {pl}maternity | maternities [Add to Longdo]
Mutterschaftsgeld {n}maternity benefit [Add to Longdo]
Mutterschaftsurlaub {m}maternity leave [Add to Longdo]
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers [Add to Longdo]
Umstandskleid {n} | Umstandskleider {pl}maternity dress | maternity dresses [Add to Longdo]
Wöchnerinnenabteilung {f}maternity ward [Add to Longdo]
Wöchnerinnenheim {n}maternity home [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マタニティー[, matanitei-] (n) maternity [Add to Longdo]
マタニティードレス[, matanitei-doresu] (n) maternity dress; (P) [Add to Longdo]
マタニティーブルー[, matanitei-buru-] (n) maternity blue [Add to Longdo]
育休[いくきゅう, ikukyuu] (n) (abbr) (See 育児休業) maternity leave; childcare leave [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
育児休暇[いくじきゅうか, ikujikyuuka] (n) childcare leave; maternity leave [Add to Longdo]
育児休業[いくじきゅうぎょう, ikujikyuugyou] (n) maternity leave; childcare leave [Add to Longdo]
産院[さんいん, san'in] (n) maternity hospital [Add to Longdo]
産屋[うぶや, ubuya] (n) (arch) maternity room; delivery room [Add to Longdo]
産休[さんきゅう, sankyuu] (n) (abbr) (See 出産休暇) maternity leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maternity \Ma*ter"ni*ty\, n. [F. maternit['e], LL. maternitas.]
   1. The state of being a mother; motherhood.
    [1913 Webster]
 
   2. The character of a mother; maternal quality; motherliness.
    [1913 Webster]
 
   3. The maternity ward; the maternity department of a
    hospital.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 maternity \ma*ter"ni*ty\, a.
   1. Of or pertaining to childbirth or the period during which
    a woman is pregnant; as, maternity care; a maternity
    hospital.
    [PJC]
 
   2. For use during pregnancy; as, a maternity outfit.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maternity
   n 1: the state of being pregnant; the period from conception to
      birth when a woman carries a developing fetus in her uterus
      [syn: {pregnancy}, {gestation}, {maternity}]
   2: the kinship relation between an offspring and the mother
     [syn: {motherhood}, {maternity}]
   3: the quality of having or showing the tenderness and warmth
     and affection of or befitting a mother; "the girl's
     motherliness made her invaluable in caring for the children"
     [syn: {motherliness}, {maternalism}, {maternal quality},
     {maternity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top